Ekonomika, Infoservis

Digitalizace stavebnictví v souvislostech

Eduard Muřický, náměstek Sekce průmyslu a stavebnictví MPO ČR

Digitalizace veřejné správy, používání digitálních modelů, robotizace výroby stavebních výrobků i stavebních a montážních prací, nové materiály, autonomní dopravní prostředky, uplatnění umělé inteligence v řízení staveb i provozu budov, požadavky na chytrá města i domy. To a další nové objevy a inovace budou významným způsobem v příštích desetiletích měnit podmínky i možnosti stavebnictví.

Na tyto trendy je potřeba reagovat, a právě proto se stalo prosazování technologií 4.0 ve stavebnictví jednou z priorit vlády uvedené v jejím programovém prohlášení. Jako při zavádění každé nové metody do praxe je vždy citlivou otázkou, jakou roli má sehrát stát, kam až se má angažovat a co ponechat na flexibilitě soukromého sektoru a trhu.

Stát v tomto směru může hrát pozitivní stimulující roli, pokud stavebnictví nabídne jasně formulované konkrétní rozpracování koncepce rozvoje digitalizace procesů tak, aby na ni mohly všechny subjekty podílející se na jednotlivých projektech navázat.

Koncepce je na světě

Vlajkovou lodí ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti digitalizace stavebnictví je metoda BIM (Building Information Modelling, neboli informační modelování staveb). Spolu s partnery z resortní i podnikatelské sféry jsme připravili Koncepci zavádění metody BIM v ČR, kterou vláda schválila v roce 2017, a která určuje strategii směřování ČR v oblasti BIM a souvisejících témat v horizontu 10 let (do r. 2027). BIM je jedním z pilířů digitalizace stavebnictví, resp. Stavebnictví 4.0.

Jedná se o proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Zavedení metody BIM urychlí a zkvalitní postup přípravy, provádění a provozování staveb a uspoří jejich náklady. Stát tak bude jako dobrý hospodář mnohem efektivněji připravovat, zadávat, provádět, ale především provozovat své stavby. Přitom musím zdůraznit, že BIM je provázán s dalšími agendami v oblasti digitalizace. Ostatně takto šířeji byla pojata a schválena i Koncepce zavádění BIM v ČR. 

Digitalizace stavebnictví kromě digitalizace všech procesů v rámci celého životního cyklu stavby (tedy od jejího plánování, navrhování, realizace a správu až po její konečnou likvidaci) musí být navázána na možnost propojení např. s připravovanou Digitální technickou mapou ČR, musí být kompatibilní s Národní infrastrukturou pro prostorové informace, katastrem nemovitostí a územním plánováním, musí umět komunikovat v rámci digitalizace stavebního řízení, tzn. procesů umisťování a povolování staveb včetně souvisejících vyjádření a stanovisek, vytvářet prostor pro pasportizaci stávajících staveb, pro nový systém evidence staveb, standardizovanou evidenci správy státního majetku a celou řadu dalších nástrojů.

Strategické řízení

Pro zajištění návaznosti jednotlivých opatření digitalizace českého stavebnictví je nutná nejen intenzivní spolupráce mezi dotčenými orgány, ale také strategické řízení. Základní produkty digitalizace, vč. digitalizace stavebnictví určuje strategie Digitální Česko, v jejíž části „Digitální ekonomika a společnost“ popisuje Stavebnictví 4.0 jako jeden z předpokladů dlouhodobé prosperity ČR.

Pro zajištění souladu intervencí ministerstva průmyslu a obchodu s touto strategií úzce spolupracujeme s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou. Zároveň připravujeme Hospodářskou strategii 2030, jež bude Česko směrovat k finální produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Hospodářská strategie v oblasti stavebnictví podpoří zavádění BIM do procesu správy a pořizování majetku veřejných institucí a vývoj digitálních standardů pro stavebnictví na úrovni státu ve spolupráci s privátním sektorem.

Právní rámec

Kromě strategických dokumentů je nezbytnou podmínkou rozvoje digitalizace vytvoření právních podmínek. V oblasti rozvoje digitálních služeb územního a stavebního řízení úzce souvisí s rekodifikací stavebního práva (nový stavební zákon a související předpisy), kterou, za účasti dalších resortů, včetně intenzivní spolupráce ministerstva průmyslu a obchodu a dalších organizací působících ve stavebnictví, připravuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Další legislativní oblastí, na kterých se ministerstvo průmyslu a obchodu spolupodílí, jsou novela stavebního zákona a novela zákona o zeměměřičství, související s digitálními technickými mapami a plánovaným portálem stavebníka, která prošla 4. prosince 2019 třetím čtením v Poslanecké sněmovně.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že téma digitalizace stavebnictví je podporováno i na úrovni Evropské unie. Například nedávné sdělení Evropské komise z 11. prosince 2019 nazvané „Zelená dohoda pro Evropu“ v části stavebnictví apeluje na zvýšení digitalizace fondu budov jako součást opatření vedoucích ke snižování emisí a zvyšování úspor energie

Závěrem musím zdůraznit, že aby digitalizace českého stavebnictví byla efektivní, funkční a přinesla zamýšlený užitek, musí být komplexní a postavena na spolupráci. Velmi záleží na hledání realizovatelných řešení, která přispějí k zajištění kvalitně provedených staveb a jejich provozování.

Při složitosti procesů výstavby a mnohdy odlišných zájmech jednotlivých účastníků vznikají vždy rozdílné názory zejména při zavádění zcela nových koncepčních věcí, jako je nastavování procesů a standardů tak, aby prospívaly rozvoji sektoru stavebnictví i hospodářství státu. Čeká nás celá řada výzev, ale já věřím, že přes plejádu různých názorů je společně v otevřené a férové spolupráci zvládneme. Přeji nám v tom všem v novém roce mnoho úspěchů.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*