Infoservis

Chystají se opravy nejstaršího jezu v Praze

Rekonstrukce Staroměstského jezu letos na podzim započala převzetím staveniště a zahájením těžby žulových kvádrů. V zimě se začne těžit dubové dřevo na jeho rámovou konstrukci a v dubnu už začnou stavbaři pracovat na řece. Tři a půl roku bude při pohledu přes Vltavu na Pražský hrad poutat flotila plovoucích rypadel, jeřábů či tlačných člunů.

Mezi Sovovými mlýny a Novotného lávkou se nachází šikmý, více než 320 metrů dlouhý jez dokončený v roce 1241, který si jako jediný v Praze zachoval původní vzhled a tvar. Pevný dřevěný jez s kamennou výplní zajišťoval vodu pro Sovovy mlýny, pro napájení náhonu Čertovky a také Staroměstských mlýnů. V roce 1958 byl zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Během své existence prošel mnoha opravami. Ta poslední, před 55 lety, zaměnila kamennou výplň jeho dřevěného roštu za beton. Nyní se má dílu vrátit jeho historická podoba. Stavbaři proto budou v co největší míře využívat původní technologie. Dřevěný rošt opět vyplní kamennými deskami tak, jak tomu bylo při vzniku jezu.

„Projekt se může zdát jako technicky a technologicky nenáročný, ale dílo je skryto pod vodou. Investor, kterým je státní podnik Povodí Vltavy, s projektantem vycházeli pouze ze starobylých výkresů či kreseb a z toho, co na staveništi sami viděli, když si v neoprenu jez procházeli a prohlíželi,“ říká Ing. Daniel Boďa ze společnosti Metrostav a dodává: „Jinak než po vodě se na staveniště nedostaneme, proto použijeme plovoucí rypadla či jeřáby a pro dovoz i odvoz materiálů tlačné čluny. Beton se bude vozit tak, že autodomíchávače najedou v přístavu na loď, kterou ke staveništi dotlačí remorkér. Pro zázemí personálu a ukládání materiálu využijeme pontony.“

Dřevěné roštové konstrukce jezu stavbaři připevní k původním pilotám, které doplní nové mikropiloty. „Dubové dřevo na rámovou konstrukci se opracuje na pile. Potřebujeme více než 2100 metrů trámů s průřezem 300 × 300 mm. Stlučou se do vorů, které budou alespoň měsíc namočeny ve vodě, aby se dřevo stabilizovalo a nekroutilo. Také po odtažení na staveniště zůstanou trámy potopené a po montáži je budeme kropit, abychom zachovali podmínky, v nichž se dřevo bude nacházet po znovuzaplavení jezu. Pro výplň roštů využijeme žulové desky o tloušťce 350 mm. A pro korunu jezu a jeho odtrhovou hranu značné množství žulových kopáků. Vzhledem ke specifickým rozměrům a velkému objemu těchto materiálů musíme počítat s dlouhou dodací lhůtou, proto už je objednáváme,“ dodává Ing. Boďa z divize 6.

Stavbu ve vodě zahájí jeho tým ve zhruba padesátimetrových pracovních úsecích jištěných provizorním hrazením proti případné jarní povodni. Stavbaři předpokládají, že se bude pracovat ve čtyřech postupových etapách na pravé části a ve třech na levé části jezu. Etapy není možné kumulovat z hlediska zachování průtočnosti profilu. Realizace pracovních úseků proběhne postupně od zavázání jednotlivých části jezu k úsekům sousedním. V rámci každého pracovního úseku bude třeba na určité období zajistit sníženou hladinu vody v oblasti odtrhové hrany. K tomu bude sloužit úseková dolní jímka.

Průzkum a zaměření jezu

V posledních letech se objevily závažné závady v konstrukci jezu. Souvisejí především s pokračující degradací dřevěné roštové konstrukce, výskytem kaveren mezi dřevěnou konstrukcí a betonem výplně oken konstrukce. Další lokální závady jsou na předprsí pravého zavázání a obkladu zdi plavebního kanálu. Objekt jezu a prostor v nadjezí i podjezí v korytě byly geodeticky zaměřeny. Zaměření se soustředilo především na průběh štětových stěn, průběh koruny jezu a dolního dřevěného trámu. Dolní štětová stěna se měřila velmi obtížně kvůli přepadu vody. Především v levé části jezu vykazuje nerovnoměrný či nepravidelný půdorysný i výškový průběh.

Další vady a poruchy:
▪ Výškový průběh koruny není rovnoměrný, vykazuje výchylky +7 a –8 cm. Rozdílnost úrovně koruny znamená i různé namáhání podjezí.
▪ Betonové předprsí je poměrně v dobrém stavu, kromě lokálního poškození u Novotného lávky.
▪ Návodní štětová stěna je výškově i půdorysně vyrovnaná.
▪ Dolní štětová stěna vykazuje především v levé části jezu nevyrovnanost od přímkových linií dolního „odtrhového“ trámu jezu i nevyrovnanost výškovou.
▪ Novodobá ocelová dolní štětová stěna chybí v úseku při zavázání levé části jezu na pilíř propusti, zde se nachází 3 m dlouhé dřevěné původní stěny.
▪ Levé pilíře vorové propusti vystupují nad povrch dna i konstrukcí.
▪ Při navázání jezu na zeď plavebního kanálu je podél zdi proveden „ponořený pilíř“ šíře 3,8 m. Má podobu skloněné přelivné plochy se skokovým vysunutím linie koruny proti vodě.
▪ Při navázání na nábřežní zeď u Novotného lávky je návodní štětová stěna v úseku 10 m dlouhém „odskočena“ po vodě k linii koruny. V tomto místě šikmé betonové předprsí absentuje.
▪ Pravá část jezu je v půdorysu obloukovitá, příčná délka přelivu jezu je proměnná.

Vzor pro vodní stavby
Staroměstský jez byl dokončen v roce 1241 v souvislosti s výstavbou opevnění Starého Města pražského. Sloužil k plnění hradebního příkopu, později k téměř metrovému vzdutí vody pro mlýny a vodárny. Nebyl v Praze první, první tři jezy se pod Hradem dokládají již v roce 993 a do roku 1135 další tři pod Vyšehradem. Přesto se společně s jezem Šítkovským a dnes již zrušeným Novomlýnským stal vzorem pro další vzdouvací stavby jako jez pražského typu. Ve 14. století byl Staroměstský jez podle příkazu Karla IV. rozdělen vorovou propustí. Jeho půdorys se v průběhu staletí neměnil, pouze na malostranském břehu byl zkrácen o úsek šířky dolního plavebního kanálu VD Smíchov, dokončeného v roce 1922. Jez je součástí památkově chráněného areálu Staroměstská vodní díla na Vltavě. Jako součást historického jádra Prahy je tento areál zahrnující Staroměstský jez, Novotného lávku, Hráz ke Karlovu mostu a opěrnou zeď Smetanova nábřeží chráněn již od roku 1958.

Vzdutí hladiny Staroměstským jezem je středním stupněm hladinové kaskády v centru Prahy mezi jezovými zdržemi dolního Helmovského jezu a horního jezu Šítkovského.

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na odtokové poměry. Její základní parametry se nezmění, pouze se výškově vyrovná koruna jezu.

-red-
Foto: archiv společnosti Metrostav

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*