Infoservis

Materiály Ytong pro jednu z největších pekáren

V závodu La Lorraine nedaleko Kladna se ročně vyrobí více než 80 000 tun mraženého pečiva. A protože poptávka roste, navyšují se i výrobní a skladovací kapacity. V loňském roce se tu budovaly prostory pro rozšíření výroby, nové jsou také pětipodlažní objekt pro technické zázemí a velká skladovací hala s vnitřní teplotou -25 °C s ochrannou atmosférou a nízkým obsahem kyslíku. Na těchto objektech se díky svým vlastnostem uplatnilo 2000 kubíků tvárnic, malt, překladů a dalších materiálů Ytong.

Investorem první fáze rozšíření závodu je společnost La Lorraine, a.s., generálním projektantem MS architekti s.r.o. a hlavním dodavatelem stavby společnost IMOS Brno, a.s. Stavět se začalo v listopadu 2018 a o rok později, v listopadu 2019 byla první fáze rozšíření závodu ukončena.

Extrémní požadavky na samonosné stěny

Podle Serhii Leshchenka  z ateliéru MS architekti byl hlavní výzvou projekt 40 metrů vysokého mrazírenského skladu o půdorysu 130 x 45 metrů.

„Součástí projektu bylo také vybudování administrativního zázemí a sofistikované struktury vnitroareálových komunikací. V první etapě jsme produkci kladenského areálu posílili o výrobní linky nejmodernějších technologií. Bylo třeba zabezpečit vysokou požární odolnost konstrukcí a dodržet hygienické požadavky, kladené na stavební materiály. Náročné geologické podmínky si vyžádaly optimalizované řešení konstrukčních stěn. Zároveň bylo nutné objekty projektovat s ohledem na perspektivu dalšího rozšíření v budoucnu. Ve spolupráci se společností Ytong jsme dokázali vyhovět extrémním požadavkům na samonosné stěny, vysoké až 15 metrů. Energetická efektivita a celková úspora energií je u takového projektu samozřejmostí. Výsledkem úspěšné první etapy je efektivní výrobní linka, začleněná do hmotové sestavy areálu i do okolní krajiny.“

Jan Tinka, manažer pro klíčové projekty společnosti Ytong, dodává: „Stavebně se z pohledu našich materiálů jedná zejména o vyzdívky a předezdívky sloupového skeletu u obou nových objektů, přičemž největší podíl mají tvárnice Ytong Statik (P4-550) 200 a 250 mm. Skladba obvodového pláště byla u těchto hal navržena s velikým důrazem na tepelně-technické vlastnosti obálky budovy. Takové požadavky dostali i projektanti ze zahraniční centrály investora. Pro úspěch bylo z našeho pohledu klíčové to, že jsme společně s generálním projektantem pracovali na projektu již ve fázi jeho přípravy. Pro generálního projektanta jsme společně s naším interním technickým oddělením a statikem připravili řešení kotvení vysokých stěn a hlavně jejich vyztužení pomocí železobetonových věnců do U-profilů. I kotvení obvodových panelů je unikátní záležitostí. Jeho řešení pro nás připravila společnost HILTI, se kterou na kotvení různých břemen úzce spolupracujeme. Samozřejmostí z naší strany byl dohled a kontrola po celou dobu výstavby obou budov.“

Výhody zdiva z Ytongu

Stavebně technickým dozorem investora byl Ing. Radoslav Vejmelka, který ocenil hladký a bezproblémový průběh výstavby první etapy rozšíření závodu La Lorraine: „Pro stavbu byly navrženy osvědčené stavební postupy a materiály. Založena je na vrtaných monolitických pilotech, samotná stavba je z prefabrikátů. Na fasádě jsou lehké sendvičové panely. Veškeré zděné konstrukce, stěny a přizdívky jsme realizovali ze systému Ytong. Zdivo Ytong splňuje požadavky na vyžadovanou požární odolnost, statiku, rychlost zdění a snadnou opracovatelnost zdiva. K přednostem systému Ytong patří také výborná rovinnost vyzděných stěn, na které se pak snadno provádějí tenkovrstvé omítky a další opatření, která jsme požadovali. Zdivo mělo například splňovat i požadavky na plynotěsnost. Se všemi navrženými a následně realizovanými a osvědčenými konstrukcemi byly při realizaci ty nejlepší zkušenosti, a není proto důvod pro další etapy nic měnit. Obdobné konstrukce a materiály použijeme i pro další etapy výstavby.“

Kromě tvárnic Ytong Klasik (P2-500) v tloušťkách 100, 150, 200 a 250 mm byly na obou objektech použity tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností Ytong Statik (P4-550) v tloušťkách 200 a 250 mm, Ytong U-profily (skryté bednění pro věnce), Ytong zdící malta, Ytong nosné a nenosné překlady a Ytong spojky zdiva.

Výsledkem spolupráce všech partnerů je rozšířený areál, v němž se nové výrobní a dopravní plochy prolínají se zelení a příjemným zázemím pro zaměstnance.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*