Infoservis

Praha zahájila první stavební práce na libeňském soumostí

Technická správa komunikací (TSK) spouští první stavební práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. Jedná se o práce na budoucím proplachovacím kanále a havarijní nádrži na Rohanském ostrově u inundačního mostu X656 v blízkosti komplexu budov DOCK.

TSK v lednu 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí s nejúspěšnějším uchazečem, společností Metrostav TBR, a. s., s nabídkovou cenou 2,181 miliardy korun bez DPH a navrhovanou dobou výluky tramvajových tratí 365 dnů. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem stavby.

Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby. V současnosti probíhají projekční práce pro celé soumostí. Samotné zahájení stavebních prací na Libeňském mostě se předpokládá v roce 2024.

„Jsem velmi potěšen, že v tak krátké době přebíráme staveniště k zahájení přípravných prací pro realizaci vodohospodářského díla havarijní nádrže a proplachovacího kanálu, a to již v době projektování. Věřím, že dřívějším zajištěním těchto přípravných prací dojde k šetrnějšímu odvodu srážkových vod z oblasti Palmovky do Vltavy,” uvedl Aleš Gothard, předseda představenstva společnosti Metrostav TBR a.s.

V rámci přípravných prací celého projektu zhotovitel v těchto dnech přebírá staveniště (20.9.2022) a přistupuje ke e stavbě proplachovacího kanálu a havarijní nádrže. Trvat bude zhruba šest měsíců. Vzhledem k povaze se jedná o technicky složité a výjimečné dílo na území hl. m. Prahy. Sloužit bude k odvodu srážkových vod z území Palmovky do Vltavy.

Z plánovaných prací bude zhotovitel pokračovat s dokončením II. etapy proplachovacího kanálu, k zajištění jeho funkčnosti jako celku a výstavbou retenční nádrže, kde je nutné nejdříve celý projekt projednat. K těmto hlavním objektům je třeba v rámci přípravných prací zajistit nemalé množství přeložek inženýrských sítí.

Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a obloukového inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická–Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou bude realizovat Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou proplachovacího kanálu, retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

„Tato veřejná zakázka byla a stále je jednou z nejsložitějších v historii TSK. Po více než dvaceti letech přešlapování na místě se Libeňský most dočká potřebné rekonstrukce a přípravné práce můžeme zahájit již nyní, v průběhu projektování hlavních stavebních prací. Příprava projektové dokumentace a zahájení schvalovacích procesů rekonstrukce započaly prakticky okamžitě po vybrání zhotovitele a nyní zahájíme stavební přípravné práce, přičemž hlavní stavební výkony se uskuteční v průběhu roku 2024,“ uvedl Jozef Sinčák, generální ředitel a předseda představenstva TSK.

Z probíhajících projekčních prací zhotovitel již předložil dokumentaci pro stavební povolení provizorního mostu, kde projektant zapracoval nové požadavky Povodí Vltavy. Následně zpracoval dokumentaci pro I. etapu rekonstrukce, a to stavbu vodohospodářských objektů havarijní nádrže a proplachovacího kanálu.

Na začátku srpna také Rada hlavního města Prahy schválila novou Dopravně – architektonickou studii Libeňského soumostí pro potřeby zakázky Design & Build Dopady. této studie do zadávací dokumentace projektu nyní zhotovitel analyzuje.

„Je velmi důležité vnímat Libeňské soumostí nejen jako dopravní stavbu, ale také jako liniový urbanistický prvek města, který musí fungovat i v úrovni pod mostem. Proto jsme navrhli v rámci zakázky Design & Build do všech opěr mostní konstrukce prostory pro občanskou vybavenost jako jsou kavárny a obchody po vzoru Berlína a Vídně. Pod jednoobloukovým mostem, kde je zahajována stavba, vznikne piazzetta, náměstíčko určené pro různé scénáře využití, jako je skatepark, stage pro koncerty nebo ledová plocha pro bruslení,“ dodává Petr Tej, architekt a spoluautor koncepce rekonstrukce Libeňského mostu.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*