Infoservis

Skupina Saint-Gobain roste i akvizicemi

Značný posun obchodních výsledků ve druhém čtvrtletí. Akcelerující strategie Skupiny Saint-Gobain.

– Růst obratu 4, 9 % (zahrnuje 8% nárůst ve druhém čtvrtletí), objem výroby vzrostl o 2,4 %.
– Ceny vzrostly o 2,5 %, kompenzovaly nárůst nákladů na suroviny a energii na úrovni Skupiny.
– Negativní dopad směnného kurzu ve výši 4,4 %, primárně díky znehodnocení amerického dolaru a některých měn asijských a rozvíjejících se zemí vůči euru; pozitivní dopad změn organizační struktury ve výši 1, 4 %.
– Provozní zisk vzrostl o 1,7 % a jeho výše činí 1,469 millionů EUR.
– Čistý provozní zisk vzrostl o 6,8 % a cash flow o 61,7 %, zejména díky transakci se společností Sika, díky které bylo dosaženo 781 milionů EUR.
– V první polovině roku 2018 bylo realizováno 13 nových akvizic v souladu s cíli investorů o celkové hodnotě 356 millionů EUR (hodnota nezahrnuje transakci se společností Sika).
– Podíl v akciích o celkové hodnotě 8,8 millionů byl odkoupen zpět.
– Byly potvrzeny cíle naplánované pro celý rok 2018.
– Akcelerace strategie: do konce roku 2019 dosáhnout prodejů o celkové hodnotě min. 3 miliardy EUR, pokračovat se značným nárůstem hodnototvorných akvizic, přezkoumat organizační strukturu Skupiny.

Pierre-André de Chalendar, generální ředitel a předseda představenstva Skupiny Saint-Gobain, říká:
„Druhé čtvrtletí znamenalo návrat k trendům na všech našich hlavních trzích. Po neuspokojivém prvním čtvrtletí, které bylo značně ovlivněno nepříznivým počasím v Evropě, došlo ve druhém čtvrtletí ke znatelnému zlepšení a nárůstu objemu výroby a cen. Skupina uspěla v dalším růstu prodejních cen, které následovalo jako reakce na růst cen nákladů na suroviny a energii. Navzdory všem zmíněným skutečnostem výsledky Skupiny za první pololetí opět pozitivně vzrostly. Také došlo k potvrzení cílů, které byly naplánovány na celý rok 2018. V druhé polovině roku očekáváme navýšení provozního zisku oproti výši, které jsme dosáhli v první polovině roku.
Díky vynikajícím finančním podmínkám, které byly dohodnuty se společností Sika, dojde k urychlení realizace zvolené strategie celé Skupiny. Do konce roku 2019 je naplánováno dosažení prodejů o celkové hodnotě min. 3 miliardy EUR. Dále budeme pokračovat s hodnototvornými akvizicemi a přezkoumáme organizační strukturu Skupiny tak, abychom kladli větší důraz na regionální zaměření jednotlivých aktivit a posílili tak naši konkurenceschopnost.“
Provozní výsledky
Celkové tržby Skupiny dosáhly v prvním pololetí roku 20,787 milionů EUR, což představuje zvýšení o 1,9 %. Organický růst byl podpořen především většími objemy (zvýšení o 2,4 %) a vyššími cenami (zvýšení o 2,5 %), a to ve všech sektorech a regionech. Vliv cen i nadále rostl o 3,0 %, spolu s vzrůstajícími cenami surovin a energií v průběhu roku.
Růst na našich hlavních trzích byl podpořený primárně srovnáním se slabším obdobím v minulém roce (kybernetický útok z června 2017) a svoji roli hraje také pozitivní 1% kalendářní efekt, také přispěl k 5,0% nárůstu objemu v druhém čtvrtletí.
Vliv struktury Skupiny přidal k růstu 1,4 %, kdy Skupina urychlila své akvizice konsolidovaných společností v Asii a v rozvíjejících se zemích (KIMMCO, Megaflex, Tumelero, Isoroc Poland), nových společností se specializovanými technologiemi a službami (TekBond, Scotframe, Maris) a konsolidovala své silné postavení (Glava, Kirson, Biolink, Wattex, SimTek, akvizice v sektoru Building Distribution, jako je např. Per Strand).
Celkový růst byl nicméně zmírněn o 4,4 % v důsledku negativního měnového vlivu, především z důvodu znehodnocení amerického dolaru, brazilského realu, norské koruny a některých měn asijských a rozvíjejících se zemí vůči euru.
Provozní zisk Skupiny vzrostl o 1,7 %, provozní marže se snížila na 7,1 % oproti první polovině roku 2017, kdy dosahovala výše 7,2 %.
Priority, strategie a výhled do budoucna
Skupina i nadále pokračovala v implementaci prioritních strategií stanovených pro první polovinu roku 2018:
– došlo k úspoře nákladů v celkové výši 150 milionů EUR oproti první polovině roku 2017;
– bylo realizováno 13 nových akvizic v souladu s cíli investorů a další 3 byly finalizovány v červenci;
– podíl v akciích o celkové hodnotě 8,8 millionů EUR byl odkoupen zpět, jedná se o značný posun oproti roku 2017, kdy byl za celý rok odkoupen podíl ve výši 8,3 milionů EUR. Tato skutečnost přispěla ke snížení počtu zbývajících akcií, které k 30. červnu dosahovaly hodnoty 546,9 milionů EUR. Ke stejnému dni v roce 2017 činil podíl 554,4 milionů EUR.
V druhé polovině roku 2018 by měla Skupina i nadále pokračovat v podpůrném fungování v ekonomickém prostředí:
– Francie bude pokračovat v robustním působení na stavebních trzích;
– dojde k růstu v ostatních západoevropských zemích i přes neustálou nejistotu působící ve Velké Británii;
– dojde k růstu v Severní Americe, jak na stavebních trzích, tak v průmyslu;
– bude dobré postavení v Asii a v rozvíjejících se zemích.
Skupina potvrdila priority na celý rok 2018:
– dojde k zaměření na prodejní ceny v reakci na pokračující růst nákladů;
– bude zaveden program na úsporu nákladů s cílem ušetřit přibližně 300 milionů EUR, tato částka je vypočítána na základě informací o nákladech z roku 2017;
– program kapitálových výdajů ve výši přibližně 1,7 miliard EUR (částka odpovídá zhruba 4 % tržeb v souladu se stanovenými cíli) se zaměřením na růstový potenciál mimo západní Evropu a také na produktivitu (Průmysl 4.0) a digitální transformaci;
– dostojí závazku investovat prostředky do výzkumu a vývoje a podpořit tak diferenciovanou strategii Skupiny;
– dojde k zaměření na zvýšení hodnoty cash flow.
Cíle bylo dosaženo
Saint-Gobain potvrzuje svůj cíl pro celý rok 2018, jedná se o zvýšení nárůstu provozních příjmů. Očekává, že v druhé polovině roku bude růst jednoznačně nad úrovní dosaženou v první polovině roku.
Po dohodě se společností Sika, kdy byly vyjednány vynikající finanční podmínky, bude Skupina pokračovat s akcelerující strategií:
– Bude pokračovat s akviziční politikou a navýší do konce roku 2019 prodeje minimálně na 3 miliardy EUR s pozitivním dopadem 40 bodů na provozní marži.
– Do roku 2020 se zaměří na Asii, rozvíjející se země, nové technologie, služby a konsolidaci silných pozic Skupiny. Akvizice tak přesáhnou v průměru 500 milionů EUR ročně.
– Zahájí revizi organizační struktury Skupiny s cílem navýšit prioritu regionálního zaměření, podpořit růst, využít nové příležitosti a tím zvýšit konkurenceschopnost. Nová organizační struktura bude představena koncem tohoto roku, odpovědní zaměstnanci budou včas informováni.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*