Infoservis

Ze Starého Města do Moravského Písku se buduje

Na trase budoucího úseku dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku běží naplno zemní práce a začíná se navážet násypový materiál. 8,8 km dlouhý úsek za 1,9 mld. Kč dokončí Skanska v roce 2024.

„Práce odstartovaly počátkem srpna. V trase jsme položili geotextilii a na ni navážíme násypový materiál – štěrkopísek i hrubší sanační materiál. Připravili jsme vjezdy na stavbu, přejezdy potoků a provedli monitoring stavu komunikací přístupových a objízdných tras.,“ říká projektový manažer Skanska Lubomír Pilný. „Teď se soustředíme na sanace podloží a zemní práce v celé délce trasy. Ornici odvážíme na trvalá úložiště na okolních zemědělských lokalitách, kde ji rozprostíráme na zemědělsky využívané pozemky. Zahájíme také práce na přeložkách některých inženýrských sítí, výstavbu propustků v trase budoucí a samozřejmě budeme pokračovat v sanačních pracích a navážení násypů.“

Čtyřproudá dálnice s živičným povrchem začíná za mimoúrovňovým křížením Staré Město-jih se silnicí I/50, kde navazuje na předchozí již budovaný úsek Babice – Staré Město“. Součástí stavby je i  mimoúrovňová křižovatka Nedakonice, úsek pak na jihu končí provizorním napojením na silnici II/427 severně od Moravského Písku. U Nedakonic je na základě výsledků hlukové studie navržena téměř půlkilometrová protihluková stěna vysoká čtyři metry, která ochrání obyvatele vesnice před hlukem.

V celé trase je nyní provedena skrývka ornice a proběhl tam archeologický průzkum, vykácená zeleň bude vhodně nahrazena novou výsadbou.

Základní informace o stavbě:
Název: D55 5508 Staré Město – Moravský Písek.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Lokalita: K.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek.
Délka úseku: 8,8 km
Zahájení: 8/2021
Zprůjezdnění: 4/2024
Dokončení: 11/2024
Cena: 1,952 mld. Kč
Počet mostů v trase: 6
Počet mostů přes dálnici:
3
Mimoúrovňová křížení: 2

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*