Legislativa

Bid rigging a jeho stíhání v ČR

Ve své poslední výroční zprávě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uvedl, že vyšetřování kartelů v podobě bid riggingu (manipulace v rámci zadávacího řízení) bude mít v rámci činnosti ÚOHS nejvyšší prioritu. Problematika manipulace s veřejnými zakázkami je trend, který přilákal pozornost nejen ÚOHS, ale rovněž policie České republiky a státních zástupců, kteří jsou v posledních letech v této oblasti velmi aktivní.

S ohledem na takto zvýšenou úroveň kontroly a dohledu by měly korporace vzít v potaz, že případné protisoutěžní jednání přináší rizika nejen vysokých pokut udělovaných ze strany ÚOHS, ale rovněž trestněprávních sankcí, které pro korporaci a její management mohou mít fatální následky.

Trestněprávní důsledky

Od roku 2012 existuje v České republice trestní odpovědnost obchodních korporací za vybrané trestné činy. Avšak na rozdíl od fyzických osob nemohou být právnické osoby trestně odpovědné za porušení pravidel hospodářské soutěže. Tudíž z formálního hlediska jedině ÚOHS či Evropská komise mohou vyšetřovat a sankcionovat kartely typu bid-rigging.

Nicméně v poslední době v praxi pozorujeme rostoucí snahu orgánů činných v trestním řízení o aktivní postih bid-riggingu podřazením tohoto jednání pod skutkové podstaty, za které je možné korporace trestně stíhat. Konkrétně jde o stíhání za „pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži“ či „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“.

Tato praxe má významné důsledky pro korporace podnikající v České republice. V praxi společnost, která je odsouzena za bid-rigging, čelí, mimo jiné, následujícím negativním následkům jejího jednání: (i) značné pokutě, (ii) zákazu účasti ve veřejných soutěžích nejméně na 5 let; v neposlední řadě (iii) významnému poškození pověsti a dobrého jména s ohledem na to, že trestní rejstřík je veřejně dostupný a záznam z rejstříku lze smazat nejdříve po pěti letech, u závažnějších zločinů ještě po delší době. Tyto sankce mohou být pro korporace likvidační, zejména pro ty, které jsou na účasti ve veřejných zakázkách existenčně závislé.

Omezené prostředky právní ochrany

České trestní právo neposkytuje společnostem dostatečné prostředky pro zmírnění negativních následků odsouzení za trestné činy, jako jsou například tzv. leniency programy nebo narovnání, kterých společnosti běžně využívají v případech stíhání za protisoutěžní jednání ze strany ÚOHS či Evropské komise.

Například pokud společnost úspěšně podá žádost o upuštění od uložení pokuty u ÚOHS v případech narušení hospodářské soutěže, může jí být snížena výše pokuty nebo může být od udělení pokuty úplně upuštěno, a současně se společnost vyhne sankci v podobě uložení zákazu účasti ve veřejných soutěžích.

Navíc české trestní právo považuje úspěšnou žádost o upuštění od uložení pokuty za důvod vyvinění fyzické osoby z následné trestní odpovědnosti. Avšak právnickým osobám obžalovaným a odsouzeným za manipulaci zadávání veřejných zakázek tato možnost zákonodárcem nabídnuta není.

Na případy bid riggingu rovněž nelze uplatnit tzv. odklony v trestním řízení např. v podobě dohody o vině a trestu, kdy tyto trestné činy vykazují zpravidla vyšší míru společenské nebezpečnosti a nelze na ně tyto alternativní postupy trestního řízení aplikovat.

Negativní následky odsouzení za manipulaci zadávání veřejných zakázek nastávají automaticky a není v diskreci soudu rozhodnout jinak. Toto považujeme za možný problém, zejména pro společnosti významné pro českou ekonomiku, které mohou čelit trestním sankcím i pro zanedbatelné případy spočívající v excesech jednotlivců.

Existuje náprava?

Jsme toho názoru, že stávající právní úprava vyžaduje podstatnou novelizaci pro účely ochrany práv společností obžalovaných z bid riggingu, případně změnu přístupu orgánů činných v trestním řízení. Zaprvé, bylo by vhodné přenechat šetření a sankce za bid rigging na ÚOHS a Evropské komisi, které jsou k tomu lépe odborně a technicky vybavené a sankce jimi ukládané jsou přiměřené a nikoliv likvidační.

Zadruhé, společnosti, které jsou obžalované z účasti na bid riggingu, by měly mít možnost alternativ jako upuštění od uložení trestu v rámci tzv. leniency programu nebo narovnání, aby jim byla v případě odsouzení dána rozumná šance ekonomického přežití.

V neposlední řadě lze doporučit korporacím podnikajícím v oborech náchylných k bid riggingu implementovat spolehlivé compliance programy směřující ke vzdělání zaměstnanců a ochraně společností jak z hlediska administrativních, tak i trestněprávních sankcí.

Pokud společnost včas odhalí jakékoliv protisoutěžní jednání, měla by zvážit podání žádosti ÚOHS, resp. soutěžním úřadům v jiných zemích o upuštění od pokuty v rámci tzv. leniency programu. Je-li žádost podána včas, tak závazné rozhodnutí ÚOHS by založilo překážku znemožňující jakékoliv stíhání společnosti ze strany policie či státního zastupitelství pro stejné skutky.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*