Legislativa

Působení vyšší moci ve smlouvách o dílo

Působení vyšší moci ve smlouvách o dílo – podmínky FIDIC. Za zavinění, za které neodpovídá ani jedna ze smluvních stran, jsou v praxi považovány taková, jež jsou způsobena vyšší mocí, i když v případě některých modifikovaných verzí smluvních dohod může být nositelem zavinění na základě vyšší moci přímo objednatel. Z hlediska rizikového managmentu je ale obecně, a to nezávisle na výkladu působení vyšší moci, považována vyšší moc za riziko na straně objednatele.

Z hlediska názvosloví není ale i zahraniční praxe jednotná a někdy je užíván i výraz „Hardship“, obecně je pojem vyšší moc užíván jako „zastřešující pojmenování“ pro nemožnost plnění závazků jedné ze smluvních stran. Protože působení vyšší moci ve smlouvách je spíše zřídkavé (nezávisle na tom, zda jde o krátkodobé nebo dlouhodobé působení), nebyla mu v minulosti ani při tvorbě a předkládaní smluv věnována přiměřená pozornost.
Ve Zvláštních smluvních podmínkách FIDIC už obvykle nebývá působení vyšší moci dále omezené, upřesněné nebo rozšířené, protože již Obecné podmínky uvádějí prakticky všechny obvyklé situace a možné dopady těchto zavinění. Dá se ale předpokládat, že na základě událostí v roku 2020 (pandemie COV-19) budou i tyto podmínky dále doplňované a upřesněné.
Naopak, podmínky FIDIC mohou být stále dobrým příkladem a vzorem pro definování vyšší moci a její případných dopadů na průběh projektu i pro jinou smluvní praxi, jakkoliv je v stavební praxi a zejména v našich podmínkách podíl podaných nároků z titulu vyšší moci asi nejmenší, pokud pomineme neoprávněné nároky dodavatelů z titulu vyšší moci, jež ale nemají opodstatnění, protože jsou nárokovány nesprávně.

I pro smlouvy, uzavřené v našem prostředí (nejen) pro dodávky stavebních prací a poskytování služeb na základě podmínek Občanského zákoníku, by mohla být míra podrobnosti a jednotlivé články a podčlánky těchto podmínek vzorovými pro jejich zavedení i do naší praxe. Až do roku 2020 určitě nebyla těmto ustanovením věnována dostatečná pozornost (nejen u nás, ale i obecně ve světě) a nejčastějším případem pro uplatnění požadavků zhotovitele na základě působení vyšší moci tak byli nálezy na staveništi (archeologické nálezy) a nároky zhotovitelů, uplatňované za nepříznivé povětrnostní podmínky, přisuzované ale nesprávně působení vyšší moci.
Komplexnější posouzení a pravděpodobně dodatek ke smlouvě, případně jednání stran, jakkoliv např. postup veřejné zakázky, případně soutěže privátního investora s ním nepočítal, si budou vyžadovat takové projekty, kdy uchazeč podal nabídku na práce nebo služby a mezi její vyhodnocením objednatelem a podpisem smlouvy s uchazečem nastalo působení vyšší moci. Okolnosti tak nastali/nastanou během vyhodnocování soutěže a s ohledem na rozsah působení vyšší moci může dojít k takovému prodloužení původně plánované lhůty výstavby a lhůty platnosti nabídky uchazeče, že bude mít dopad nejen na nabídkovou cenu uchazeče.
Agenda nároků kvůli vyšší moci představuje pro obě smluvní strany nejjednodušší uplatňování a sledování nároků dodavatele. Vyčíslení těchto zavinění, jež jsou ve smlouvách označovány jako vyšší moc (höher Gewalt, Force Majeure, Acts of God alebo Unavoidable Casualty), nezpůsobuje již dodavatelům ve stavební praxi problémy. Kromě toho, tato agenda nejméně zatěžuje rovněž objednatele a v praxi obvykle nekončí – na rozdíl od jiných nároků – soudním sporem. Na druhé straně musí obě smluvní strany posuzovat některé aspekty působení vyšší moci přísně individuálně s ohledem na smlouvu a specifika projektu, jakkoliv vyšší moc představuje objektivní nemožnost plnění závazků. Takové aspekty představuje např. hranice mezi omezením prací dodavatele stavby a zásadní nemožností plnění jeho závazků. Prevencí sporů stran by mohl být dodatek ke smlouvě, jež upravuje závazky stran ve věci působení vyšší moci, i když ve smlouvě těmto opatřením nebyla věnována pozornost. Ustanovení o vyšší moci by ale obecně neměli být vázány na další rozhodnutí např. v případě KŘS, protože v případě vyšší moci může být i vydání takového rozhodnutí postižené okolnostmi vyšší moci, i když by takový nález měl být k dispozici co nejdříve.
Nezávisle na obchodních nebo smluvních podmínkách a podílu specifik projektu, platí obecné zásady pro uplatnění nároků zhotovitelů v souvislosti s působením vyšší moci:

Chcete číst dále?
Zaregistrujte se zcela zdarma a získejte přístup ke všem článkům.

Máte účet? Přihlaste se.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*