Legislativa

Změna účelu užívání stavby

Jaké jsou možné důsledky užívání stavby v rozporu se zkolaudovaným účelem? Jakým způsobem dosáhnu změny účelu užívání?

Kolaudačním souhlasem či rozhodnutím stavební úřad povolí užívání stavby ke konkrétnímu účelu. V případě staveb, které nepodléhají kolaudaci, je účel užívání stanoven v oznámení o užívání stavby (u staveb dokončených před novelou stavebního zákona z r. 2017) nebo již přímo v povolení stavby (tj. při souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavebním povolení, veřejnoprávní smlouvě, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společném povolení, opakovaném stavební povolení, dodatečném stavební povolení, územním rozhodnutí nebo územním souhlasu).

V souvislosti s novelou stavebního zákona, která značně mění koncepci povolování užívání stavby, doplňujeme, že u staveb pravomocně povolených před touto novelou se kolaudační řízení provede podle dosavadní právní úpravy. Změny v účelu užívání je třeba se stavebním úřadem projednat před započetím užívání stavby k novému účelu. 

Změny v účelu užívání stavby lze obecně rozdělit na: a) změnu vyžadující změnu dokončené stavby (např. nástavbu, přístavbu či stavební úpravy) a b) změnu užívání bez nutnosti změny stavby. Při změně užívání stavby spolu se změnou dokončené stavby je třeba nejprve projednat povolení stavební změny a současně označit nový účel. Stavební záměr už tak bude posuzován a projednáván s ohledem na požadovaný účel užívání stavby. Po dokončení stavby podnikne stavebník relevantní právní jednání směřující k povolení užívání změněné stavby (např. podá žádost o kolaudační souhlas apod.).

Při změně užívání stavby bez změny stavby postačí, když vlastník nebo osoba oprávněná změnit účel užívání stavby oznámí stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři záměr změny spolu s popisem, odůvodněním, rozsahem a důsledky změny, dokumentací s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů a případně závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud jsou vyžadována.

Je-li oznámení úplné a změna splňuje níže uvedené podmínky a zároveň nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, tak stavební úřad vydá do 30 dnů souhlas se změnou v užívání, který nabývá právní moci okamžikem jeho doručení oznamovateli. Nutno upozornit, že s marným uplynutím 30denní lhůty, však nejsou spojeny žádné právní účinky, oznamovatel má pouze právo domáhat se nápravy v rámci ochrany před nečinností.

Vydání souhlasu je zpoplatněno a dle aktuálního sazebníku činí 500 Kč. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení zahájeném do 1 roku od právní moci a musí být v prvním stupni skončeno do 15 měsíců od právní moci souhlasu. Není-li oznámení úplné nebo nesplňuje-li změna požadované podmínky, vydá stavební úřad usnesení, že změna v užívání bude projednána v rámci správního řízení. Výsledkem výše uvedeného řízení pak bude rozhodnutí o povolení či zamítnutí změny užívání.

Při schvalování změny užívání stavební úřad posuzuje dopady změny užívání na území (zejména v ohledu na životní prostředí, veřejnou a dopravní infrastrukturu). Změna musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, obecnými požadavky na výstavbu a veřejnými zájmy.

Změnou v účelu užívání se rozumí také změna v provozním zařízení staveb, změna ve způsobu výroby, rozšíření výroby či změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život, veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, jakož i změna doby trvání dočasné stavby, ke které je nově vyžadován také souhlas vlastníka pozemku, na kterém je umístěna.

V případě, že je stavba užívána v rozporu se zkolaudovaným účelem, by stavební úřad měl v rámci státního dozoru vyzvat ke zjednání nápravy, dále může omezit či zakázat užívání stavby do okamžiku zjednání nápravy. Užíváním stavby v rozporu s povoleným účelem se uživatel dopouští přestupku a hrozí mu pokuta až 500 000 Kč.

Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že v případě přenechání stavby k užívání třetí osobě, např. pronájmu stavby a jejího užívání nájemcem v rozporu s povoleným účelem, je odpovědná osoba určena v návaznosti na znění nájemní smlouvy. V případě, že v nájemní smlouvě je sjednán účel v rozporu s kolaudací, tak odpovědnou osobou je pronajímatel.

V případě, že v nájemní smlouvě je sjednání účel v souladu s kolaudací a nájemce užívá stavbu v rozporu s kolaudací i nájemní smlouvou, tak záleží na skutečnosti, zda pronajímatel učinil potřebné kroky k zabránění takového užívání či nikoli. Pokud se pronajímatel snažil účinně zabránit protiprávnímu užívání, tak bude odpovídat pouze nájemce. Pokud však pronajímatel neučinil potřebné kroky k zabránění protiprávnímu užívání, tak odpovědným bude pronajímatel společně s nájemcem.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*