Technologie

BIM – tři písmena, která mění stavebnictví

Building Information Modeling (BIM) je systémový proces, který usnadňuje výměnu informací ve všech fázích životního cyklu stavby, od jejího návrhu, přes plánování, realizaci až po následný provoz. BIM není jen software, je to také nový způsob myšlení, říká KAREL VONKA, vedoucí odboru Řízení a analýzy procesů, který se ve společnosti STRABAG věnuje digitalizaci v oboru dopravního stavitelství. Proces digitalizace je ve firmě klíčovým tématem. Celý koncern se jím intenzivně zabývá jak v dopravním, tak i v pozemním stavitelství.

  • V zahraničí se BIM využívá již několik let. Jaké kroky je potřeba podniknout pro jeho zavedení u nás??

Lídry v tomto oboru jsou dnes Singapur, Čína, Německo, Velká Británie a samozřejmě severské státy Norsko, Finsko, Švédsko či Estonsko. V oblasti dopravního a inženýrského stavitelství tyto země před námi nemají zásadní náskok a v současnosti mají velice podobnou startovní pozici. Pro interní zavedení BIM v rámci stavební společnosti je nutné upravit procesy zpracování zakázky od fáze získávání po její realizaci.

Cestou k tomuto cíli je vytvoření týmu odborníků, který standardizuje postupy a nástroje a v budoucnu BIM implementuje do stávajících směrnic a manuálů. Role tohoto týmu je zásadní při přenosu vědomostní databáze mezi našimi pilotními projekty a procesem modernizace standardního nastavení společnosti v budoucích letech.

Z pohledu získávání veřejných zakázek je nutné obdobné standardizované procesy zavést i u investorských organizací tak, aby prostředí veřejných zakázek bylo jasně čitelné a transparentní i například na straně datových formátů a jednotného způsobu zpracování veřejných zakázek napříč různými státními investory.

To znamená pro prostředí veřejných zakázek zavést soubor základních pravidel, jako jsou plán provádění BIM projektu (BEP), společné datové prostředí (CDE), a především stanovit datový standard stavebnictví (DSS), který je elementární pro budoucí spolupráci se zákazníkem, ale i s ostatními účastníky procesu získávání, realizace a údržby/ provozu zakázek.

V neposlední řadě se nesmí zapomenout také na sjednocení a standardizaci datových formátů tak, abychom nemuseli s každým zákazníkem řešit jiné požadavky na datové formáty a formu výstupů. Příkladem může být současná situace rozdílných požadavků na datové formáty pro nás zásadních zákazníků pro výstavbu silnic a železnic.

Tato situace by byla v budoucnu, například s povinností používat společná datová prostředí (CDE), nepřijatelná, protože by namísto standardizace prostředí mohlo dojít k jeho štěpení.

  • Jaké jsou výhody a překážky pro zavedení BIM na území ČR a SR a jeho následný přínos?

Výhodou je především transparentnost podkladů a jasně definované vztahy mezi účastníky projektu, kvalitnější zpracování časového a fifnančního harmonogramu a postup výstavby na základě strukturovaného 3D modelu. Další výhodou je kvalitnější možnost stanovení množství (výkazu výměr) pro kalkulaci ceny a následně v realizaci podkladů pro fakturaci i na základě datových přenosů informací do a ze strojního vybavení.

Hlavní překážkou zavedení BIM procesů v ČR na úrovni veřejných zakázek jsou parciální a lobbistické zájmy některých účastníků procesu a jejich omezená schopnost v BIM vidět nové příležitosti a uplatnění na stavebním trhu. Jednou z největších překážek je absence funkčních nástrojů pro tvorbu BIM modelů pro dopravní a inženýrské stavitelství a absence jednotného datového formátu.

Náprava již probíhá jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni národní. Nicméně speciálně pro dopravní stavitelství je ještě spousta práce na poli standardizace a vývoje softwarových řešení. Společnost STRABAG se tomuto tématu věnuje na celoevropské úrovni a za tímto účelem má dvě interní iniciativy BIM: VWB a Digitalizace, do níž jsou zapojeni i experti z Česka a Slovenska.

Díky těmto iniciativám je možno zkušenosti z pilotních projektů přenášet interně v rámci koncernových společností STRABAG, ale i v komunikaci s oborovými organizacemi a organizacemi zajišťujícími standardizaci napříč stavebními obory.

Silnice I/15 Kravaře – obchvat: příklad BIM modelu skutečného provedení části hlavní trasy a mostního objektu kombinovaného s mračnem bodů (obarveno RGB) získaného fotogrammetrií z dronu.
  • Je zavedení BIM do stavebnictví důležitým krokem pro budoucnost?

Jednoznačně a je jednou ze zásadních cest k digitalizaci, zvýšení produktivity práce a naší schopnosti konkurovat na trhu stavebních zakázek ve standardizovaném a transparentním prostředí.

  • V čem spočívá rozdíl využití BIM v pozemním a dopravním stavitelství?

Nespornou výhodou pozemního stavitelství je velký náskok v připravenosti softwarových řešení pro tvorbu informačních modelů a skutečnost, že na mezinárodním poli již je k dispozici otevřený datový standard IFC pro pozemní stavby.

Absence funkčního standardu pro dopravní, ale i železniční a inženýrské stavitelství je v současné době největším problémem pro plošné zavedení BIM nejenom v České republice, ale vlastně i na světě. Proto společnost STRABAG věnuje nemalé úsilí v rozvoji BIM i například v mezinárodních organizacích, jako je BuildingSmart, které mají standardizaci v popisu práce.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*