Technologie

Císař František Josef by se nestačil divit

Železniční trať Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice, jejíž součástí je rekonstruovaný úsek Soběslav – Doubí, byla postavena jako Dráha císaře Františka Josefa. Úsek z Prahy do Benešova a čtyřkilometrový úsek za Benešovem je elektrizován trakční soustavou o napětí 3 kV stejnosměrně, zbytek trati od Benešova střídavou soustavou 25 kV, 50 Hz. Většina trati je dvoukolejná, zbývající jednokolejné úseky jsou postupně zdvojkolejňovány. Úsek z Prahy do Veselí nad Lužnicí byl zprovozněn v roce 1871, mezi Veselím a Českými Budějovicemi začaly vlaky jezdit v roce 1874.

Přesný název stavby je Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí. Začátek je v km 62,385 ve stanici Soběslav. Úsek Veselí n. L – Soběslav byl realizován v rámci 1. etapy, dokončené roku 2015. V převážné většině délky vede trasa nové trati volným terénem, ve zvlněné krajině, v podstatné délce potom podél dopravního koridoru dálnice D3. Stavba končí v km 71,880, kde se trasa přibližuje ke staré stopě trati a plynule navazuje na sousední stavbu dokončenou v roce 2009.

Práce ve sdružení

Modernizaci 8,5 km dlouhého úseku ze Soběslavi do Doubí u Tábora realizuje pro objednavatele díla společnost Správa železnic, státní organizace a sdružení firem STRABAG Rail, Eurovia a Metrostav. V úseku mezi Soběslaví a Doubím u Tábora došlo oproti platnému územnímu rozhodnutí z roku 2008 k podstatným změnám výškového vedení trasy a změna územního řízení byla po různých odvoláních potvrzena až v roce 2015.

Základní údaje o stavbě
 • Název projektu: Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II.část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí
 • Investor: Správa železnic, státní organizace
 • Zhotovitel: Společnost Soběslav – Doubí /STRABAG Rail a.s. – vedoucí účastník sdružení, EUROVIA CS a.s., Metrostav a.s.
 • Projektant: METROPROJEKT a.s.
 • Plánovaná doba výstavby: 9/2019 – 5/2023

Souboj vlaku a auta

Přeložka trati pro rychlost až 200 km/h povede v blízkosti dálnice D3 a oproti stávající trase bude kratší o 750 m. Cesta z Prahy do Českých Budějovic se tak od dubna 2023, kdy by měly být práce v tomto úseku hotové, zkrátí v průměru na jednu hodinu čtyřicet až čtyřicet pět minut (což zvýší průměrnou cestovní rychlost vlaků na 95 až 100 km/h na zhruba 165 km dlouhé trati mezi oběma městy).

Při stavební akci, oficiálně nazvané „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ dojde k rekonstrukci železničního spodku a svršku plánského zhlaví železniční stanice Soběslav, v úseku Soběslav (mimo) – zastávka Doubí u Tábora (resp. km 71,880) pak ke zřízení nového železničního spodku a svršku pro dvoukolejnou trať ve zcela nové stopě v délce 8,42 km.

Z této délky bude činit zřízení náspů 28 %, traťových zářezů 52 %, zbytek trati bude veden na umělých stavbách. Nejvýznamnější a také nejnáročnější jsou Zvěrotický tunel o délce 370 m, velká mostní estakáda přes Černovický potok o délce 830 m (třetí nejdelší estakáda v ČR) a estakáda Kamenný rybník délky 263 m.

Dojde i na boží muka

V úseku bude zřízena jedna zcela nová zastávka – Myslkovice (náhrada za rušenou žst. Roudná) a v nové poloze obnovena zastávka Doubí u Tábora. Všechna nástupiště na zastávkách budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, s bezbariérovým přístupem na nástupiště. Stavbou přeložky dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů; přejezdy budou zrušeny a převážně nahrazeny mimoúrovňovým křížením (železničními mosty, resp. podchody nebo silničními nadjezdy).

Dále budou realizovány přeložky silnic a inženýrských sítí, včetně výstavby přípojek pro nové objekty. Pochopitelně, zřízeno bude i zcela nové trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, spínací stanice, osvětlení zastávek, přístřešky, orientační systém atd. Provedena budou rovněž nutná protihluková opatření. Stavba si vyžádá demolice několika garáží, zahradních chatek a strážního domku u Doubí. Přesunuta budou i jedna boží muka.

Co rekonstrukce přinese
 • Přeložka trati v nové stopě, převážně v souběhu s D3 o celkové délce 8,42 km.
 • Zkrácení jízdní doby u rychlíkových spojů o 6 min.
 • Nejvyšší povolená rychlost vlaků se zvýší ze současných 100 na 160 km v hodině, se stavební připraveností nově budovaných konstrukcí na rychlost do 200 km v hodině.
 • Zrušení provizorní výhybny v Doubí u Tábora.
 • Napojení zabezpečovacího zařízení ze stanice Soběslav přímo do Plané nad Lužnicí.
 • Zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem.
 • Zlepšení dopravní situace v Soběslavi.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*