Technologie

Difuzně otevřená nebo uzavřená konstrukce?

Základem každé dřevostavby jsou bezchybné konstrukční detaily a správný návrh skladby obálky tak, aby byla zajištěna ochrana před zemní vlhkostí, zatékáním srážkové vody a vnikáním vzdušné vlhkosti do konstrukce. Při návrhu konkrétní skladby volíme vždy mezi systémy difuzně otevřenými či uzavřenými. Podle čeho se rozhodovat, jaké skladbě dát přednost a v čem spočívají výhody a nevýhody obou variant?

Cílem difuzně uzavřené konstrukce je zabránit prostřednictvím parozábrany prostupu vlhkosti v podobě vodních par z interiéru do skladby konstrukce a exteriéru. Riziko však představují chyby v technologickém provedení parozábrany, které mohou vést k hromadění vlhkosti v konstrukci a dlouhodobě pak k její degradaci. Základem je technologická kázeň a dodržení postupu stanoveného výrobcem parozábrany či parobrzdy. Výhodu uzavřených skladeb lze spatřit v nižších pořizovacích nákladech.

Difuzně otevřená konstrukce částečný přechod vodních par do samotné skladby a následně do exteriéru ze své podstaty naopak umožňuje. Díky tomu má konstrukce možnost vysychat a skladba se dokáže regenerovat. Potenciál vysychání je do interiéru až třikrát vyšší, do exteriéru až čtrnáctkrát vyšší oproti difuzně uzavřené konstrukci. Obecně lze říci, že difuzně otevřené skladby fungují přirozeněji a snáze odolávají drobným nepřesnostem v konstrukcích. Přesto porušení technologické kázně provedení parobrzd a jim podobných konstrukcí může vést k problémům s vlhkostí v konstrukci.

Montáž difuzně uzavřených konstrukcí
Pro difuzně uzavřené konstrukce je třeba upozornit na vysoké požadavky při výrobě a montáži dřevostavby (hlavně parozábrany), na vnitřní klima dřevostavby s poměrně nízkou vzdušnou vlhkostí a také na závislost systému na vrstvě parozábrany, která může být nesprávným užíváním stavby porušena. Nicméně difuzně uzavřené skladby jsou stále tradičním a ještě pořád častým řešením ve dřevostavbách. Většina firem a projektantů k tomuto systému tíhne, jelikož s ním mají rozsáhlejší zkušenosti. Z hlediska použitých materiálů se jedná většinou o levnější variantu.

Při dodržení technologických zásad a principů dřevostaveb jsou obě technologie zcela vyhovující. O kvalitě stavby rozhoduje především správný návrh a správná montáž.

Zásady správného návrhu konstrukce

Pro správný návrh difuzně otevřených stavebních dílců je třeba zachovávat několik zásad. Pro danou skladbu konstrukčního dílce je nutné zajistit kladnou bilanci zkondenzované vodní páry (dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov) a ověřit, že kondenzace uvnitř konstrukce neohrozí její požadovanou funkci. Jde o podstatný normový požadavek, který se týká právě difuzně otevřených konstrukcí na bázi dřeva. Omítkové systémy a omítkoviny by měly být vždy vysoce prodyšné, je tedy třeba volit ty s co nejnižší hodnotou Sd (silikátové, silikonové, minerální). V případě výplňové tepelné izolace vybíráme pouze difuzně propustné materiály (například minerální vlny) s optimálním faktorem difuzního odporu.

Výhody difuzně otevřených skladeb:
▪ Lepší akustika
▪ Lepší tepelná setrvačnost
▪ Bezpečnější konstrukce
▪ Ekologické řešení

Desky Rigidur Hsd

S ohledem na co nejvyšší spolehlivost konstrukce je třeba zajistit klesání difuzního odporu směrem k exteriéru. Pro difuzně otevřené konstrukce vnějších stěn je optimální použít na vnitřní straně opláštění materiály s vyšším difuzním odporem (hodnota Sd nad 4 m, u každé konkrétní skladby však nutno ověřit výpočtem) a na vnější straně naopak materiály s difuzním odporem co nejnižším.

„Oba požadavky je možné splnit kombinací desek Rigidur Hsd na vnitřní straně a dřevovláknitých desek, například Inthermo nebo Pavatex na straně vnější. Sádrovláknitá deska Rigidur Hsd je modifikace běžné homogenní sádrovláknité desky Rigidur, která díky speciální povrchové úpravě snižuje prostup vodní páry. Je proto vhodná právě pro realizaci difuzně otevřených vnějších stěn dřevostaveb bez použití fólie,“ uvádí Ing. Zdeněk Černošek, produktový manažer Rigips.

Systémy řešení difuzně otevřené skladby

Pro difuzně otevřené konstrukce obvodové stěny lze využít skladby pomocí minerální izolace Isover. Dalšími skladbami jsou Rigips-difuwall® a Rigips-difuwall® PASIV s využitím dřevovláknitých desek PAVATEX. Dalším systémem difuzně otevřených konstrukcí jsou konstrukce s dřevovláknitými deskami INTHERMO.

-jiki-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*