Technologie

Dopravu v Přerově zrychlí mimoúrovňové křížení

Monumentální estakáda má délku 516 metrů a 18 polí. Jedná se o spojitý trámový nosník s konzolami, dodatečně předpjatý. Pro urychlení její výstavby se mostovka stavěla od středu na obě strany, postupně byla betonována jednotlivá pole

Přerov představuje jednu z důležitých dopravních křižovatek v Olomouckém kraji. V roce 2018 započala výstavba souboru staveb, které ovlivní vnitroměstskou a tranzitní dopravu s cílem ulehčit dopravě ve městě. První ze souboru staveb představuje mimoúrovňové křížení silnice I/55 se železničním koridorem Přerov – Ostrava. Rozsáhlou a náročnou stavbu tvoří kombinace novostavby a rekonstrukce stávajících komunikací. Mimoúrovňové křížení bude v budoucnu tvořit hlavní přivaděč na úsek D1 z centra města.

Stavba, kterou realizuje „Společnost M – SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“, byla zahájena 27. srpna 2018. Za společnost M – SILNICE a.s., která je lídrem Společnosti, stavbu realizuje oblastní závod MORAVA. Investorem stavebního díla je Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc, finanční prostředky jsou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební dílo, jehož smluvní cena činí 358 milionů korun bez DPH, je spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava.

Čtyři části stavby

Stavební dílo je rozděleno do čtyř částí. První z nich se nachází v místní části Předmostí. Tvoří ji násyp ke stávajícímu násypovému tělesu silnice I/55. Druhou část představuje monumentální estakáda v délce 516 metrů o 18 polích. Jedná se o spojitý trámový nosník s konzolami, dodatečně předpjatý. Třetí částí je ulice Polní, kde pokračuje směrově nerozdělená čtyřproudová komunikace.

Tyto tři části tvoří novou trasu silnice I/55 a mají celkovou délku 1,45 km. Poslední částí je okružní křižovatka, na kterou se napojují odbočující větve V2 a V3, ulice Lipnická a Velká Dlážka.

Budování podpěr estakády u železničního koridoru

Násyp v Předmostí

V roce 2018 stavba probíhala v Předmostí, kde byl vytvořen násyp dosahující výšky až 10 metrů v celkové kubatuře 65 000 m3. Založen byl do složitých základových poměrů pomocí štěrkových pilířů a polštářů z betonového recyklátu s geotextiliemi. Pod násypem musely být nejprve provedeny přeložky všech sítí, došlo rovněž k prodloužení stávajících propustků.

Logisticky složitá realizace estakády

Následně se začalo se založením estakády a budováním podpěr v místě nového násypu. Zakládání komplikovala vysoká hladina podzemní vody a přítok vody z protější strany stávajícího násypu, proto bylo nutné povrchové vody při realizaci založení odčerpávat. Tato situace si vyžádala i změny v konstrukci násypu. Do konce roku 2019 bylo přeloženo zabezpečovací zařízení trati a přemístěno nové světelně signalizační zařízení na krakorec. Přeložky těchto sítí musely být uskutečněny před zahájením výstavby mostovky nad tratí, která by stávající signalizační zařízení zakrývala. Vzhledem k tomu, že na koridoru probíhá současně rekonstrukce železniční stanice a přilehlých tratí, byl koridor značně časově zatížen. Sladit termíny realizace bylo tedy náročné.

Pro urychlení výstavby estakády byl změněn původní systém výstavby – mostovka se začala stavět od středu na obě strany. Postupně byla betonována jednotlivá pole. Logisticky nejnáročnější část, jíž byla betonáž pole nad koridorem a přilehlého pole, které je uprostřed estakády, byla provedena v prosinci 2019. Betonáž nad jedním z nejvytíženějším vnitrostátním železničním koridorem, který je významný i z hlediska mezinárodní tranzitní dopravy, probíhala za plného provozu. Do konce roku byla dostavěna celá spodní stavba mostu.

Čtyřproudá komunikace

Třetí část stavby na ulici Polní započala na jaře roku 2019. Nejdříve došlo k provedení množství přeložek sítí včetně vybudování nové kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí prací bylo i vyklizení areálu firmy Pragometal, přeložka oplocení a následné rozšíření celé ulice na čyřpruhou. V této části byl také vystavěn sjezd z mostu tvořený systémem opěrných zdí a vyztuženého násypu. Podél zdi byla postavena větev V3 a cyklostezka sloužící k propojení ulice Polní se stávající světelně řízenou křižovatkou.

2020: Pracovalo se na obou stranách současně

V letošním roce bylo konsolidováno násypové těleso v části Předmostí: proběhla zde výstavba kanalizace, povrchového odvodnění a nových sítí. Pracovalo se na podkladních vrstvách komunikací, do konce roku budou položeny konstrukční vrstvy, asfaltová vrstva podkladní a ložná. Na estakádě se v průběhu roku betonovala jednotlivá pole, poté se předepínala.

Pracovalo se na obou stranách současně a v říjnu proběhla poslední betonáž nosné konstrukce mostu, kde byla dokončena dvě krajní pole mostovky. Během celého roku souběžně probíhala pokládka izolací, betonáž monolitické části římsy a osazování lícních římsových prefabrikátů. Na závěr roku je v plánu dokončení izolací a litých asfaltů, osazení mostních závěrů a realizace přechodových oblastí mostu.

Na ulici Polní byla dokončena konstrukce vozovky hlavní trasy a přilehlé objekty. V prosinci bude uvedena komunikace na ulici Polní do předčasného užívání.

Další etapy stavby

V roce 2021 se podle harmonogramu v průběhu dubna dokončí práce na Předmostí. Spočívají v realizaci zbývajících asfaltobetonových vrstev, provedení krajnic a ocelových svodidel. Na estakádě proběhnou pokládky asfaltových směsí, zálivky a dokončení mostních svodidel.

Naším cílem je v květnu roku 2021 estakádu uvést do předčasného provozu, bude tak na ni převedena veškerá doprava směrem do města a na Olomouc. Následně může začít výstavba poslední, čtvrté části, jíž je výstavba okružní křižovatky, která nahradí křižovatku světelnou. Mimoúrovňovou křižovatku tvoří čtyři větve sloužící ke spojení s přilehlými ulicemi, následně na ni bude navazovat další etapa průtahu městem.

V současné době probíhají všechny práce podle plánovaných předpokladů. Celkové uvedení stavby do provozu je naplánováno na září 2021, úplné dokončení stavby potom na začátek roku 2022.

Text: Ing. Lukáš Hruška, vedoucí výstavby M – SILNICE a.s., oblastní závod Morava

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*