Technologie

Energeticky pasivní domy na třetí

Řadový trojdům se sedlovou střechou reflektuje kontext místa, svým tvarem se odvolává na tradiční architekturu. Materiály jako omítky nebo plech však autor návrhu využil novodobým způsobem. Domy jsou vybavené tepelnými čerpadly a větráním s rekuperací tepla, nízkoenergetickému standardu odpovídá také řešení fasád a střech, které jsou opatřeny dokonalou tepelnou izolací.

„Společně s investory jsme se rozhodli pro jednoduchý objekt podélného tvaru se sedlovou střechou. Omítky nebo plech jsou sice tradiční materiály, ale použil jsem je tak, abych stavbu sjednotil do prosté homogenní hmoty. Střechy jsou ze stejného materiálu jako fasády, toto řešení podtrhují skryté zaatikované žlaby. Okna jsou opatřena předokenními hliníkovými žaluziemi v barvě fasády. Parter je materiálově odlišný, u řadových domů v okolí byl také zvýrazněn sokl stavby. Hlavní obytná podlaží jsou nad něj opticky vyzdvižena, zejména koncová pootočená sekce s plechovým obkladem,“ říká architekt Martin Čeněk.

„Okna jsem ve fasádách rozmístil nepravidelně – do ulice se domy otáčejí okny menších rozměrů, směrem do zahrady jsou v 1. NP velké prosklené plochy z obytných prostor, ve 2. NP opět menší okna z ložnic. Rámy oken jsou dřevěné, opatřené antracitovým lakem.Naším záměrem bylo navrhnout jasné a jednoduché dispoziční řešení. Stavbu jsem proto řešil jako tři na sebe přiléhající rodinné domy na třech parcelách. Do uliční strany využívají společný parter, ani zahrada by neměla být rozdělena ploty,“ dodává.

Tři domy jsou zasazeny do zástavby podél ulice, na východní straně k nim přiléhá trojice domů původní řadové zástavby, která pevně drží uliční čáru. Na západní straně pozemek sousedí s cestou na bývalý hřbitov při Oboře Hvězda, který k parcele přiléhá na jihu. Hlavní hmotu stavby nad vstupním podlažím tvoří dvě obytná podlaží a podkroví.

1. NP je na úrovni zahrady; střední a východní sekci autor projektu řešil se stěrkovou omítkou a střechou s plechovou krytinou v bílé barvě, západní pootočená sekce je obložená plechovou falcovanou krytinou se svislými stojatými drážkami. Výška hřebene střechy respektuje stávající řadovou zástavbu.

Základní údaje o stavbě
  • Autor: Martin Čeněk; spolupráce Jan Margold, J. Bartoň, Jindřiška Hüttnerová, Tomáš Balažovič, Lenka Brandejská, Jakub Novák, Iva Mědílková, Petr Fůsek, Petr Coufal, Petr Adamec, P. Novotná (zahrada)
  • Zastavěná plocha: 293 m2
  • Celková užitná plocha: 778 m2
  • Obestavěný prostor: 3165 m3
  • Třída energetické náročnosti: A, mimořádně úsporná, pasivní standard

Dispoziční řešení

V každém domě je jeden byt, ve vstupním podlaží (1. PP), které je do ulice zčásti nad terénem, jsou kromě vlastních vstupů a schodišť umístěny sklady a technické místnosti. V 1. NP se nacházejí hlavní obytné místnosti s přímým vstupem na zahradu. Kuchyně jsou orientovány do ulice. Ve 2. NP jsou dětské a hostinské pokoje, v podkroví ložnice rodičů s příslušným zázemím a pracovnami. Koupelny jsou orientovány do ulice.

Řešení interiérů se vyznačuje jednoduchostí, přehledností a umírněnou volbou materiálů – betonu, bílých omítek, dubového dřeva a bíle lakovaných povrchů. Cílem bylo dosáhnout jednoty interiéru s celkovým pojetím rodinných domů a jejich provázání s exteriérem.

Dva z domů, které tvoří hmotově jeden architektonický celek, byly i v interiérech řešeny obdobným způsobem s převažující monochromatickou tonalitou a spíše strohými detaily. Tato volba byla výsledkem záměru dvě sekce stavby pronajímat. Třetí dům je určený pro rodinu investora. Nabídla se tu možnost odlišného řešení včetně dramaticky tvarovaného schodiště, které tvoří jakýsi kloub stavby v místě, kde se její hmota zalamuje.

Kromě toho zde byly realizovány dřevěné obklady stěn a povrchy z pohledového betonu, doplněné o sestavy vestavěného nábytku v kombinaci bílého laku a dubové dýhy. Kromě celkového řešení interiéru byl navrhován vestavný nábytek, volný nábytek se vybíral převážně od českých výrobců. Pro interiér bylo rovněž klíčové rozmístění sbírky uměleckých děl.

Konstrukce a materiály

Stěnový nosný systém je obousměrný; některé nosné stěny působí jako stěnové nosníky. Nosné a mezibytové stěny jsou železobetonové, mezi obytnými místnostmi doplněné o předstěny. Vnitřní nenosné příčky jsou z keramických bloků. Konstrukce krovu je tradiční tesařská, doplněná ocelovými vaznicemi. Prostorovou tuhost objektu zajišťují navzájem kolmé stěny a monolitické stropní tabule.

Objekt byl založen na železobetonové desce z vodostavebního betonu, její základní tloušťka 250 mm byla pod nosnými stěnami zvětšena náběhy na 400 mm. V místech, kde hrana desky vybíhá až k úrovni terénu, byla deska podbetonována pasem z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Suterénní stěny ve styku se zeminou byly realizovány také z vodostavebního betonu. Konstrukce 1. PP jsou monolitické železobetonové, stropy tvoří monolitické železobetonové desky.

Jako nosné jsou využity obvodové a mezidomovní stěny, v objektu 02 a 03 stěny lemující schodiště a podélná stěna, v objektu 01 stěna v „lomu“ domu a podélná stěna. Veškeré nosné stěny jsou železobetonové. Obvodové stěny nad parterem směrem do ulice tvoří stěnové nosníky, podepřené jsou na stěnách schodišťového prostoru a na sloupu v severozápadním rohu objektu 01. Izolant na fasádách tvoří EPS Greywall (nebo EPS Grafit) o tloušťce 240 mm, střechy mají nadkrokevní izolaci z desek PIR o tl. 160, resp. 180 mm. Na stropech nad parterem je kontaktní zateplovací systém s deskami z kamenné vlny.

Na okna směrem do ulice byly kladeny vyšší akustické požadavky – zasklení je ve III. třídě zvukové izolace (Rw min. 35 dB). Schodiště v objektu 01 je ocelové schodnicové jednoramenné přímé, v objektech 02 a 03 jsou v 1. PP železobetonová lomená. V ostatních podlažích byla realizována železobetonová monolitická mezipodesta, na kterou se ukládala prefabrikovaná schodišťová ramena.

Krov objektu 01 je z rozepřených krokví, vzepřených hambalky. Vodorovnou sílu ze vzepření přenáší železobetonová nadezdívka. Střechu domů 02 a 03 tvoří dřevěné krokve nesené ocelovými vaznicemi, podepřeny jsou na pozednicích na obvodových stěnách. V hřebeni je pás ploché střechy šířky 1,5 m. Střešní plášť byl navržen jako jednoplášťová neprovětrávaná konstrukce s parotěsnou vrstvou z asfaltových pásů na záklopu z OSB desek. U všech tří domů střešní krytinu tvoří falcované hliníkové plechy, u objektů 02 a 03 v bílé barvě.

Energetický koncept

Stavba byla koncipována jako energeticky pasivní, vybavená je tepelnými čerpadly a nuceným větráním s rekuperací tepla. Obecně je objekt jako celek (i každý dům zvlášť) řešen tak, aby byly spotřeby energií co nejnižší. Má třídu energetické náročnosti budovy A „mimořádně úsporná“. Tepelná čerpadla vzduch-vzduch mají venkovní jednotky umístěné v prostoru 1. PP na severní straně parteru, vnitřní multisplitové jednotky se nacházejí v obytných místnostech.

Jednotky v letních měsících chladí a v zimních topí. Servisní prostory vytápí elektrické topné rohože doplněné o „žebříky“ v koupelnách. Teplá voda se ohřívá ve stacionárním ohřívači s tepelným čerpadlem vzduch-voda, které nasává a vyfukuje vzduch z exteriéru. Každý dům má vlastní nucené větrání s rekuperací odpadního tepla. Nasávání čerstvého vzduchu je ze zahrady na jižní straně domu, skrývá se v dělicích stěnách mezi terasami jednotlivých domů.

Hospodaření s dešťovou vodou

Objekt je rozdělen na tři samostatně odvodněné části. Ze střechy každého domu voda odtéká dešťovým svodem přes lapače střešních splavenin do podzemní plastové samonosné akumulační nádrže o objemu 2,5 m3. Nádrž je vybavena automatikou, která zajišťuje využití vody.

Pokud v jímce voda není, automatika přepíná na rozvod vody z řadu. Rozvod vody slouží pro závlahu zahrady a pro případný úklid. Případný přebytek dešťových vod se svádí z jímek do společného bezpečnostního potrubí, které je zaústěno do podzemní vsakovací galerie v zeleni.

Tepelné ztráty všech objektů
  • Součet tepelných ztrát: 20,882 kW
  • Součet tepelných ztrát prostupem: 9,706 kW
  • Součet tepelných ztrát větráním: 11,176 kW Pozn.: Jedná se o ztráty bez započtení nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, které snižuje ztráty infiltrací o 80–90 %.
  • Přibližná měrná potřeba tepla na vytápění: 11,65 kWh/m2.rok
  • Elektrická energie pro každý dům: Roční spotřeba elektrické energie ve vysokém tarifu, odhad: 4 MWh. Roční spotřeba elektrické energie v nízkém tarifu, odhad: 8 MWh.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*