Technologie

Muzeum pod Vítkovem nabídne nové prostory

Památník odboje byl postavený podle projektu Jana Zázvorky a Josefa Gillara. Jeho budovy se nacházejí v prudkém svahu a zabírají celé staveniště

Rozsáhlá rekonstrukce budovy Armádního muzea Žižkov při Vojenském historickém ústavu začala na podzim 2018, dokončena bude koncem letošního roku. Úkolu se zhostila společnost Metrostav a. s., konkrétně Divize 1 a Divize 3.

Památník odboje, postavený podle projektu Jana Zázvorky a Josefa Gillara, se na úpatí pražského vrchu Vítkov začal budovat v roce 1928. Od té doby neprošel žádnou rekonstrukcí, pouze několika necitlivými úpravami po roce 1948. Komunističtí inženýři třeba zabednili prosklenou pyramidu nad hlavním schodištěm, kudy proudilo denní světlo, či betonem ucpali původní a promyšlený systém odvětrávání.

Vedoucí projektu Ing. Michal Mašek ze společnosti Metrostav uvádí: „Když se projektovala obnova areálu, bylo ještě muzeum otevřené veřejnosti. Nemohl být tedy proveden a v projektu zohledněn detailní průzkum stavby, což mělo za následek množství úprav a zásahů do nosných konstrukcí i do finálních expozic. Myslím si, že kdyby bylo více času a prostoru před zahájením stavby a během přípravy projektu, celá rekonstrukce by pro všechny byla snazší. Budovali jsme nové podzemní prostory, takže práce probíhaly prakticky na všech volných plochách v okolí muzea a v jeho nádvoří. Komplikované bylo zvládnout koordinaci a souběh stavebních prací, které probíhaly v jednotlivých objektech i v okolí. Náročné bylo také skloubení požadavků budoucího uživatele, památkové péče a investora při dodržení všech předpisů a norem. Ale v těchto týdnech, kdy dílo dokončujeme, už vidíme jednotlivé části interiérů a budov ve finálním stavu. Člověk si uvědomí, jak výrazně se celé muzeum proměnilo. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který se na stavbě podílel. Rekonstrukce díky němu proběhla ke spokojenosti investora a uživatele.“

Budovy se nacházejí v prudkém svahu a zabírají celé staveniště. Složitá byla například výstavba suterénu pod atriem. Ve špatném stavu se nacházely nosné konstrukce, například železobetonové konstrukce stropů a sloupů se musely kompletně sanovat. Totéž platilo i pro pohledové konstrukce: dřevěná i kovová okna, dveře, parketové podlahy, dlažba v nádvoří, povrchové úpravy stěn.

Původní mosazná okna byla rozebrána, ošetřena a navrácena na původní místa
Základní údaje o stavbě
Investor: Ministerstvo obrany České republiky
Generální zhotovitel: Metrostav a. s.
Investiční náklady: 777 milionů korun
Zastavěná plocha: 3389 m2
Obestavěný prostor: 60 600 m2

Z průběhu stavby

Výzvou bylo pro specialisty firmy Metrostav vlastní místo areálu. Nejsložitější částí byly zemní práce pro novou strojovnu u cyklostezky, výkop v ploše celého nádvoří a výkop v místě uhelny. Tyto práce běžely téměř současně. Po provedení výkopu bylo potřeba postavit v omezených podmínkách stavební jeřáb. Objekt pod nádvořím bylo třeba založit na mikropilotách, protože místo skalního podkladu byly zčásti pouze navážky. Parkoviště pod atriem, strojovna a nový objekt D mají základy řešeny jako vodonepropustnou železobetonovou konstrukci bílé vany.

Pro nové zastřešení atria byly vybudovány železobetonové sloupy, zakotvené do pilastrů v suterénní stěně atria. Půdorysně jsou paralelní s meziokenními pilíři tak, aby se mezi nimi mohly osadit průvlaky. Stropní konstrukce mezi novým podzemním podlažím a atriem byla navržena jako železobetonová deska tloušťky 240 mm se zesílenou hlavicí (480 mm). Do stropní konstrukce byl vložen světlík, tvořený roštem ocelových nosníků a pochozí vrstvou skla. Zastřešení atria je z ocelových válcovaných nosníků. Ukládaly se na připravené konzolky přes ložisko, které dovolí posun nosníku v podélném směru pro snížení účinků zatížení teplotou.

V suterénu atria je situována recepce a nové výstavní prostory. Jeho konstrukce je oddilatována vrstvou polystyrenu mezi zdvojené stěny.

V průběhu rekonstrukce vznikla v muzeu nová zastřešená dvorana

Na místě původní uhelny se nachází ve 2. PP nový výukový prostor. Vybudován byl jako železobetonová monolitická stěnová konstrukce. Stropní deska je hladká bezprůvlaková, aby odolala zatížení od autobusů.

Hlavní schodiště bylo protaženo do úrovně 2. PP. Nové železobetonové monolitické deskové schodiště se přes podesty a mezipodesty ukládalo do nových průvlaků připojených ke svislým konstrukcím. V místě schodiště byl vložen mezistrop.

V 3. NP objektu C vznikly nové expoziční lávky. Tvoří je rošty z ocelových nosníků a příčníky, uložené do kapes ve zděných stěnách nebo přes čelní desku na železobetonové stěny.

Rozšíření výstavních ploch

Kromě původních dvou pater s expozicemi vznikly rozsáhlé prostory v podzemí, v bývalých depozitářích a místech knihovny. Nový vstup pro návštěvníky je pod dvoranou, která je sama o sobě prosvětlená a impozantní.

„Poprvé od roku 2002, kdy jsme opustili Schwarzenberský palác na Hradčanech, návštěvníci spatří stovky sbírkových předmětů, které odpočívaly v depozitářích. Ve sbírkách techniky, zbraní a výstroje máme mnoho ucelených řad, jsou to skutečně unikátní věci i série, a na tomto základě budeme stavět. Rozšíření výstavních ploch umožní důstojné připomínání všech, kdo bojovali za naši národní samostatnost, i komplexní pojetí našich vojenských dějin od středověku až po současné zahraniční mise Armády České republiky. Vždy bylo naším cílem zprostředkovat historii československého a českého vojenství a tuto linii držíme i nadále,“ uzavírá ředitel Vojenského historického ústavu Praha brigádní generál Aleš Knížek.

Zajímavá řešení
▪ V rámci sanací nosných konstrukcí byly použity uhlíkové lamely. Tkaninou z těchto vláken se ztužovaly také železobetonové sloupy. Praskliny ve stropních deskách byly spojovány speciální hmotou.
▪ Jako střešní krytina byla opět použita měď, ale předzvětralá, aby se co nejvíce podobala původní měděné krytině. Obnoveny jsou i zaatikové žlaby a svody v měděném provedení a v původním tvaru.
Při rekonstrukci byly objeveny zachovalé posuvné dveře, které se staly součástí nového interiéru.
▪ Mosazná okna výstavních sálů byla rozebrána, ošetřena a navrácena na původní místa.
▪ Parkety byly rozebrány a po ošetření opět použity. Stejně tak historický nábytek a některá svítidla.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*