Technologie

Obnova mlýnů nenastala automaticky

Na rekonstrukci Automatických mlýnů v Pardubicích, které vybudoval Josef Gočár pro Egona a Karla Winternitze, už jsou vydaná stavební povolení. Do západní části industriální budovy z roku 1911 se nastěhuje Východočeská galerie. V jejím sousedství vznikne novostavba s polytechnickými dílnami a městskou galerií GAMPA, kterou navrhl Jan Šépka ve spolupráci s Janem Bártou a Markem Fischerem.

Když v roce 2016 kupoval architekt Lukáš Smetana budovy Automatických mlýnů, měl za to, že rekonstrukci areálu dokončí až jeho synové. O část výjimečné stavby, která patří mezi národní kulturní památky, ale pak projevily zájem Pardubický kraj a město Pardubice a všechno šlo o něco rychleji.

Velká část rekonstrukce by měla být dokončena za dva nebo za tři roky. Vznikne tu městská čtvrť s divadlem, restaurací, kavárnami a byty. Projekt s názvem Obnova Winternitzových mlýnů pro krajskou galerii bude spolufinancován z evropských fondů.

Návrh obnovy historické budovy připravil tým architekta Petra Všetečky. Její prostory se otevřou v roce 2023, kdy bude Východočeská galerie slavit 70 let. Kromě stavby Centrálních polytechnických dílen jsou na Mlýnském ostrově navrženy také nové bytové a kancelářské domy s pronajímatelným parterem, jejich autorem je Zdeněk Balík.

Dvě otevřená náměstí

Centrální polytechnické dílny mají podpořit zájem dětí o techniku a přírodu, odbourat negativní postoje k technickým předmětům, manuální práci, fyzice, matematice a chemii a lépe ukázat praktické využití multimediálních a počítačových technologií. Určeny jsou především pro žáky základních a středních škol, nabídnou špičkově vybavené učebny a laboratoře.

„Ústřední postavou bude v nové městské čtvrti památkově chráněná stavba. Cílem města, regionu a soukromého investora je ale vytvořit multifunkční městský prostor. Odstraněním některých budov ještě víc zvýrazníme dominantní přední portál se vstupním obloukem a zároveň umožníme vnímat celou oblast od historické části města,“ uvádí architekt Jan Šépka. V areálu vzniknou dva nové veřejné prostory – u hlavního vstupu vznikne spíše klidný a reprezentativní, uvnitř komplexu bude živé náměstí, do něhož se otevřou všechny funkce okolních budov.

Vykonzolovaná budova s oporou dvou schodišť

„Na severní straně komplexu, v přímé souvislosti s budovou mlýnů, navrhujeme Centrální polytechnické dílny k uzavření celé oblasti. Budou přístupné dvěma schodišti, která také vytvářejí statickou oporu budovy. Díky výšce celé budovy poskytují horní patra prostor pro práci studentů, zatímco galerie GAMPA, která se nachází ve spodní části parteru, bude propojena s veřejným prostorem.“

„Galerie vytvoří jakýsi podstavec, kde bude přístupná také střecha. Veřejný prostor tím získá další rozměr – vznikne amfiteátr, kde lze uspořádat akce pod širým nebem. Galerie pracuje především s horním osvětlením výstavních místností. Materiály podporují celkovou koncepci designu; dolní část galerie bude zděná, takže navazuje na Gočárovu budovu mlýnů. V případě centrálních polytechnických seminářů se jedná o barevný fasádní beton pro stavbu a podlahy. Betonové nosníky umožní instalaci rozvodů přiznaných v interiéru,“ dodává architekt Šépka.

Konstrukční řešení
Oba objekty jsou založené na společné základové desce podporované vrtanými velkoprůměrovými pilotami. Základová deska bude po obvodě zesílena žebrem, které má spodní líc v nezámrzné hloubce, s ozubem pro kluzné založení vnější cihelné lícové stěny.

Dílny stojí na dvou věžích
Nosnou konstrukci nadzemní části objektu CPD tvoří železobetonová konstrukce. Základním svislým nosným prvkem jsou dvě komunikační věže čtvercového průřezu 6,25 x 6,25 m, vzdálené od sebe 21 m. Věže budou založeny na společné základové desce, každou z nich podepře devět pilot. Jádra probíhají celou budovou až do 6. NP. V 1., 2., a v části 3. NP budou zvenku obloženy monolitickou stěnou tloušťky 150 mm, oddělenou 100 mm teplené izolace. V úrovni stropu nad 3. NP je navržen železobetonový rošt, který podpírá zbývající nadzemní podlaží. Rošt je tvořen trámy v obou směrech, které jsou pnuté mezi oběma jádry a vykonzolované kolem nich.

Průřez trámů se v krajních polích délky snižuje zdola. Součástí roštu je podhled ze železobetonové desky, která v krajích lemuje obvodové žebro. Vertikální nosné konstrukce 4. a 5. NP tvoří již popsaná komunikační jádra a monolitické stěny v podélné ose budovy, dále pak příčné stěny v pokračování stěn jader. Po obvodě bude stropní konstrukce podpíraná prefabrikovanými stěnovými prvky ve tvaru písmene X s horní i dolní převázkou. Vodorovné konstrukce tvoří monolitický rošt ze žeber, která budou prolomena pravidelným rastrem obdélníkových prostupů. Na ně pak navazují podobné vstupy do jader. V 6. NP pokračují již jen stěny jader, opět, stejně jako dole, opláštěné betonovou moniérkou oddělenou tepelnou izolací.

Galerie s cihelnými stěnami
Nosnou konstrukci objektu GMP v nadzemních dvou podlaží tvoří cihelné stěny a železobetonové monolitické stropy. Tato část se začne budovat až poté, kdy už bude dokončená velká část konstrukce CPD, aby se umožnil pojezd, a práce těžké techniky a postavení skruže bednění roštu. Cihelné zdivo je navržené z kameninových pálených cihel tradičního formátu. Cihly mají oproti běžným keramickým vysokou pevnost v tlaku. Zvenku se opatří tepelnou izolací a přizdívkou ze stejného materiálu. Přizdívka bude kotvena v pravidelném rastru nerezovými sponami.

Stropní desky a překlady jsou monolitické železobetonové, desky jsou prolomeny celou řadou otvorů vesměs se zalomenými ostěními. Lokálně jsou vložena monolitická železobetonová schodiště buď jako desky se stupni, nebo samostatné stupně vetknuté do zdiva. Všechny viditelné nosné železobetonové konstrukce vrchní stavby budou provedeny v kvalitě pohledového betonu, probarveného ve hmotě a bez zkosených hran. Před betonáží budou provedeny veškeré instalace.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*