Technologie

Rekonstrukce estakády je rozdělena do čtyř etap

Na klíčovém páteřním tahu mezinárodní silnice E 442 známém pod označením I/35, procházející naší republikou od severní hranice s Německem až po východní hranici se Slovenskem, byla zahájena oprava jednoho z jejích největších mostů na obchvatu města Hořic. Jak je tento most důležitý, se ukázalo letos na jaře, kdy se při rekonstrukci estakády téměř 15 000 vozidel denně muselo vydat na náhradní objízdnou trasu.

Nosnou konstrukci hořické estakády provádí oblastní závod Mosty a speciální stavby společnosti M – SILNICE a.s., která se podílí na výstavbě jako člen sdružení. Vysoká náročnost stavební akce si vyžádala její rozdělení do čtyř etap.

Realizace střední části nosné konstrukce estakády bude dokončena ještě letos, zbývající tři etapy v roce následujícím. Celkové dokončení díla v hodnotě 230 milionů korun, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové, je na podzim roku 2020.

S ohledem na rozsah a charakter stavebních prací se jedná o jednu z největších probíhajících mostních staveb na této silniční komunikaci. Rekonstrukce estakády s celkovou délkou 460 m řeší šířkovou a výškovou úpravu mostu převádějícího silnici I/35 přes silnici III/3267, ulici Janákovu a účelovou komunikaci, dále také přes železniční trať a Chvalinský potok.

Původní most ze 70. let postavený z prefabrikovaných tyčových prvků prošel na počátku 90. let generální opravou. V roce 2016 byla provedena podrobná diagnostika celé jeho konstrukce, která prokázala, že most se nachází na konci své životnosti a je nutná jeho kompletní rekonstrukce.

Původní most nahradí most nový

Stavební záměr počítal se zesílením pilířů a sanací úložných prahů původního mostu, na kterých by se vybudovala nová mostní konstrukce. Tento plán se změnil po zahájení stavebních prací, které odhalily skutečný stavebně technický stav spodní stavby mostu, konkrétně rozhraní pilota-pilíř, jehož poškození mělo vliv na statické fungování mostu. Bylo tedy rozhodnuto o nezbytnosti demolice původního díla a jeho nahrazením mostem novým.

Mostní estakáda se skládá z 15polového spojitého nosníku s osovým rozpětím vnitřních polí 30 m a krajních polí 29,5 m. Spodní stavbu tvoří, mimo dvě krajní opěry, 28 pilířů tvaru pravidelného osmiúhelníku, které vždy ve dvojici podpírají nosnou konstrukci mostu. Ta je tvořena celkem 165 předem předpjatými prefabrikovanými nosníky MS-I, jež jsou spraženy skrze železobetonovou monolitickou desku.

Směrově přímé vedení komunikace I/35 na mostě zůstalo nezměněno. Naopak výškové vedení nivelety mostu je oproti původnímu uspořádání upraveno z důvodu vytvoření dostatečné podjezdné výšky v místě křížení se železniční tratí s ohledem na její plánovanou budoucí elektrifi kaci.

Montáž nosníků

Časově náročné demolice

Spodní stavba mostu byla odstraněna, původní nosníky I-73 byly vybourány pomocí těžké mechanizace a odvezeny k následné recyklaci. Při bourání pilířů bylo diagnostikováno krepování výztuže vyčnívající z pilotového založení z doby výstavby mostu, kterou se původní stavitelé snažili kompenzovat směrovou disproporci mezi výztuží pilot a pilířů.

Výztuž však ztratila strukturální integritu a při demolici pilířů se chovala velmi křehce. Proto ji bylo nezbytné odstranit v plném rozsahu a nahradit novou dodatečnou výztuží vlepovanou do původního pilotového založení mostu. Ani demolice původních opěr neprobíhala přesně podle projekčního předpokladu – místo hmotného dříku opěr ležela nosná konstrukce na tenkém železobetonovém bloku dvojice svázaných pilot.

Závěrná zídka opěry O 1 byla navíc kotvena do podloží injektážních kotev. Z původních opěr tak zůstalo jen torzo dvojice pilot, k jejichž vyčnívající výztuži se propojí nově navržené konstrukce masivních železobetonových opěr.

Tyto komplikace ovlivnily rozsah stavebních prací i časovou náročnost díla. S ohledem na enormní dopravní zatíženost komunikace I/35 a dopad dopravy na objízdné trasy, vedoucí na samé hranici zástavby města, investor požadoval minimální odklon od stanoveného harmonogramu prací.

Proto se současně s demolicí mostu zahájila výstavba nové spodní stavby estakády – na místě původních podpěr byly realizovány tvarově totožné pilíře výšky od 6 do 16 m. Bednění pro pilíře bylo segmentové, každý segment se skládal ze dvou kusů. Betonáž pilířů do výše 9 m probíhala v týdenních cyklech, v každém cyklu se realizovaly vždy dva pilíře. U vyšších pilířů, kde se forma bednění skládala ze dvou segmentů nad sebou, se v rámci týdenního cyklu realizoval vždy pouze jeden.

Pohled na uložené nosníky

Transport a osazení příčníků a nosníků

Po dokončení výstavby 12 pilířů a realizaci podložiskových bloků následovala montáž podpěrné skruže nosné konstrukce vynášející prefabrikované příčníky a nosníky do doby jejich spřažení s nosnou konstrukcí.

Konstrukce podpěr byla navržena jako montovaná příhradová věž, půdorysně čtvercového tvaru, s rohovými stojkami s roztečí 3,0 m x 3,0 m s maximální výškou 14,7 m. Jednotlivé věže se tak obtočily kolem každého z pilířů. Celkem bylo v rámci první etapy vztyčeno šest věží umožňujících realizaci pěti polí mostní estakády.

Každé z polí mostu v příčném řezu pak tvoří 11 podélných nosníků MS-I délky 29 m, výšky 1,2 m a s osovou vzdáleností 1,3 m. Nosníky MS-I, stejně tak jako příčníky, vyrábí středisko Prefa Nový Bydžov oblastního závodu Průmyslová výroba společnosti M – SILNICE a.s. Pre fabrikované části příčníku byly rozděleny na tři typy: koncové příčníky šířky 1,2 m, vnitřní příčníky šíře 2,0 m s průběžnými kabely dodatečného předpětí a vnitřní příčníky šířky 2,4 m s kotvením dodatečného předpětí.

Před vlastní montáží je každý nosník MS-I vybaven prvky, které zjednodušují a urychlují následnou montáž ztratného bednění podélných spár mezi nosníky a řeší bezpečnostní opatření u krajních nosníků. Transport nosníků na stavbu představoval náročnou logistickou operaci. Nosníky se na stavbu navážely vždy po dvojicích, doprava probíhala přednostně v nočních hodinách, aby se minimalizoval negativní dopad na plynulost silničního provozu. V rámci první etapy bylo na stavbu dovezeno 55 nosníků.

I samotné osazování nosníků s ohledem na jejich hmotnost a délku vyžadovalo ne příliš časté zajištění, k realizaci bylo zapotřebí pětisettunového jeřábu. Po uložení nosníků byl vytvořen základ pěti polí nové mostní estakády a poté byly na stavbě zahájeny práce spojené s realizací spřahující desky polí č. 6, 7 a 8. Ty budou dokončeny jejím předepnutím, k němuž by mělo dojít začátkem prosince. První ze tří polí se tak stanou samonosnými a podpěrné věže bude možné demontovat a přesunout na další etapu. 

Do začátku léta roku 2020 budou takto osazeny všechny zbývající příčníky a nosníky. A právě díky výše zvolenému způsobu rekonstrukce mostu prefabrikovanými tyčovými prvky bude moci být celá stavba provedena v relativně krátkém čase a bude objednavateli slavnostně předána na podzim roku 2020.

Stavební záměr původně počítal se zesílením pilířů a sanací úložných prahů staršího mostu, na kterých by se vybudovala nová mostní konstrukce. Po průzkumech spodní stavby pak bylo rozhodnuto o nahrazení původního díla mostem novým.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*