Technologie

Stanovili si jasné zásady poctivé práce

Budova DELTA, BB CENTRUM, Praha

Stavební firma GEMO a.s. již 30 let realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se rovněž zaměřujeme na projektovou a inženýrskou činnost. V roce 2013 přešla společnost na holdingové uspořádání, mj. byla založena i nová společnost GEMO DEVELOPMENT, spol. s r.o., člen koncernu GEMO, zabývající se výlučně developerskou činností, říká Ing. JAROMÍR UHÝREK, předseda představenstva společnosti GEMO a.s.

  • Založit firmu chtělo asi dost odvahy. Co ještě to chtělo?

Rok 1990, kdy jsme společně firmu založili jako tři fyzické osoby, byl rokem velkých nadějí a změn, které nastolila naprosto zásadní změna společenského klimatu u nás. Byl to čas nových nadějí a očekávání. Pro mne, jako velmi činorodého člověka, byl tedy odchod z tehdejšího „skomírajícího“ státního podniku Pozemní stavby Olomouc nejen krokem nutným, ale i předpokládaným. Kromě odvahy to chtělo především chuť a rovněž schopnost a zájem pracovat a nově se starat nejen o sebe, ale i o své zaměstnance.

  • Kolikrát jste si za tu dobu řekl: Že jsem do toho vůbec šel?

V začátku našeho podnikání jsem si samozřejmě neuvědomoval (a jistě nejen já), jaká úskalí, každodenní střety či neexistence pracovní doby jsou s tímto krokem spojeny. Všichni jsme „skočili“ do jiného pracovního prostředí i do nových provozních a obchodních situací. Nikdy předtím jsme nic podobného nezažili. A právě těch nových úkolů, jež bylo třeba každodenně řešit, bylo stále více a více.

Ruku v ruce se s tím po několika letech začaly objevovat i rozpory mezi námi společníky, týkající se dalšího rozvoje a strategického směřování firmy. V té době se občas objevily nějaké dílčí pochybnosti, ale ty byly rychle zahnány nutností zajištění provozního chodu naší společnosti. I přesto musím konstatovat, že zásadní rozhodnutí osamostatnit se a založit firmu byl rozhodně krok správným směrem a udělal bych jej znovu.

Multifunkční aula GONG – rekonverze plynojemu, Ostrava – Vítkovice
  • Na jakém postu ve společnosti jste se cítil nejlépe a nejsvobodněji?

Tak to asi byl hned ten první post, kromě spoluvlastníka, a to byl post stavbyvedoucího. Máte přidělenou stavbu a projekt a musíte si s tím provozně a finančně poradit. Vaše práce a rozhodování jsou téměř okamžitě uvedeny v praxi a také jsou za vámi velmi rychle vidět výsledky. Rozhodování, co se dnes bude na stavbě dělat a jakým způsobem se to bude provádět, musí být rychlé, odborné a je také zcela svobodné.

Takovou svobodu jsem pak už jako vrcholový manažer nikdy necítil. Vždy jsem při konečném rozhodování musel mít na paměti několik dílčích skutečností, které někdy vedly i k nutnému kompromisu. Dodnes však jednotlivé stavby pravidelně navštěvuji, protože chci mít úzký kontakt s přímým „firemním provozem“ a také dodnes se na stavbách cítím nejsvobodněji a nejlépe.

  • Jak jste budoval tým nejbližších spolupracovníků?

Hned v začátku jsme to měli my jako zakládající členové zjednodušeno tím, že s námi do naší nové společnosti „odešli“ i někteří naši bývalí kolegové. Částečně do firmy také přišli někteří naši známí a tak začínající základna v počtu asi 35 lidí se téměř celá osobně znala. To je dnes samozřejmě nemožné, při téměř pěti stech kmenových zaměstnancích.

Tehdejší výhodou bylo, že jsme všichni byli v sobě blízkém věku v rozpětí maximálně deseti let, což se však nyní – po třiceti letech – naopak ukazuje jako počínající problém. Zaměstnance samozřejmě postupně obměňujeme a omlazujeme. Při rozšiřující se firemní pracovní náplni jsem se snažil ve výběrových řízeních vždy vybrat schopné mladé kolegy či kolegyně, buď přímo absolventy nebo osoby s malou praxí a ty si firemně vychovat.

Oni pak následně vychovávají další generaci techniků a z těch „prvních mladých“ dnes vyrostli moji nejbližší spolupracovníci. V návaznosti na naši existenci a profit snad mohu říct, že se nám tímto způsobem podařilo vytvořit dobrý a konkurenceschopný tým.

Rezidence na Dlouhé, Olomouc
  • Když se podíváte zpátky, kdy se podnikalo nejlépe a kdy nejhůře?

Bezesporu hned v samotném začátku, kdy jsme byli plni elánu, entuziasmu, nových nadějí a výzev. S postupem času – při stále se zvětšujícím právním chaosu, legislativní smršti, stále se stupňující „papírové“ zátěži pro podnikatele a neustále se měnících nejen daňových pravidel – je provádění jakékoliv samostatné smysluplné podnikatelské činnosti stále těžším a problematičtějším úkolem. Tento stav trvá dodnes.

Naopak mám pocit, že se v posledních letech ještě zvyšuje. Obecně mohu konstatovat, že dobře se podniká v období růstu, hůře či špatně pak v období krize. Ve stavebnictví jich bylo za třicetileté období několik. Snad nejhorší byla hned ta první v letech 1997 a 1998, kdy firma nebyla ještě tak silná a stavební trh byl velmi labilní, což se projevovalo značným úbytkem zakázek.

Po dlouhá léta byly veškerá strategická rozhodnutí, vize a přímé vrcholové řízení celé firmy, jakož i vytvořeného holdingového uspořádání, spojeny výhradně s mojí osobou. Byla to léta pracovně velmi náročná. Jsem proto rád, že v současné době mám takové spolupracovníky, na které se mohu spolehnout a přenést na jejich bedra i část této velké odpovědnosti.

  • Jak jste řešili a řešíte současnou pandemii?

Na vzniklou situaci jsme museli stejně jako řada jiných firem reagovat rychle a operativně. Ihned v začátku pandemie jsme zavedli na všech stavbách a také v naší administrativní, logistické a provozní budově všechna možná opatření bránící rychlému šíření nákazy. Šlo zejména o nošení roušek či respirátorů, denní používání dezinfekce rukou, rozestupy mezi zaměstnanci nebo měření teploty.

Samozřejmě to lze zvládat lépe v našich budovách než na jednotlivých staveništích. U pracovních pozic, u nichž je to možné a vhodné, byl zaveden režim práce z domova. Právě každodenní kontrolou pracovníků zabezpečující bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsme zabránili masivnímu rozšíření viru mezi zaměstnance. I v době dovolených jsme měli díky interní směrnici přehled o pobytu zaměstnanců v cizině.

Od září jsme pak na všech našich budovách i staveništích opětně zavedli povinnost nošení roušek při jakémkoli obchodním či jiném jednání nebo návštěvě. Snažíme se na vzniklou situaci reagovat v souladu s kroky vlády a někdy i před nimi, protože omezení realizací staveb nebo dokonce jejich zastavení by pro nás mohlo mít fatální důsledky.

Univerzita Hradec Králové, objekt C
  • Jaká je strategie firmy v oblasti sponzoringu či nadací?

Jsem zastáncem solidarity a pomoci skutečně potřebným. Proto při vytvoření zisku a tedy i možnosti pomáhat jsme to během celé existence firmy prováděli. Ať již to byla finanční pomoc olomoucké nadaci starající se o odložené novorozence, nebo opakované dary zdravotnickým zařízením, zejména pak Fakultní nemocnici v Olomouci. Byli jsme také sponzory akcí či festivalů v oblasti kultury a sportu, především ve fotbale a tenisu.

  • Tento rok slavíte třicáté výročí existence vaší firmy. Jaká je její vize do budoucnosti?

Stručně řečeno – stávající trend udržet a ještě zlepšit produktivitu, odbornost a preciznost prováděné práce. Od ročního obratu asi 28 milionů Kč jsme se nyní dostali k více jak pěti miliardám ročně. Při současném počtu kmenových zaměstnanců se jeví tento roční obrat jako „ideální“.

Z původně ryze realizační či zhotovitelské firmy jsme se stali nejen generálním dodavatelem rozsáhlých stavebních projektů, ale u některých bytových či obchodních zakázek jsme také jejich přímými developery a investory. Stavíme po celém území České republiky a na Slovensku.

Právě udržení tohoto trendu – při stávající pandemii, zastaralých stavebních předpisech, několikaletých lhůtách při povolování nových staveb, netransparentnosti některých veřejných zakázek, značnému úbytku lidí ochotných a odborně schopných dobře pracovat, zejména pak ve všech řemeslných profesích – se dnes jeví jako zcela zásadní a někdy i téměř nerealizovatelná vize. Věřím však, že i nadále bude naše společnost odborně zdatná, finančně silná a stabilní tak, jak tomu bylo doposud. A za to patří dík také všem mým spolupracovníkům, kolegům, zaměstnancům i dlouhodobým obchodním partnerům.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*