Technologie

Využití digitálních metod a modelování dopravních staveb

Digitalizace průmyslu je oblast, která v posledních letech nabývá konkrétních rozměrů i na projektech infrastrukturních staveb. SFDI je katalyzátorem této změny nesoucí s sebou jak procesní, tak technické inovace již od roku 2017. Systematický přístup k realizaci kroků vedoucích k podpoře využití digitálních metod a zavedení správy informací o stavbách vedl k přípravě řady metodik nyní ověřovaných na projektech ŘSD, Správy železnic a ŘVC. Z těchto metodik čerpá i celá řada organizací věnujících se stavebním projektům. Tento příspěvek popisuje současný stav a další plánované kroky SFDI v oblasti digitalizace a informačního modelování staveb.

V rámci let 2017 až 2019 se Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI) úspěšně dařilo realizovat Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro dopravní infrastrukturu.

Kroky spojené s realizací tohoto plánu souvisely především se vzděláváním zaměstnanců, přípravou a realizací pilotních projektů, zpracováním technických předpisů a metodik formou spolupráce strukturovaných pracovních skupin. Jednotlivá témata a oblasti byly řešeny v koordinaci s ministerstvem průmyslu a obchodu a s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS), se zapojením resortních organizací ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správy železnic a s aktivní účastí odborné veřejnosti.

V průběhu let 2018 a 2019 byly v kontextu rozšíření digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb zpracovány následující prozatímní verze metodik:

 • Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu;
 • Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE);
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC;
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard – pro stupeň PDPS.

SFDI zřídil 29. dubna 2019 Radu pro BIM staveb dopravní infrastruktury (Rada pro BIM), jakožto odbornou platformu soukromého a veřejného sektoru k projednávání metodik a technických předpisů pro BIM pro dopravní stavby a současně zřídil Technický redakční tým (TRT) k připomínkování, projednání a vypořádání připomínek k výše uvedeným materiálům před jejich předložením Radě pro BIM.

Předsedou Rady pro BIM byl jmenován Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, jednání TRT řídil Ing. Martin Sirotek, projektant s dlouholetými praktickými zkušenostmi využití digitálních technologií u dopravních staveb. Po úspěšném projednání v rámci této odborné platformy byly návrhy předloženy na ministerstvo dopravy.

Centrální komise ministerstva dopravy dne 10. 9. 2019 schválila uvedené metodiky a technické předpisy pro BIM pro dopravní stavby k ověření použitím v pilotních projektech. Dále uložila ŘSD, Správě železnic a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) u nově zasmluvněných pilotních projektů ověřit použití schválených metodik a technických předpisů pro BIM pro dopravní stavby, průběžně monitorovat jejich uplatnění a v pravidelných intervalech shromažleDen–ďovat podněty pro změny znění metodik a technických předpisů, které budou nejpozději k 08/2020 souhrnně poskytnuty SFDI a Technickému redakčnímu týmu jako zpětná vazba pro přípravu aktualizací pro následné vydání nových verzí metodik.

Dále ministerstvo dopravy doporučilo ŘSD, Správě železnic a ŘVC v rámci rozvoje interních IT systémů zahájit přípravu pro zajištění funkcí společného datového prostředí pro BIM tak, aby bylo k dispozici v plně funkční podobě nejpozději od 01/2022. V současné době jsou investorskými organizacemi ŘSD, Správou železnic a ŘVC vypisovány a realizovány pilotní projekty.

Další plánované kroky

V souvislosti s již realizovanými kroky dle Plánu pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM) pro dopravní infrastrukturu lze další aktivity rozdělit do těchto oblastí: vzdělávání, příprava a realizace pilotních projektů a zpracování technických předpisů a metodik.

Vzdělávání

Investorské organizace resortu ministerstva dopravy s podporou SFDI již zahájily budování interních kapacit, včetně znalostní základny, pro využití inovací a digitálních technologií pro dopravní stavby. V rámci minulého období se pracovníci ministerstva dopravy, ŘSD, Správy železnic a SFDI zúčastnili celé řady odborných konferencí, seminářů a praktických ukázek využití digitalizace na stavbách.

Nadále se předpokládá pokračování těchto aktivit a podpora pracovníků vzděláváním v této oblasti. Pracovníci budou podporováni v tom, aby se seznamovali s příklady dobré praxe využití metody BIM při plánování, výstavbě, správě a údržbě dopravní infrastruktury – železničních staveb i staveb pozemních komunikací v ČR i v zahraničí.

Zvláštní pozornost je věnována zlepšování organizace a řízení informací o stavbách v průběhu životního cyklu. A to i v kontextu otázek metod zadávání veřejných zakázek a dalších forem spolupráce. Další vzdělávání je připravováno a bude realizováno v průběhu roku 2020 a dále dle potřeby jednotlivých organizací a v návaznosti na postup prací při zavádění BIM. Bude tak naplňován plán vzdělávání a postup řízení změny stávajícího stavu využívání digitálních metod u investorských organizací.

Pilotní projekty

V současné době jsou organizacemi resortu ministerstva dopravy realizovány a vypisovány pilotní projekty. Účelem těchto pilotních projektů je zefektivnění stávajících postupů a souvisejících procesů, získání znalostí, ověření kapacit a kompetencí trhu, ověření metodik a předpisů připravených v prozatímních verzích, stimulace trhu k digitalizaci a příprava na požadavky resortních organizací v okamžiku, kdy budou aplikovány plošně.

V následujících bodech jsou uvedeny pouze některé projekty, na kterých byly využity zmíněné metodiky pro specifikaci zadání:

 • Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací realizovaných v prostředí BIM, Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 290 000 000 Kč bez DPH, zadavatel: ŘSD.
 • Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM, Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 440 000 000 Kč bez DPH, zadavatel: ŘSD.
 • Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 120 000 000 Kč bez DPH, zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
 • ŽST Čachovice, zadavatel: Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic).
 • Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice nad Labem, zadavatel: Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic).
 • Zkapacitnění trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba, zadavatel: Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic).
 • Modernizace trati Plzeň – Rokycany, zadavatel: Správa železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic).
 • Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti, zadavatel: ŘVC.

Cílem v příštích letech je především spolupracovat s investorskými organizacemi na navyšování počtu pilotních projektů tak, aby na konci roku 2020 bylo u více než 10 % finančního objemu nadlimitních veřejných zakázek použito metody BIM a na konci roku 2021 u více než 25 % finančního objemu nadlimitních zakázek.

Zpracování technických předpisů a metodiky

S ohledem na vývoj v rámci stavebnictví, možnosti softwarových řešení a zpětnou vazbu z pilotních projektů bude nezbytné aktualizovat vydané prozatímní verze metodik. V dalších odstavcích jsou uvedeny některé aspekty, které bude potřeba nad rámec zpětné vazby z pilotních projektů při aktualizaci metodik zohlednit.

Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury – Datový standard. Předpis byl v rámci předchozího období zpracován pro fázi projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). V následujícím období bude předpis dopracován pro další fáze, tj. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), realizační dokumentace stavby (RDS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), provozní fáze a fáze odstranění stavby. Dokončení předpisu pro fáze DÚR a DSP se předpokládá v únoru roku 2020.V dalších krocích bude v úzké spolupráci s investorskými organizacemi přípraven předpis pro DSPS.

Agentura ČAS, se kterou SFDI na základě společného memoranda velmi úzce spolupracuje, předpokládá v roce 2020 zprovoznění nového informačního systému pro správu datového standardu (databáze datového standardu stavebnictví – DDSS). Současnou verzi obsahu datového standardu stavebnictví (DSS) pro stavby dopravní infrastruktury bude tedy nezbytné konvertovat do nového systému, který bude dále v provozu pro společnou správu obsahu jak pro dopravní stavby, tak stavby pozemní.

V rámci roku 2020 se také předpokládá propojení datového standardu s požadavky digitální technické mapy (DTM). Předpis požadavků na data a jejich strukturu pro DTM je v současné době připravován pracovní skupinou pod vedením zástupce IPR Praha. V okamžiku ustálení zadání struktury a obsahu DTM dojde k integraci s DSS.

Na konci roku 2019 bylo na mezinárodní úrovni vydáno doplnění současné verze datového formátu IFC o některé definice datového formátu v oblasti mostních konstrukcí. V rámci roku 2020 se předpokládá zapracování tohoto doplnění do předpisu DSS.

Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE). V rámci Evropského výboru pro normalizaci (CEN) vzniká pokyn (guideline) upřesňující specifikaci požadavků na CDE v normě 19650-1 (Organizace informací o stavbách – Mana gement informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy) a 19650-2 (Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb). V okamžiku vydání tohoto pokynu bude zpracována ve spolupráci s agenturou ČAS aktualizace této metodiky.

Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC. Na základě zkušeností z pilotních projektů bude nezbytné v roce 2020 provést aktualizaci této metodiky. Současně v této době probíhají schůzky pracovní skupiny ČAS a Ministerstva kultury ČR věnující se oblasti duševního vlastnictví, která zůstala v prozatímní verzi nedořešena a bude nutné ji v aktualizaci upřesnit. Další důvody k aktualizaci v roce 2020 mohou vyplynout z chystaných doporučení Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC).

Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu. V rámci technické skupiny označené jako TC442, pracovní skupiny WG2, Evropského výboru pro normalizaci vzniká doporučení ke zpracování Plánu realizace BIM (BEP).

Dle harmonogramu technické skupiny TC442, pracovní skupiny WG2 by toto doporučení mělo být dokončeno, včetně vyjádření ostatních pracovních skupin, ve druhém čtvrtletí roku 2020. Tato doporučení budou v navazujícím období promítnuta do nové verze Plánu realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu.

Souvislosti

V následujících odstavcích jsou popsány projekty a aktivity mající úzkou souvislost a široký dopad do oblasti digitalizace stavebnictví.

Česká agentura pro standardizaci
BIM 2022 Usnesením vlády České republiky č. 682 ze dne 25. září 2017 byla schválena Koncepce zavádění metody BIM v České republice (Koncepce). Realizací Koncepce bylo pověřeno ministerstvo průmyslu a obchodu, které některé činnosti delegovalo na agenturu ČAS. Dle vládou schválené koncepce se zavádí u nadlimitních projektů financovaných z veřejných prostředků povinnost používat metodu BIM v přípravě a realizaci staveb.

Jedná se o další část mozaiky digitalizace stavebnictví zaváděnou do legislativy České republiky. Hodnocení plnění povinnosti z Koncepce pro stavebníky i stavitele se předpokládá na základě třech kritérií: vedení projektu jako strukturovaného informačního modelu stavby (BIM modelu), použití společného datového prostředí (CDE) a práce s Plánem realizace BIM (BEP). Cílem SFDI je nadále spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou ČAS na realizaci kroků vedoucích k digitalizaci a zefektivnění stavebnictví.

Digitalizace stavebního řízení
Pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) v současné době probíhá projekt Digitalizace stavebního řízení. Dle informací MMR budou stavebníci nebo jimi pověřené osoby předkládat podklady ke stavebním řízením do systému prostřednictvím tzn. portálu občana.

Přístup do portálu bude přes datové schránky, elektronický občanský průkaz nebo skrze bankovní identitu (tzn. Sonia). V rámci jednotlivých datových úložišť se předpokládá práce s informačními modely staveb pro stavební úřady. Cílem SFDI je koordinovat své činnosti s připravovaným postupem MMR v této oblasti.

Digitální technická mapa
Dne 6. 1. 2020 postoupila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senátu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílem tohoto návrhu je legislativní ukotvení problematiky DTM krajů na území celé ČR a jejich propojení s digitální mapou veřejné správy (DMVS). DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a umožní koordinaci stavebních prací. Současně také významně přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb.

Návrh zavádí povinnost krajů vést DTM kraje a specifikuje jejich formu a obsah. Mají v nich být vedeny objekty a zařízení dopravní a technické infrastruktury a vybrané stavební, technické a přírodní objekty. Návrh v rámci novely stavebního zákona upravuje také povinnosti stavebníků a správců dopravní technické infrastruktury, které se týkají předávání dat potřebných pro vznik DTM.

Data do DTM budou povinni předávat účastníci výstavby jako součást dokumentace skutečného provedení stavby a správci technické infrastruktury budou povinni vést digitálně požadované údaje o infrastruktuře. Povinnost DTM se předpokládá od roku 2023. Do té doby bude realizována nezbytná technická infrastruktura k realizaci tohoto záměru a digitalizace stávajících sítí financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Snahou SFDI je koordinovat své činnosti s připravovaným postupem v oblasti DTM. Na základě uskutečněných schůzek v záležitosti digitalizace stavebního řízení a DTM se předpokládá jejich propojení s BIM modely staveb především prostřednictvím požadavků na data (datového standardu) a interoperability řešení.

Popularizace

Ekonomika České republiky v posledních letech roste. Tento fakt je patrný jak z nárůstu HDP, tak nominálních mezd. Nárůst v nestavebních odvětvích české ekonomiky je větší než v odvětvích stavebních. Tato disproporce v růstu v souvislosti s nedostatkem lidských zdrojů se neblaze projevuje ve stavebnictví na nedostatku kvalifikovaných lidských zdrojů.

Popularizace oboru je jedním z nástrojů, jak do stavebnictví získat nové kolegy a kolegyně. Digitalizace je moderním způsobem práce odrážejícím vyspělost odvětví v 21. století. Je jedním z cílů SFDI podporovat inovace a spolupráci ve stavebnictví a prezentovat stavebnictví jako obor technologicky na výši.

Dlouhodobé cíle

Dlouhodobým cílem SFDI je podpora digitalizace v oblasti staveb dopravní infrastruktury. Strukturovaná data o stavbě jsou k dispozici investorovi, jednotlivým dodavatelům, správci i uživatelům již od prvotního návrhu, přes výstavbu, až po provozování nebo správu stavby a případné rekonstrukce až po její demolici a ekologickou likvidaci nebo opětovné využití stavebního materiálu. Očekávaným výsledkem celého procesu je zvýšení efektivity při přípravě, výstavbě a správě dopravních staveb a snížení celoživotních nákladů.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*