Technologie

Zvýší se kapacita čistíren odpadních vod

Projekt rozšíření čistírny odpadních vod Ruzyně Jih aktuálně probíhá s investicí přibližně 670 milionů korun

Po dokončení stavby se kapacita čistíren kontaminovaných a odpadních vod na Letišti Václava Havla Praha navýší desetinásobně, což mimo jiné také přispěje k naplňování cílů společnosti Letiště Praha v oblasti udržitelného rozvoje, kde se letiště zaměřuje především na dosažení uhlíkové neutrality, šetrné odpadové hospodářství, ochranu ovzduší a vod, biodiverzitu, snižování hlukové zátěže a spolupráci s okolními komunitami. Zhotoviteli projektu jsou stavební společnosti Metrostav a SMP CZ. Práce začaly koncem roku 2019, skončit by měly letos v létě. Další dva roky pak bude probíhat zkušební provoz.

Společnosti Metrostav a SMP CZ v rámci projektu postaví dvě desítky staveb. Kapacita Čistírny kontaminovaných vod a Čistírny odpadních vod Jih se tak zvýší v jednotkách zvaných ekvivalentní obyvatel z hodnoty 9 500 na 99 070. Součástí zakázky je nejen rozšíření retenční kapacity, výstavba linek biologického čištěni kontaminovaných srážkových vod včetně úpravy jedné z linek i na čištěni splaškových vod, ale i úprava a měření v Kopaninském poldru, který slouží k ochraně vodních toků a obcí pod letištěm při přívalových deštích.

Cílem plánů modernizace je, aby Letiště Václava Havla Praha zůstalo konkurenceschopné, moderní, bezpečné, pohodlné a atraktivní pro cestující i letecké společnosti.

Čistírny vody v areálu Ruzyně Jih

Pražské letiště zaujímá plochu 920 hektarů, jeho prostor je rozdělen na areály Sever a Jih. Oba mají vybudovanou vlastní kanalizaci a také vlastní čistírnu vody. Areál Ruzyně Jih slouží jako technické zázemí: nacházejí se tu hangáry, dílenské objekty, skladovací haly, administrativní budovy a bytové domy. Odbavují se tu lety všeobecného letectví, případně státní lety. Do území Jih patří i Čerpací stanice pohonných hmot, která má oddílnou kanalizaci svedenou na ČOV + ČKV Ruzyně Jih.

Areál ČOV a ČKV Ruzyně Jih byl postaven v 70. letech minulého století a navržen tak, aby splaškové i dešťové vody byly přiváděny gravitační kanalizací. ČOV a ČKV se nacházejí nad Kopaninským poldrem na levém břehu otevřeného koryta dešťové kanalizace. Obě čistírny jsou technologicky provázány, zejména v zimním období, kdy se na ČKV čistí dešťové vody kontaminované biologicky odbouratelnými látkami. Splaškové vody i kontaminované dešťové vody lze čistit na biologických linkách ČOV i ČKV. Mají také společné kalové hospodářství a měrný objekt biologicky vyčištěných odpadních vod.

Tři etapy modernizace

Stavba „Rozšíření ČOV + ČKV Jih“ byla rozdělena na tři etapy: První etapa proběhla v roce 2005. Šlo zejména o rekonstrukci kalového hospodářství (odstředivka, oprava budovy kalového hospodářství, nová provozní budova). Ukončena byla v únoru 2006.

Druhá etapa řešila čistírnu odpadních vod – čištění splaškových vod, projektovaná kapacita 9500 ekvivalentu osob; dokončeno v roce 2008. Zahrnovala rekonstrukci ČOV, zejména obnovu technologie, zvýšení provozní bezpečnosti a snížení rizik při odstávce, poruše nebo havárii. Toho bylo dosaženo realizací dvou paralelních linek biologického čištění, osazením nové technologie včetně mikrositového filtru na závěr technologického procesu. Druhá etapa umožnila technologické vazby pro rozšíření ČKV (kalové hospodářství, společný objekt pro osazení mikrosit, AT stanice užitkové vody, propojení biologických linek ČOV a ČKV, společné měření vyčištěných biologických vod, oplocení).

Třetí etapa řeší čistírnu kontaminovaných srážkových vod – projektovaná kapacita 89 570 ekvivalentu osob.

Podle směru toku vody lze stavbu rozdělit na tři části:

  • Přeložky dešťových kanalizací a realizace stavební přípravy pro budoucí napojení stok dešťové kanalizace areálu Jih, mimo oplocení ČOV a ČKV Jih (vzletové dráhy, odvodnění komunikací, odvodněni drážního tělesa, kanalizace jímek kontaminovaných vod).
  • Vlastní ČKV s jejími vazbami na ČOV představuje zejména rozdělovací objekty, hrubé česle, usazovací a retenční nádrže, tři biologické linky s příslušenstvím, měření dešťových vod.
  • Objekty vně areálu směrem ke Kopaninskému poldru (odtoková koryta, měření průtoků a podobně).
Strojně stírané česle

Čistírna kontaminovaných vod sestává zejména z hrubého předčištění dešťových vod, retence a biologického čištění vody v zimním období. Srážkové vody se přivádějí novou kanalizací do měrného a odlehčovacího objektu. Odlehčovací objekt umožní nátok vody do hodnoty průtoku 5800 l/s. Po dosažení této hodnoty se budou srážkové vody odvádět do recipientu. Tento způsob provozu se týká tzv. letního období provozu letiště. V zimním období podle projektu a výpočtů společnosti SWECO CZ nebude docházet k odlehčování kontaminovaných srážkových vod. Po oddělení proteče voda měrným objektem, projde lapákem štěrku a bude přivedena k trojici hrubých česlí, které tvoří nátoky k usazovacím nádržím:

  • 1x do stávající usazovací nádrže 2,0 m3/s,
  • 2x do nových usazovacích nádrží 2 x 1,9 m3/s.

Po odsazení v usazovací nádrži se voda převede do retenční nádrže a odtud se přečerpá do biologické části ČKV. Ta sestává z čerpací stanice, dmýchárny, rozvodny, skladu chemikálií a dále ze dvou dosazovacích nádrží. Odtok vyčištěné vody je veden přes mikrosíto a měrný žlab odtoku, který je společný s ČOV.

Hlavní složky znečištění vody

V létě jsou hlavními složkami znečištění splachy z ploch, které bývají znečištěny ropnými látkami a jinými nerozpuštěnými podíly. Tyto vody procházejí usazovacími nádržemi, zachycují se v retenčních nádržích a následně se vypouštějí do recipientu přes odlučovač ropných látek se sorpčním stupněm. Ropné látky a nerozpuštěné látky jsou v podstatné míře odstraněny sedimentací a odloučením v podélných usazovacích nádržích.

V zimním období jsou vody znečištěné především prostředky pro údržbu ploch a pro odmrazování letadel (látky acetátového charakteru, glykoly, v malé míře močovina). Tyto vody budou čištěny na biologické sekci ČKV. Vedle oddílné kanalizace je v areálu letiště vybudovaná samostatná kanalizace, kterou se odvádějí zachycené koncentráty (srážková voda a použité odmrazovací kapaliny). Koncentráty jsou vzhledem k vysokým hodnotám organického (dobře odbouratelného) znečištění na ČKV odděleně akumulovány a řízeně připouštěny na biologické čištění.

Odmrazovací kapaliny se liší koncentrací. Na letišti se v současné době používají dva typy: odmrazovací kapalina I je přibližně 80% roztok, kapalina II 50% vodný roztok. Čistírna kontaminovaných srážkových vod čistí v zimním období srážkové vody při zachycení celého jejich předpokládaného objemu. V letním období bude po naplnění retenčních nádrží srážková voda odváděna do retenčního prostoru suchého Kopaninského poldru. Přívalové vody při takto vysokém objemu i délce trvání srážky mají již minimální znečištění.

Při rozšíření ČOV + ČKV se realizují tyto objekty:
▪ Měrný objekt
▪ Odlehčovací objekt
▪ Lapák štěrku
▪ Hrubé strojně stírané česle
▪ Usazovací nádrže kontaminovaných srážkových vod (1 ks stávající, 2 ks nové)
▪ Retenční nádrže s příslušenstvím (1 ks stávající, 1 ks nové)
▪ Nádrž na ropné látky (1 ks stávající, 1 ks nové)
▪ Sorpční filtr pro filtraci dešťových vod v letním období
▪ Nádrže koncentrátů z rozmrazování letadel
▪ Tři linky aktivačních nadrží s dmýchárnou, čerpací stanicí, dávkováním chemikálií a elektrorozvodnou
▪ Dvě kruhové dosazovací nádrže
▪ Dávkování chemikálií
▪ Mikrosíto na filtraci odtoků

Foto: archiv společnosti Metrostav

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*