Zajímavé stavby

Barokní budova jako brána do Krkonoš

Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku bude otevřeno v roce 2023, kdy se bude slavit 140. výročí založení muzea a šedesáté výročí vzniku Krkonošského národního parku

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí má sídlo v bývalém klášteře augustiniánů. Právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, za dva roky by se mělo stát reprezentativní vstupní bránou Krkonoš. Výběrové řízení na jeho rekonstrukci vyhrála společnost Metrostav, divize 9, která stavbu převzala v únoru loňského roku. Dokončení stavby je plánováno na únor 2022 a její předání pak na duben téhož roku.

„Rekonstrukcí stavby i expozice chceme návštěvnické centrum zařadit mezi nejlepší a nejnavštěvovanější expozice v Evropě,“ uvádí Radek Drahný ze Správy KRNAP a dodává: „Projekt od počátku provázejí komplikace, už samotné administrativní zpracování bylo náročné. Stavební práce pak nabraly zpoždění především kvůli kolísání hladiny spodní vody, statickým úpravám a podchycení základů kláštera. Dokončen už je nový vstup do návštěvnického centra, který bude mít podobu skály kombinované s proskleným kvádrem. Odkazuje na geologické zvláštnosti Krkonošského národního parku a zároveň na sepětí přírody se stopami lidské práce.“

Architektonický návrh

Interaktivní expozice se připravuje v budově, která vznikla pro zcela jiný účel. Tuto skutečnost se autoři návrhu rozhodli využít: „Kláštery podvědomě vnímáme jako kontemplativní, zklidňující. V ambitu se bude odehrávat příběh hor, v celách příběhy lidí,“ říká architekt Roman Koucký.

Historické vstupy zůstaly zachovány, pro nový provoz navrhli autoři projektu další: samostatný, svébytný, nekonkurující stávajícím objemům, ale sebevědomý. Integruje všechny nutné provozy mimo základní expozici, spojuje všechny úrovně, umožňuje logické vazby. Nový vstup navazuje na blízké i širší okolí, vztahuje se nejen ke klášteru, kostelu a klášterní zahradě, ale i k významným budovám města.

Nosná konstrukce novostavby byla navržena jako železobetonový monolitický skelet atypického tvaru. Kromě stěn, sloupů a stropních desek tvoří obvodovou konstrukci skořepina z různě ukloněných nepravidelných mnohoúhelníkových stěn. Přechází od 1. PP až po střechu. S ostatními nosnými konstrukcemi objektu tvoří skořepina prostorový celek.

Bourání jen v nutném rozsahu

Bourací práce proběhly vzhledem k požadavkům památkové ochrany v minimálním rozsahu a převážně v novodobých konstrukcích. V 1. PP se odstranily všechny vrstvy podlah, aby se mohly vytvořit kanály pro instalační vedení. Snížením podlahy došlo k nutnosti podchycení základových konstrukcí, které byly podbetonovány. Po jejich zajištění se budovala jímka pro umístění technologie. Ze stejného důvodu byly odstraněny také podlahy v 1. NP. V krovu vznikl nový vikýř, kromě toho je ve střeše několik prostupů pro odvětrání kanalizace. Pro propojení kláštera s novostavbou byly v úrovni 1. PP odstraněny dvoje dveře a jedno okno a v 1. NP jižního křídla byly upraveny okenní parapety na dveřní prostupy.

Vnitřní plochy železobetonových konstrukcí jsou pohledové

„Významným zásahem bylo probourání novodobého stropu mezi 1. NP a 1. PP uprostřed východního křídla pro umístění schodiště ve tvaru šroubovice DNA. Zároveň byl proveden základ v 1. PP pro kotvení tohoto exponátu. Kromě toho jsme vytvořili prostup ve valené klenbě pro umístění zdvihací plošiny a vybourali část stropu na 2. NP kvůli novému výtahu,“ dodává Ing. Vojtěch Česák z Metrostavu, divize 9.

Sanace vlhkosti

Suterénní zdivo u rajského dvora vykazovalo známky pronikání vlhkosti, příčinou byl odvod srážkové vody ze dvora a přilehlých střech. Čtyři svody se při přívalovém dešti zahltily a voda vytékala do dvora. Hydroizolační a drenážní systém 1. PP pak takový nával vody nezvládl odvést. Bylo tedy třeba zajistit bezpečný odvod vody – pod propustným povrchem rajského dvora bude vytvořena spádovaná pláň, krytá nepropustnou vrstvou a doplněná drenážním systémem. Střešní svody včetně ležatých rozvodů kanalizace jsou nové se správným dimenzováním profilů (okapy byly ponechány).

Střešní konstrukce

V podkroví byly navrženy úpravy související s přemístěním kotelny do 3. NP. Ocelový rošt v úrovni nosných trámů a nosné panely zůstaly zachovány, do střechy byly provedeny pouze lokální zásahy: vikýř pro přívod vzduchu do kotelny a provětrání půdního prostoru. Dále tu jsou větrací hlavice nových stoupaček kanalizace a odvětrání toalet.

Celkové náklady včetně vybudování expozice se odhadují na více než 200 milionů korun. Projekt finančně podpořila EU z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřeného na podporu muzeí. Evropské dotace mají činit více než 80 procent uznatelných nákladů.

Zdroj: Metrostrav

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*