Technologie, Zajímavé stavby

Dům ze sedmdesátých let byl obnoven s úctou

Poliklinika byla na sídlišti Lesná v Brně vybudována ve složité politické době, pro kterou se často odmítá všechno, co je s ní spojeno. Přesto se tehdy některým autorům podařilo vytvořit kvalitní architekturu, objekt polikliniky je toho příkladem. První fází jeho rekonstrukce byla výměna fasád a zateplení obvodového pláště, kterou měla na starosti brněnská kancelář dkarchitekti.

„Při rekonstrukci polikliniky bylo naším úkolem najít a obnovit kvality této stavby – například koncept pavilonů, fasádu a materiálové řešení interiérů. Hlavní vadou na kráse bylo nepřehledné dispoziční řešení. Rozhodli jsme se, že dispozice změníme tak, aby se pacienti mohli v budově snadno orientovat. Nepřehlednost způsobil především středový vstupní pavilon, který svou dvoutraktovou dispozicí zakrýval celou druhou část polikliniky. Systém bludiště jsme odstranili novým proskleným pavilonem společně s kruhovým zprůchodněním chodeb. Součástí pavilonu bude box s nabídkou zázemí pro všechny příchozí včetně vertikálních komunikací. Stane se ústředním centrálním bodem, odkud se začíná i končí návštěva polikliniky,“ uvádí architekt David Kudla z kanceláře dkarchitekti.

„V rámci projektu jsme zpracovali také modernizaci obálky budovy především z tepelně technického hlediska. Původní opláštění bylo odstraněno včetně vrstev střešní konstrukce. Investor však kladl důraz na časovou souslednost stavebních prací, požadoval, aby probíhaly postupně a za provozu objektu, pouze s minimálním omezením v maximální délce 14 kalendářních dní. Zásadní byl proto harmonogram postupu výstavby, který definoval dobu výměny obvodového pláště včetně likvidace azbestových vláken z původních fasádních panelů,“ dodává.

Původní stavba

Sídliště Lesná se nachází na severním okraji Brna, vyvýšená poloha a svažování terénu směrem k jihu zajišťují krásný výhled na město. Základní ideu zahradního města autoři projektu realizovali propojením s Čertovou roklí a vytvořením parků mezi domy. Přírodní podmínky respektovali natolik, že rozvržení objektů nevycházelo z pravidelného schématu, bylo závislé na charakteru terénu – základní podélné budovy kopírují vrstevnice.

Na první pohled chaotická organizace má však svoji provozní logiku: hlavní dopravní tepnou je okružní komunikace, z níž vybíhají odbočky k domům. Velká většina bytů i služeb na sídlišti tedy leží uvnitř okruhu v rozsáhlé klidné zóně. Výjimku tvoří poliklinika na východo-jižním okraji, která neposkytuje služby pouze obyvatelům sídliště. Její pozice je tedy v logické návaznosti jižní části města. Také hlavní vchod se obrací více k městu než k sídlišti, podobně pozice parkoviště a suterénní vchod.

Třípodlažní objekt polikliniky má jednotlivé bloky sestaveny do tvaru písmene S se dvěma atrii uvnitř a s propojením dvěma krčky. Fasády tvořily zasklené boletické panely s neprůhlednou částí šedomodré barvy, na krčcích a u centrálního schodiště prosklenou fasádou. V 1. PP bylo zdivo s obklady cihelnými pásky, na sloupech s černou keramickou mozaikou. Stavba byla hmotově dobře navržena, odpovídají tomu některé detaily vzájemně se překrývajících hmot a jejich čisté návaznosti.

Většina křídel je vybudována jako podélný trojtrakt s výjimkou jednoho křídla dvoutraktového. Objekt je pomocí dilatačních spár rozdělen na čtyři samostatné celky. Jeho stav však poznamenala dlouhodobě zanedbaná údržba, některé vnitřní instalace jsou již za nebo na hranici životnosti. Z hlediska konstrukčního nebyly zjištěny statické závady.

Vodorovné a svislé nosné konstrukce tvoří železobetonový skelet se sloupy a průvlaky, které vynáší deskové stropy. Svislé sloupy jsou většinou z montovaného skeletu KPO Brno (beton zn. 250), sloupy o větších rozměrech jsou monolitické, stejně jako téměř všechny železobetonové vodorovné nosné konstrukce. Základy jsou dle původní dokumentace provedeny z monolitických železobetonových pasů a patek.

Obvodový plášť je v 1. PP většinou vyzděn z děrovaných cihel, u spojovacích krčků z cihel plných pálených, v nadzemních podlažích je z interiéru proveden z dutinových cihel příčkovek, z exteriéru jsou sendvičové panely (sklo + čedičová vata + ezalitová deska). Spojovací krčky mají dvojité zasklení v ocelovém rámu s hliníkovými zasklívacími lištami. Výkladce u hlavního vstupu jsou zaskleny jen jednoduchým sklem. Střechy jsou jednoplášťové ploché, odvětrávané pomocí větracích otvorů v atice.

Sídliště Brno Lesná
Výstavba sídliště započala v roce 1962, vedoucím projektantem byl František Zounek. Jako vedoucí architekti jsou dále uvedeni Viktor Rudiš, Ladislav Volák a Miroslav Dufek. Architekt Rudiš je především autorem několika center občanského vybavení sídliště, u koncepce pak byl spoluautorem. U dalších center, škol, školek, jeslí a některých výškových domů je autorem architekt Dufek, František Zounek byl pak autorem většiny bytových domů a spoluautorem školek a jeslí. Sídliště je komponováno skupinami výškových, deskových, řadových a bodových domů, které z ptačí perspektivy tvoří spíše nesourodý celek. Při bližším ohledání však představují organizované obytné celky se čtyřmi obchodními centry, tvořícími náměstí čtyř okrsků. Poliklinika byla otevřena 29. 8. 1974, postavena byla na základě projektu Libuše Kopřivíkové.

Rekonstrukce pláště budovy

První fází rekonstrukce byla výměna fasád a zateplení obvodového pláště (kromě pavilonu C). Ještě před výměnou fasády proběhly dispoziční úpravy v suterénu pavilonů D a E, které jsou po rekonstrukci plnohodnotně využívány. Odstranily se v nich nefunkční anglické dvorky, které byly zdrojem zatékání.

Obvodový plášť s rastrovou hliníkovou předsazenou konstrukcí byl navržen s ohledem na požadavky na kvalitu a dobré teplotní parametry. Vzhledem k požadavku na rekonstrukci za provozu polikliniky musely svislé hliníkové sloupky respektovat pozici stávajícího svislého členění. Atypickým prostorem, kde byl navržen lehký obvodový plášť pro sjednocení architektonického vzhledu objektu, jsou dva spojovací krčky s konstrukčně velmi štíhlými sloupky v místě francouzských oken, které dodávají objektu původní výjimečnost.

Výměna fasády byla realizována systémovými rámovými profily z hliníkové slitiny s přerušenými tepelnými mosty. Nosnou konstrukci fasády tvoří obdélníkové vícekomorové duté profily, umístěné na straně směrem do místnosti. Profily příčlí jsou stejné stavební hloubky jako sloupky a z vnitřní strany spolu jejich plochy lícují. Strukturální fasáda je samonosná tepelně izolační hliníková konstrukce svislých sloupků a vodorovných příčlí. V průsvitné části rastrové i strukturální fasády bylo použito izolační trojsklo.

Neprůhledné výplně rastrové fasády tvoří tepelně izolační panely s lícovou vnější pohledovou plochou z izolačního dvojskla s neprůhlednou zadní plochou skla v černé barvě. Za dvojsklem byla realizována tepelně izolační úprava panelu s minerální izolací a zadním krytem, které zabezpečí koeficient součinitele prostupu tepla a zároveň zamezí povrchové kondenzaci vody na vnitřním líci panelu. Jako velmi náročný detail bylo docílit správného provedení parozábrany na stávajícím parapetovém zdivu.

Svislé sloupky obvodového pláště byly navrženy tak, aby každý strop přenášel zatížení pláštěm vždy z výšky příslušného podlaží. Kontaktní zateplovací systém má několik variant dle umístění na objektu: s minerální fasádní izolací a silikonovou probarvenou omítkou, případně s keramickým obkladem, s tepelnou izolací s extrudovaným polystyrenem s keramickým obkladem v soklové části nad terénem. U oken a dveří je systém dotažen až k okenním rámům, tzn. včetně ostění a nadpraží a zateplení parapetu.

Výměna obvodového pláště probíhala ve dvou fázích – nejdříve se odstranily tzv. boletické panely včetně zateplení atiky a soklové části. Vzhledem ke způsobu provádění likvidace azbestu byly práce rozděleny do etap, demontáž panelů probíhala během víkendů mimo provoz polikliniky. Poté se budovala nová sloupkopříčková fasáda. Montovala se v rastrech, přičemž bylo třeba respektovat návaznosti na vnitřní konstrukce. Součástí výměny obvodového pláště bylo také zateplení soklové části až do hloubky 1 m pod terénem, v případě objektů D a E až po horní úroveň základové konstrukce.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*