Technologie, Zajímavé stavby

Rozsáhlá obnova zahrnovala množství úkolů

Rekonstrukce Janáčkova divadla probíhala v několika etapách od roku 2001. Mezi zásadní části poslední a největší rekonstrukce patřila úplná obnova střech nad hledištěm a provazištěm. Mají novou
nosnou konstrukci, střešní plášť a podhledové konstrukce. Ve foyer se renovovaly dřevěné obklady a kamenné podlahy, rozsáhlou obnovou prošly také prostory se zázemím pro herce a technologické místnosti.

„Práce jsme zahájili na konci června 2017, rekonstrukce měla být dokončena v srpnu 2018. Od začátku jsme se však potýkali s rozporem mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem objektu, ztratili jsme tak tři měsíce. Investorovi jsme museli oznámit, že je ohrožen konečný termín, na který ovšem navazovalo konání festivalu Janáček Brno. Bylo tedy třeba dodržet termín alespoň k 25. říjnu 2018. Rekonstrukci jsme proto rozdělili do tří etap,“ říká Ing. Radomír Richter, vedoucí projektu divize 1 společnosti Metrostav.

„V první z nich proběhla obnova foyer a zázemí 1., 4., 5. NP, část 1. PP a 2. PP. Druhou etapu prací jsme uzavřeli v dubnu letošního roku, třetí etapa probíhá v těchto měsících – opravujeme venkovní chodníky a komunikace služebního a manipulačního vchodu. Dokončena by měla být v září. Předmětem stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci byla úplná obnova střech nad hledištěm a provazištěm. Staticky nevyhovující konstrukce z Čiževského desek jsme vyměňovali za novou nosnou konstrukci, nové jsou také střešní plášť a podhledová konstrukce. Všechny ocelové konstrukce v půdním prostoru mají novou povrchovou úpravu,“ dodává.

Sdružení firem Metrostav, IMOS Brno a OHL pro Janáčkovo divadlo zajišťovalo stavebně technický a statický průzkum, dokumentaci pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením, PENB, inženýrskou činnost a všechna projednání s orgány statní správy.

V průběhu rekonstrukce střech se také řešilo provizorní zastřešení z venkovní i vnitřní strany. Nutné bylo geodetické doměření konstrukce a návaznosti střechy, dále akustické posouzení návrhu nové střešní konstrukce včetně výchozího měření hladiny hluku ve venkovním prostoru.

Základní údaje o stavbě
 • Investor: Magistrát města Brna, odbor investiční
 • Projektant: Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o.
 • Zhotovitel: sdružení Metrostav, IMOS Brno a OHL pro Janáčkovo divadlo v poměru rozdělení nákladů a výnosů 45 %, 30 % a 25 %. Lídrem sdružení je Metrostav a.s.
 • Technický dozor: Brněnské komunikace a.s. Celková cena rekonstrukce k 10. 7. 2019 činí 636 327 069 Kč.

Janáčkovo divadlo v Brně

Janáčkovo divadlo bylo postaveno v letech 1960–1965 podle projektu Otakara Oplatka, Viléma Zavřela, Ivana Rullera a Boleslava Pisaříka. Náklady na realizaci dosáhly téměř 100 milionů Kč (v přepočtu dle kalkulačky ČSÚ by dnes cena byla 1,2 mld. Kč).

Divadlo zahrnuje jeviště s točnou, na něž navazují zadní a dvě boční jeviště, zkušebny pro orchestr, sólisty, pěvecký sbor a balet, šatny, malírny, dílny, sklady a další příslušenství. Společenskou část tvoří hlediště pro 1122 diváků a rozsáhlé foyer.

Hlavní nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem. Hlediště, hrací a zkušební jeviště jsou zastropeny ocelovými příhradovými nebo plnostěnnými vazníky.

Na povrchy exteriérů a interiérů byly použity přírodní a technické materiály, zejména kámen, dřevo, ocel, sklo a hliník. Na obklady a dlažby liberecká žula, šluknovský černý syenit, bulharský mušlovitý vápenec. Okenní stěny tvoří nosná ocelová konstrukce a hliníkové rámy.

Hlediště je koncipováno ve formě stupňovitého amfiteátru
Co všechno se rekonstruovalo
 • Monumentální schodiště před hlavním vstupem: Poškozeno bylo především v části nad obestavěným prostorem 1. PP. Tedy tam, kde tvoří nezateplený pochozí střešní plášť nad suterénem a dále s přesahem na střechu podzemních garáží.
 • Střechy nad hledištěm a provazištěm.
 • Foyer: Nové instalace silnoproudu, slaboproudu, UT chlazení, renovace původních dřevěných obkladů (leštěný iránský jilm, turecký ořech), renovace kamenných podlah, zámečnických prvků a svítidel. Obnova freskových omítek na nosných sloupech.
 • Zázemí pro herce a technologické místnosti: Tato část objektu se nacházela v havarijním stavu, proto prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Prováděly se nové instalace silnoproudu, slaboproudu a UT chlazení. Nové jsou skladby podlah, omítky, podhledy, vnitřní dveře. Nové jsou také technologické místnosti – nahrávací studia, strojovna chlazení, výměníková stanice a rozvodna vysokého napětí.
 • Akustická mušle: Slouží k vylepšení akustických podmínek na jevišti v případě, když hraje orchestr. Tvoří ji boční a zadní stěny a tři řady stropních panelů. Akustická mušle byla částečně repasována, částečně dodána nová. Její nosná konstrukce zůstala, vyměňovaly se pohledové panely stěn. Nové jsou také stropní panely včetně svítidel.
 • Jevištní technologie: Posílení tahu „N0“ pro slavnostní oponu, motorický tah „N2“, karuselový sklad baletizolu na bočním jevišti. Technologické vybavení velké zkušebny, podlaha baletního sálu, rekonstrukce rozvodny nízkého napětí strojních zařízení jevištních mechanismů a požární opony. Scénické a hledištní osvětlení.
 • Večerní pokladna.
 • Nahrávací komplex včetně technického zázemí: Machine room, Control room, střižna, velký zkušební sál, speakrovna.
 • Nově byla realizována zdvihací plošina pro vykládku kulis v prostoru zásobovací rampy: Kamion najede na plošinu a poté se spustí s plošinou tak, aby jeho ložná plocha byla v úrovni podlahy. Po naložení nebo vyložení dekorací dojde k opětovnému vyzdvižení a kamion vyjede ze zavážecího tunelu ven. Plošina se ovládá z panelu, který je na pohyblivém kabelu a připojuje se do konektoru, umístěném na boční stěně rozvaděče. Obsluha tak může sledovat zvedání či spouštění plošiny z vhodné pozice.
 • Rekonstrukce venkovních příjezdových a pochozích ploch právě probíhá.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*