Zajímavé stavby

Rozsáhlá sanace podkrušnohorské trati

Společnost Chládek & Tintěra zvítězila v prvním ročníku soutěže Železniční stavba roku v kategorii Rekonstrukce a opravy železničních tratí se stavbou Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice. Sanace nestabilního náspového tělesa zajistila jeho stabilitu včetně navazujícího tělesa po sanaci sesuvu, a tedy i vysoký stupeň bezpečnosti provozu na tomto úseku železnice.

Soutěž Železniční stavba roku je unikátní akcí moderního formátu. Novým způsobem pohlíží na soutěžení, ocenění a vyhlášení nejlepších železničních staveb, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic. Premiérový ročník akce se uskutečnil v závěru loňského roku, ocenění zástupců zhotovitele vítězných staveb proběhlo v lednu 2021. V několika kategoriích, například Železniční mosty a tunely, Rekonstrukce a opravy výpravních budov, Modernizace železničních stanic a uzlů, byly oceněny železniční stavby realizované na páteřní síti a koridorech i na regionálních a lokálních tratích. Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice zvítězila v kategorii Rekonstrukce a opravy železničních tratí.

Sanace nestabilního náspového tělesa zajistila jeho stabilitu jako celku, včetně navazujícího tělesa po sanaci sesuvu. Byla tím také zajištěna dlouhodobá životnost této části trati.

Nestabilní násep u Dalovic

Násep začal vykazovat známky rozsáhlého poklesu v dubnu 2018. V polovině května loňského roku byly zahájeny zemní práce, které si na dvoukolejné trati z Chomutova do Chebu vyžádaly výluku. Násep v místě opravy dosahoval výšky až 18 metrů, v některých místech ho bylo nezbytné odtěžit až k patě svahu. Sanoval se přibližně kilometrový úsek trati, a to od zhlaví stanice v Dalovicích směrem ke stanici Hájek. Celkově bylo potřeba odtěžit a posléze opět doplnit přes sto tisíc metrů krychlových materiálu. Stavba byla dokončena v prosinci 2020.

Důležitým stavebním objektem byla také rekonstrukce mostu přes místní komunikaci a Vitický potok. S tím byla spojená náhrada ocelových nosných konstrukcí asi 18 metrů nad terénem. Na samotné trati mezi Hájkem a Dalovicemi pak také začaly práce na trakčním vedení, které spočívaly zejména v montáži části trakčních podpěr. Dále stavbaři pokládali kabelové trasy a montovali železniční svršek – v ose od stanice Dalovice se pokládalo 50 metrů kolejí.

Sesuv u Chomutova

U Chomutova byl na 150 metrů dlouhém úseku detekován další sesuv. Práce na odtěžení tamního svahu s jedním propustkem byly zahájeny na konci srpna 2020. Propustek je dlouhý 44 metrů, tvoří ho dvojice patkových trub. V polovině listopadu bylo zahájeno budování tělesa náspu ze štěrkodrti s výztužnými geomřížemi. Přes čtyřicet metrů dlouhé patkové trouby jsou seskládané z 80 kusů prefabrikátů.

Zkušební provoz

Provoz na podkrušnohorské trati byl obnoven už začátkem dubna v obou kolejích ve zkušebním provozu s omezenou rychlostí na 50 km/hod. Podle plánů měla být trať zprovozněna během května, přívětivé počasí ale stavbařům umožnilo dokončit bezstykovou kolej ve všech opravovaných úsecích u Dalovic. Zkušební provoz potrvá do října letošního roku.

Po spuštění trati do zkušebního provozu se ještě dokončovaly úpravy drážního tělesa na sesuvu v km 178,850– 179,000. Na sesuvu blíže k Dalovicím (km 181,100–182,200), který byl kolejově dokončen v listopadu loňského roku, stavbaři v polovině května provedli napojení odvodnění pod mostem do vodoteče a opravili komunikaci pod mostem. Společnost STRIX Chomutov, která se na stavbě podílela, pak opravila přístupové komunikace, poškozené v průběhu stavby těžkou dopravou.

Náspy drážního tělesa dosahují až 18, resp. 10 metrů, proto jsou monitorovány pomocí čidel umístěných na svazích. Společnost H-PRO GEO navíc pravidelně měří geometrickou polohu koleje. V případě zjištěného poklesu koleje bude neprodleně provedeno podbití.

Po skončení a vyhodnocení zkušebního provozu bude zaveden provoz normální traťovou rychlostí. Po několika letech se tak odstraní omezení rychlosti v úseku vytížené trati Chomutov–Cheb.

Ačkoliv jsou dvě nejvíce problematická místa v úseku mezi Hájkem a Dalovicemi opravená, má Správa železnic vytipovány další lokality, které je třeba v nejbližších letech opravit.

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice
Dodavatelé stavby:
společnost Chládek & Tintěra, a.s., STRIX Chomutov, a.s., H-PRO GEO s.r.o.

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek–Dalovice byla nominována na stavbu Karlovarského kraje v kategorii Realizovaná stavba 2021.

-red-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*