Ekonomika, Tip redakce

Význam technického dozoru a několik poznámek k tématu

Zdroj: Shutterstock

Na základě Studie projektových společností H2/2021, zpracované analytickou společností CEEC Research, polovina veřejných zadavatelů nechápe správně roli a význam TDI. Dále z této studie plyne, že nejčastějšími smluvními podmínkami jsou směrnice FIDIC (60 %). Zajímavé je, že na dotaz, zda výkon správce stavby a jeho asistentů je prováděn nezávisle a odborně, odpovídá že ano pouze 40 % dotázaných odborníků.

Závěry této studie tedy nejsou příliš optimistické, neboť ukazují, že činnost technického dozoru investora (TDI) je celkem neznámé, nebo ne úplně pochopené téma.

Proč technický dozor?

Logika říká, že technický dozor je od slova „dozorovat“, tudíž je to ten, kdo při výstavbě dohlíží především na soulad mezi zadáním stavby (přání investora, projektová dokumentace stavby, smlouva mezi investorem a zhotovitelem díla, plánovaná cena stavby, parametry životního cyklu stavby…) a skutečností probíhající na stavbě. V případě odchylek TDI zabezpečuje jejich co největší soulad se zadáním stavby.

Je logické, že TDI musí hájit zájem zadavatele, tedy investora – ovšem musí být korektní a na základě maximálně odborného přístupu musí přistupovat k variacím nebo claimům (nárokům) – jak na straně investora, tak i zhotovitele, které se v průběhu výstavby mohou objevit. Činnost TDI spočívá mj. zejména v přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.

No a v neposlední řadě také logika říká, že technický dozor by měl být vykonáván nezávisle na investorovi, resp. zadavateli stavby, obzvláště tehdy, když se jedná o státní instituci. Na činnosti TDI je totiž velmi důležitá právě nezávislost na rozhodnutích zadavatele. Tato zásada je momentálně mnohdy narušena tím, že částečně nebo úplně je TDI prováděn investorem akce. V případě, že se potom jedná o řešení kompromisů (v případě méně/víceprací, variací, claimů), těžko může svou nezávislou pozici aplikovat orgán TDI, který je sestaven ze zaměstnanců investorské instituce.

Celý proces výstavby – zvláště pak masivních investic např. do dopravní infrastruktury, je ovlivněn plánováním životního cyklu stavby (LCC). Velké objekty, jako jsou např. stavby dopravní infrastruktury, mají plánovanou životnost – viz obr. 1. V průběhu výstavby je nutno zajistit, aby bylo učiněno vše pro to, aby tato plánovaná životnost byla dosažena. Během procesu výstavby musí být jasně deklarováno, že pojem životnost stavby nebude nahrazen pojmem „záruční doba“.

Obr. 1. Schéma životního cyklu stavby

Legislativní rámec pro práci TDI

Naše legislativa zná pojem TDI, ovšem není to tak jednoduché, jak by mohlo být…

Ve stavebním zákoně, tedy v zákoně o územním plánování a stavebním řádu, zákon č.183/2006 (SZ), je možné najít technický dozor v (§ 152 odst. 4), který říká: ,,…u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu“. Zvláštním právním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon). Osobou oprávněnou je podle § 17, § 18 a § 19 zákona č. 360/1992 Sb., autorizovaná osoba, tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, která je podle tohoto zákona oprávněna v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a další odborné činnosti, mezi které náleží také výkon technického dozoru nad realizací stavby. V tomtéž zákoně je možné dále nalézt pojem stavební dozor – v § 2 odst. 2 písm. d. Jedná se o odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí.

Máme zde též resortní směrnice, které upravují činnost a kvalifikaci pro TDI. V případě výkonu technického dozoru pro ministerstvo dopravy na stavbách pozemních komunikací, jsou v Metodickém pokynu – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací uvedena pravidla udělování „Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací.“ Jsou zde stanoveny požadavky na odbornost stavebních dozorů, zásady zvyšování odbornosti, zásady jmenování komise pro ověřování schopností žadatelů, průběh ověřování schopností žadatelů a jeho vyhodnocení apod.

Oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací se dělí na:

  • stupeň I – vztahující se na fyzické osoby a vedoucí pracovníky týmu Správce stavby vykonávající činnost Stavebního dozoru,
  • stupeň II – vztahující se na Asistenty správce stavby a Asistenty specialisty vykonávající činnost Stavebního dozoru,
  • stupeň III – vztahující se na Asistenty specialisty a Pomocné asistenty vykonávající činnost Stavebního dozoru.

Ministerstvem dopravy je vytyčena Politika jakosti pozemních komunikací (PJPK), která je uveřejněna na www.pjpk.cz.

V živnostenském zákoně, (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) je možné najít rovněž pojem technický dozor. Zde se ale uvádí pouze jako volná živnost, u které není stanovena odborná způsobilost (§ 19 písm. c). Tato činnost je uvedena v příloze č. 4 živnostenského zákona, bod č. 70 – Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), má podle § 2593 objednavatel právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Odkaz na občanský zákoník je uveden v Metodickém pokynu ministerstva dopravy.

Výkon technického dozoru

V praxi se setkáváme s pojetím výkonu technického dozoru, který je chápán jako služba, která je poskytována objednavateli buď interně, nebo externě. U interní varianty se jedná o výkon vlastních zaměstnanců objednavatele a o přímý pracovněprávní vztah. Druhá možnost výkonu technického dozoru je externí a zajišťuje se dle smluvního vztahu s externí konzultační firmou, která dané služby poskytuje. S ohledem na výše uvedené tedy zaznamenáváme „3 druhy“ výkonu TDI:

  • Výkon dozoru si objednavatel zajištuje sám.
  • Výkon dozoru je řešen pracovníky objednavatele a současně externími pracovníky na základě smluvního vztahu.
  • Výkon dozoru vykonávají pouze externí pracovníci na základě smluvního vztahu.

Výkon TDI je u nás zajišťován v souladu se směrnicemi FIDIC (Féderation Internationale des Ingénieurs-Conseils – Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). Tato organizace je v České republice zastoupena organizací CACE. Směrnice FIDIC se staly podkladem pro smluvní podmínky, neboť jsou velmi dobrým a mezinárodně dlouhodobě vyzkoušeným etalonem pro řízení stavby, stavební/technický dozor. Směrnice FIDIC jsou členěny do jednotlivých knih.

Hovoříme např. o „Červené knize FIDIC“, kdy jde o tzv. „měřený kontrakt“, neboli o kontrakt, kdy je celková realizační cena členěna na položky, které jsou potom podle skutečné výměry placeny. Dále hovoříme o „Žluté knize FIDIC“, kdy se jedná o kontrakt, kde se provádí stavba za celkovou cenu, která vzešla z výběrového řízení. Realizační firma je nositelem projektového řešení, cena není dále členěna na položky, vyplácí se zpravidla na základě uskutečněných etap/milníků… V obou případech je na stavbě ustavena funkce „inženýra stavby“ – v našem pojetí je tato osoba nazývána „správcem stavby“. Tato osoba potom deleguje pravomoc provádět technický dozor na své asistenty. Co se týče směrnic FIDIC, existuje také tvz. „Zelená kniha FIDIC“, která popisuje průběh výstavby menších staveb viz obr. 2.

Technický dozor investora – tak, jak je uveden v obr. 2, tedy asistent správce stavby. V podmínkách ŘSD ČR jde o následující objem činností, které jsou spojené s TDI.

Obr. 2.: Schéma organizace stavby dle směrnic FIDIC
Kdo řídí stavbu
Stavbu řídí správce stavby, který má k dispozici:
Tým správce stavby
– asistent správce stavby,
– administrativa,
– rozpočty,
– koordinace BOZP,
– inženýring,
– právní služby.
▪ Technická dozorčí správa
– zde jsou asistenti – specialisté – např.: pro mosty, komunikace, vodohospodářské stavby, přeložky, produktovody, pozemní objekty, elektro, ekologii, geodezii, geotechniku, jakost…
▪ Experti pro posuzování projektové dokumentace
– odborníci na odborné posouzení všech projektových podkladů pro výstavbu.

Narušená zásada

Podle směrnic FIDIC je funkce správce stavby (v angl. originále je uveden pojem Engineer), obsažena v článku 3.1, kde je uvedeno, že tato osoba nemá pravomoc měnit smlouvu o dílo se stavebním podnikatelem, který stavbu realizuje. Bohužel, tato zásada je u nás narušena v případech (výše uvedených), kdy tuto pozici zastává zadavatel/investor stavby. Ten totiž samozřejmě má (a musí mít) pravomoc k zásahům do smlouvy o dílo, potom ovšem je narušen princip nestrannosti, který je hlavní ideou směrnic FIDIC.

Proto by měl TDI být nominovaný a zajištěný objednavatelem/zadavatelem/ investorem, ale měl by působit neutrálně jako „třetí strana“, jeho činnost by kromě technického dohledu nad prováděním stavby měla také zajišťovat zprostředkování a mediaci při řešení sporů a odchylek při realizaci stavby – mezi objednavatelem a zhotovitelem, jak ostatně předepisují právě směrnice FIDIC.

Lepší právní kodifikaci

Na závěr si připomeňme v úvodu uvedenou studii projektových společností H2/2021 zpracovanou analytickou společností CEEC Research s.r.o., ze které plynou určité obavy o správné provádění technického dozoru na našich stavbách a o nezávislost a odbornost této činnosti. Bylo by velmi potřebné, aby TDI byl lépe kodifikován legislativně (ve stavebním a živnostenském zákoně) a aby byl důsledně vytýčen jako činnost, která je prováděna nezávisle jak na investorovi akce, tak na zhotoviteli i na projektantovi.

Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel a člen správní rady INFRAM a.s.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*