Legislativa

Co když mrazy negativně ovlivní dodání stavebního materiálu na stavbu "just in time"

Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem lze ve smlouvách o dílo stavební firmy ošetřit vzhledem k dodržení termínu faktor počasí a také dodací lhůty dodavatelů materiálu. Myslím to ve smyslu tom, jaký článek je možné zahrnout do smlouvy, který by říkal právně správnou formou, že termín dokončení díla je ve smlouvě stanoven. Za předpokladu, že nebude muset být činnost na stavbě pozastavena z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a také za předpokladu dodržení dodacích lhůt dodavatelů materiálu; kdy v opačném případě, tzn. v případě nedodržení a zpoždění dodacích lhůt dodavatelů materiálu anebo při zhoršení povětrnostních podmínek a nutnosti pozastavení stavebních prací, se termín dokončení stavby o tuto dobu automaticky prodlužuje. Děkuji.
mráz
 
Takový odstavec smlouvy o dílo může být formulován např. takto:
„1/ Smluvní strany sjednaly, že lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebude zhotovitel moci pokračovat ve stavebních pracích:
– z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, nebo
– z důvodu prodlení subdodavatele zhotovitele s dodávkou stavebního materiálu nezbytného pro řádné provádění díla.
2/ K prodloužení lhůty pro dokončení díla dochází při splnění některé z podmínek dle odst. 1 automaticky, tzn. že nebude nutné měnit sjednaný termín dokončení díla dle této smlouvy. V případě automatického prodloužení lhůty pro dokončení díla dle tohoto ustanovení smlouvy se zhotovitel nedostane do prodlení s řádným dokončením díla, přičemž tento stav nebude považován ani za porušení jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3/ Při výskytu některé z překážek řádného dokončení díla dle odst. 1 je zhotovitel povinen o tom objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat a provést o tom zároveň zápis do stavebního deníku. Stejným způsobem je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele o tom, že překážka řádného dokončení díla odpadla, přičemž i tuto skutečnost je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku. ”
Současně však upozorňuji, že shora uvedená ustanovení bude zapotřebí implementovat do celkového textu smlouvy o dílo, tzn. že není možné tato ustanovení pouze překopírovat (aniž by byla sladěna s celkovou terminologií a nastavením smlouvy). Pro koncipování smlouvy o dílo jako celku (se zohledněním všech potřeb Vaší stavební společnosti) je vhodné využít služeb advokáta.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*