Legislativa

Podpora podnikatelů ubytovacích zařízení

Jsem majitelem a provozovatelem hotelu a v důsledku pandemie COVID-19 a s tím spojených opatření jezdí méně hostů. Existují nějaké možnosti finanční podpory ze strany státu?

Odpovídá: Mgr. Kateřina Trzaska, koncipientka Bpv Braun Partners

Ano, pro ubytovatele existují možnosti, jak požádat stát o podporu svého podnikání. Na základě usnesení vlády a v souladu s notifikačním rozhodnutím Evropské komise bude poskytnuta podpora cestovnímu ruchu, respektive provozovatelům hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky. 

Podpora má především zachovat provoz ubytovacích zařízení a poskytování služeb, a s tím související pracovní místa. V neposlední řadě míří podpora na posílení likvidity podnikatelů provozujících ubytovací zařízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu, na základě které mohou provozovatelé ubytovacích zařízení žádat o dotaci na svůj provoz. Celková výše finančních prostředků, vyčleněných na podporu ubytovatelů, je více jak tři miliardy korun.

Jak podat žádost

Žádost se podává na předepsaném online formuláři až do 30. října 2020. Formulář je dostupný na stránkách Státního fondu podpory investic, který byl pověřen příjmem a kontrolou žádostí. Jeden žadatel může podat jednu žádost. Formulář je dostupný zde: zadosti.sfpi.cz

K formuláři se připojují následující přílohy:

 • plná moc v případě, kdy žádost podává zástupce žadatele
 • kopie platného certifikátu hromadného ubytovacího zařízení zařazujícího jej do kategorie a třídy

Žádost se odesílá:

 • datovou schránkou (ID: wikaiz5)
 • e-mailem na podatelna@sfpi.cz (s autorizovaným elektronickým podpisem)
 • poštou
 • osobně na podatelnu Státního fondu podpory investic na adrese Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2

Oprávněnost žadatele o dotaci

Žádost je oprávněna podat fyzická osoba – daňový rezident ČR. Daňový nerezident ČR může podat žádost, pokud předpokládá, že za rok 2020 splní všechny podmínky pro uplatnění slevy na dani z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dle § 35 odst. 2) zákona o dani z příjmu). Žádost může podat i obchodní korporace (tedy obchodní společnost či družstvo), která je daňovým rezidentem ČR nebo jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru.

Další podmínkou je provozování živnosti ubytovací služby, zařazení ubytování do příslušné kategorie a třídy, řádně označená provozovna (provozovny) ubytovacích služeb dle živnostenského zákona. V neposlední řádě je nutné plnit nebo se zavázat plnit povinnost zpravodajské jednotky pro statistické účely vůči Českému statistickému úřadu.

K výše uvedeným formálním požadavkům musí žadatel v rámci online formuláře dále čestně prohlásit, že:

 • není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou dle zákona o DPH (pokud je žadatel plátce DPH)
 • nemá závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu, ČSSZ, celnímu úřadu, státním fondům a zdravotním pojišťovnám
 • je podnikem nepropojeným, nebo tvoří skupinu a je tak podnikem propojeným s jiným(i) – v takovém případě je nutné identifikovat osoby s podílem v obchodní korporaci žadatele a výši podpory poskytnuté nebo zažádané v rámci skupiny
 • není podnikem v obtížích k 31. 12. 2019 dle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise 651/2014
 • může poskytnout informace o dotacích, které mu nebo subjektům v žadatelově podnikatelské skupině byly poskytnuty v rámci evropského dotačního rámce (dle bodu 3.1 rámce)
 • není v konkurzu, úpadku ani v likvidaci, není vůči němu zahájeno insolvenční ani úpadkové řízení, není vůči němu vystaven inkasní příkaz, který dosud nebyl splacen
 • je mikro podnik, malý podnik, střední podnik nebo velký podnik dle výše uvedeného Nařízení Komise
 • neukončí během šesti měsíců od udělení dotace své podnikání, na základě kterého poskytuje ubytovací služby
 • ubytovací zařízení nesplňuje podmínky zákona o pomoci v hmotné nouzi

Jak je vymezeno ubytovací zařízení

V jedné žádosti je možné uvést všechna svá ubytovací zařízení, která splní výše uvedené podmínky dotačního programu. Dále je nutné připomenout, že ubytovací zařízení nesmí být většinově vlastněné státem. Ubytovací zařízení, pro které je podpora žádána, musí být hromadným ubytovacím zařízením a být zařazeno do kategorie a třídy dle příslušných právních předpisů.

Zařazení se prokazuje kopií certifikátu dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR 2015 – 2020 (hotely, motely, penziony a botely), případně dle certifikace Asociace kempů ČR (kempy, chatové osady) či Klubu českých turistů (turistické ubytovny, hostely).

Pro žadatele, kteří nejsou schopni doložit kopii certifikátu, existují další dvě možnosti, jak prokázat kategorii a třídu ubytování. V prvé řadě může žadatel čestně prohlásit, že nejpozději od ledna do července 2020 podal na Český statistický úřad hlášení o hostech. V případě, že ani takto není žadatel schopen prokázat zařazení do kategorie a třídy, musí provést zařazení sám a uvést další údaje, požadované v online formuláři.

Výše podpory

Výše finanční podpory se odvíjí od kategorie a třídy ubytovacího zařízení, ale i počtu pokojů a doby, za kterou žadatel o dotaci žádá. Sazby za pokoj se pohybují od 100 do 330 Kč. Období, za které je možno dotaci žádat, je 14. březen 2020 až 24. květen 2020. Maximálně lze žádat o 72 dnů za rozhodné období. Svou roli hraje také obsazenost pokojů ve stejném období v roce 2019, popř. 2018, nebo průměrná obsazenost v kraji, kde se ubytovací zařízení nachází.

Dotace bude poskytnuta v českých korunách v případě splnění věcných a formálních požadavků do maximální výše nevyčerpaného limitu dotačního rámce ve výši 800 000 EUR pro podnik/skupinu podniků (do 31. 12. 2020). Předpokládá se, že dotace budou propláceny do 15. prosince 2020, popř. na začátku příštího roku.

Veškeré informace a detailní popis podmínek dotačního programu lze nalézt na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani). Ministerstvo zpřístupnilo i informační telefonní linky pro žadatele: +420 704 619 871; +420 704 619 875 a e-mail: covid-ubytovani@sfpi.cz.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*