Technologie

Devět pater pro laboratoře a přednáškové sály

V kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyrostla nová architektonická dominanta města, která se od podzimu stane sídlem Přírodovědecké fakulty, Fakulty životního prostředí a menzy. Centrum přírodovědných a technických oborů stavěl tým dnes již bývalého ředitele Metrostavu Ing. Romana Vildnera, MBA z oblastního zastoupení pro severní Čechy, divize 8, vedoucím projektu byl Tomáš Novotný.

Realizaci stavby předcházela architektonická soutěž, vypsaná v roce 2015. Zúčastnilo se jí 22 ateliérů, na prvním místě se umístil návrh profesora Ing. arch. Petra Pelčáka. Porotu zaujal prosklenou fasádou s cihlovým obkladem, odkazujícím nejen na klasické anglosaské univerzitní budovy, ale také na některé stavby v Ústí nad Labem z dvacátých let 20. století.

Poté architekti připravili projektovou dokumentaci, po převzetí projektu vyhlásila UJEP veřejnou zakázku na dodavatele stavby. V červnu roku 2018 byla podepsána smlouva se Společností MTS – KLEMENT, v níž je správcem akciová společnost Metrostav. Hned poté se začalo se stavbou. Navržena byla jako železobetonový skelet s monolitickými stropy a sloupy. Fasádu tvoří prefabrikované železobetonové pilíře obložené cihelnými páskami a sendvičové fasádní panely s okny.

Několik překvapení pro stavbaře

Stavbaři se nejdříve pustili do bourání podzemních konstrukcí. „Ukázalo se, že rozsah demolice bude třeba provést v daleko větším rozsahu, než jsme předpokládali. Pod terénem se objevily sklepy a chodby, propojující jednotlivé objekty původní nemocnice, o kterých nebyla v dochované dokumentaci žádná zmínka. Objem demolice se tak více než ztrojnásobil,“ uvádí vedoucí projektu Tomáš Novotný.

Poté se připravila stavební jáma a proběhla pilotáž. Novostavba je založena na průběžné základové desce, kterou podpírají beraněné piloty typu Franki. Následně se budovaly monolitické betonové konstrukce, řešila se také realizace prosklené fasády: „Na první pohled její řešení působilo jako promyšlené, ale vzhledem ke stále větším nárokům na zateplování objektů spolu s požadavky na architekturu nacházejí projektanti mnohdy limity současných možností materiálů, ba i norem. Kotvení fasády se nám nakonec podařilo zajistit s pomocí firmy ECORAW, která se zabývá speciální sanací zateplovacích systémů,“ dodává Tomáš Novotný.

Podle jeho slov má velkou zásluhu na správném technickém řešení tým Ing. Jana Klečky z centrály Metrostavu. Jako další bylo nutné vyřešit a navrhnout úpravu části tras TZB. Ukázalo se, že navržené stoupací šachty a prostor v podhledech nejsou dostatečné pro provedení rozvodů. Časově náročnou koordinaci a s tím spojené úpravy se ve spolupráci s dodavateli povedlo prosadit a projektant pak část konstrukcí upravil.

Tento úsek stavby byl pro stavbaře skutečně náročný, urychlení celému procesu změn ale pomohl přístup investora stavby, který k řešení přistupoval odpovědně a důsledně vyžadoval výsledky. Zajímavou a krásnou konstrukcí byla realizace točitého schodiště v devíti podlažích. Jeho konstrukce byla prováděna celá monoliticky na stavbě. Bednění tesaři připravovali „hezky po staru“ z trámů a prken. Další průběh stavby se již dařilo stavět bez větších zpoždění, i když stavbu změny a doplnění provázely až do jejího dokončení.

Centrum pro 1400 studentů

Objekt ve tvaru písmene L má šest podlaží v nižším a devět podlaží ve vyšším křídle. Strop přilehlých podzemních garáží bude sloužit jako náměstí. „Návrh stavby respektuje ráz původní nemocnice, díky jeho tvaru vzniknou v areálu další travnaté parkové a klidové zóny nejen pro studenty, ale i pro obyvatele okolních domů. Dílo provádíme včetně části laboratorního vybavení laboratoří, které si univerzita zajistí sama. Po kolaudaci a předání budovy se pak o objekt budeme další tři roky starat jako jeho správci ve formě pozáručního servisu,“ upřesňuje Tomáš Novotný.

Stavba má delší křídlo určené pro pracovny pedagogů, kratší pro studenty; jsou tu učebny a laboratoře. Architekti do každého podlaží umístili vždy ucelený úsek katedry a malá respíria. Největší přednáškové místnosti situovali stejně jako menzu s bufetem do vstupního podlaží. Další velké učebny se nacházejí o patro níž. Na střeše vyššího křídla bude umístěna kopule malé fakultní observatoře.

Realizací budovy CPTO vznikne 8500 m2 podlahové plochy pro laboratoře, učebny a kanceláře. Objekt bude využívat přibližně 1400 studentů, 180 akademiků a 65 technických pracovníků. Stavba je financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Její rozpočet činí přibližně 730 milionů korun.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*