Technologie

Omezení emise hluku z provozu dopravních staveb

Výstavba dopravních a inženýrských staveb patří k nejnáročnějším stavebním specializacím. V poslední době se v souvislosti s jejich budováním do popředí stále více dostává otázka nejen jízdního komfortu samotných řidičů a cestujících v dopravních prostředcích, ale také obyvatel žijících v obytných zónách v jejich těsné blízkosti.

Palčivým tématem je zejména překračování hygienicky přípustných hodnot hluku, které trápí mnohá sídla v blízkosti frekventovaných pozemních komunikací, železničních tratí a průmyslových objektů.

Průzkumy ukazují, že pozornost věnovaná hluku způsobenému především dopravou a z toho plynoucího narušení poklidného života obyvatel, je stále nedostatečná. Zejména obyvatele obcí v souvislosti s nárůstem tranzitní nákladní i osobní dopravy sužuje hlučnost, která často přesahuje nejvýše povolené limity. Totéž platí o modernizaci železničních koridorů. Zde, vzhledem k dosahování vyšších přepravních rychlostí, je životní prostředí stále více zatěžováno nepříznivými účinky zvýšeného hluku.

Budování protihlukových opatření patří s rostoucím provozem na pozemních komunikacích mezi klíčové prvky ochrany obyvatel před zvyšujícími se emisemi hluku. Společnost ŽPSV s.r.o. nabízí v této problematice komplexní řešení, které spočívá ve vývoji a výrobě vlastních protihlukových systémů pro silnice, železnice i tramvajové trati včetně možnosti jejich následné montáže přímo na místě dle požadavku investorů po celém území ČR.

Protihlukové stěny

Protihlukové stěny SILENT (dále jen PHS), vyráběné společností ŽPSV a.s. jsou určeny k pohlcení nebo odklonění hluku, vznikajícího zejména provozem silničních a železničních vozidel podél komunikací, železničních nebo tramvajových tratí, ale též ze zdrojů technologického hluku průmyslových zón, stavební nebo jinou činností.

Základním dílcem PHS, zajišťujícím funkci protihlukové stěny, jsou stěnové panely, jejichž nosnou část tvoří železobetonová deska min. tloušťky 110 mm, která zajišťuje vzduchovou neprůzvučnost B3 podle ČSN EN pro všechny takto vyráběné stěnové panely. Pohltivou vrstvu, která zajišťuje podle typu materiálu a tloušťky zvukovou neprůzvučnost A2 až A4 podle ČSN EN tvoří: Mezerovitá vrstva z drceného nebo těženého kameniva tvaru vlna nebo trapéz; Tvárnice a desky z recyklované pryže; Tvárnice a desky na bázi dřevocementových směsí a jejich vzájemné kombinace zpravidla na jednotlivých stranách panelů. Pohltivé vrstvy panelů, tvárnice a desky lze vyrábět v přírodních odstínech nebo je probarvit barevnými pigmenty nebo lze provést barevný nástřik vhodnými barvami.

Nouzové průchody

Speciálním případem stěnového panelu jsou stěnové protihlukové panely typu HOPKIRK, které jsou určeny pro snadný a rychlý prostup protihlukovou stěnou SILENT pracovníky integrovaných záchranných složek (IZS) v případě mimořádných událostí.

Běžně používané řešení, kde prostup je trvalý a umožňuje nedovolený přístup osob do prostoru kolejí (únikové dveře, přesahy stěn apod.), vzniká prořezáním výplňového materiálu nahoře a nosné výztuže po stranách prostupu a jeho vytlačením (vyklopením) směrem ke koleji. Vyklopená část vytvoří ze strany koleje rampu. Jako základ lze použít jakýkoliv vyráběný panel protihlukové stěny SILENT ve všech výše uvedených modifkacích.

Mobilní protihlukové stěny

Mobilní protihluková stěna (dále jen MPHS) je kombinací protihlukových dílců a dílců sloužících rovněž jako zádržný certifkovaný systém, která byla vyvinuta a je realizována ve spolupráci ŽPSV s.r.o. a společnosti MC VELOX Praha s.r.o. Díky jednoduché montáži a demontáži umožňuje bez nutnosti vybudování základů rychle a efektivně odstínit zdroje hluku. Ze statického hlediska je MPHS navržena jako samotížná, odolávající tlaku větru a vlivu rázové vlny projíždějících vozidel, skládající se z kotevních bloků, které odpovídají tvarově průřezu svodidel typu New Jersey, ocelovým sloupkům zabudovaným do kotevních bloků a protihlukovým panelům SILENT nebo VELOX.

Nízká protihluková clona

Nízké protihlukové clony SILENT šikmé slouží ke snížení šíření hluku z prostoru tramvajových tratí. NPC SILENT se skládá z řady za sebou kladených betonových prefabrikovaných dílců délky dva metry, které jsou na straně přilehlé ke koleji opatřeny mezerovitou pohltivou vrstvou, kladených podél koleje tak, aby těsně kopírovaly z vnější strany průjezdný průřez. Tato malá vzdálenost umožňuje dosáhnout útlumu nežádoucího hluku vznikajícího od kolejových vozidel jako u standardních PHS. NPC lze budovat podél kolejového svršku se širokopatními nebo žlábkovými kolejnicemi s příčnými pražci se štěrkovým ložem nebo podél pevné jízdní dráhy.

K dosažení maximálního účinku odstínění hluku se osazují co nejblíže průjezdnému průřezu. Dílce se kladou na zhutněný vyrovnaný podsyp nebo zhutněný podkladní beton, styčná spára mezi dílci je utěsněna pryžovým proflem. Vzájemná poloha dílců je fxována zapuštěnými pryžovými čepy v horní části dílců. Každý dílec je opatřen závitovými pouzdry (úchyty) pro manipulaci při montáži. Výška dílce je 1,4 m. Výška viditelné nadzemní části může ovšem být od 1,0 do 1,4 m – záleží na hloubce uložení.

-jiki-

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*