Technologie

Současná výstavba nepřeje inovacím

Jan L. Vítek: Řada závad i na relativně nových konstrukcích ukazuje, že projekty v mnoha případech mají závady a následné opravy jsou násobně nákladnější než kvalitní projekt.

Komplikovaná legislativa pro zavádění nových materiálů a technologií se stává značnou překážkou, říká prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., profesor na ČVUT, expert pro betonové konstrukce ze společnosti Metrostav a.s.

  • Současná neúnosná délka v přípravě staveb asi moc nepřeje zavádění technických novinek a inovací?

Od koncepčního projektu do realizace stavby často uběhne dlouhá doba. Projekt je zpracován bez znalosti budoucího dodavatele a v době realizace může být již zastaralý. Zhotovitel úspěšný ve výběrovém řízení má určité zkušenosti a technologie. Donedávna bylo obvyklé, že mohl navrhnout úpravu technologie výstavby nebo dokonce projektu s cílem stavbu zlevnit, urychlit a někdy i zkvalitnit. Investoři takové návrhy vítali, protože jim přinášely prospěch.

Mohu uvést příklad výstavby tunelů metra pod Vltavou, kde se zcela změnila technologie výstavby, nebo most přes Rybný potok na D8, kde úpravy projektu zkrátily dobu výstavby o jeden rok. Dnes jsou takové úpravy prakticky nemožné. Překážkou jsou např. pravidla financování projektů z dotací Evropské unie, která se mnohdy vykládají přísněji, než je ve skutečnosti nutné, obtížné rozhodování státních investorů s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek a též napadání staveb různými sdruženími např. pod záminkou ochrany životního prostředí. Výhodnější návrhy pak nelze realizovat. Systém výstavby je tak neefektivní a nemůže reagovat na aktuální situaci.

  • Co čeká stavebnictví v oblasti nosných konstrukcí z pohledu nových betonů a nových technologií?

V poslední době se rozvíjí oblasti materiálů, např. ultra vysokopevnostní betony (UHPC), které zároveň jsou velmi odolné a trvanlivé. Nedostatek přírodních zdrojů vede k vývoji betonů s recyklovaným kamenivem. Objevují se oceli vyšších pevností, u předpínacích výztuží se zdokonaluje ochrana proti korozi a používají se i výztuže z polymerů vyztužených vlákny z uhlíku nebo skla.

V oblasti technologií výstavby se zdůrazňuje rychlost výstavby u novostaveb, ale zejména u rekonstrukcí. Je snaha navrhovat konstrukce s minimálními nároky na údržbu – např. integrované mosty, u pozemních staveb se navrhují konstrukce s minimem dilatačních spár. Je trend navrhovat tzv. redundantní robustní systémy, tj. málo citlivé na selhání jednoho prvku systému, které jsou bezpečnější.

  • Nebrání rychlejšímu zavádění progresivních materiálů a postupů i samotná legislativa?

Komplikovaná legislativa pro zavádění nových materiálů a technologií se stává značnou překážkou. Příkladem může být již zmíněný UHPC. Dosud neexistují normy a další předpisy, které by upravovaly jeho použití.

Zpočátku se někdy podaří postavit experimentální stavbu pro menšího investora, např. lávka přes Labe v Čelákovicích, avšak další rozšíření bude čekat na dokončení příslušných předpisů. Např. v Německu, kde je UHPC vyvinut již mnoho let, existuje velice málo realizací právě z těchto důvodů. Naopak např. v Malajsii, kde zřejmě legislativa není tak dokonalá, se běžně staví z UHPC i velké mosty.

  • Jak se aplikují výsledky výzkumu v praxi?

Z hlediska výzkumu je stavebnictví specifickým oborem. Cílem je postavit stavbu, která je ve velké většině případů unikátní. Je poměrně málo staveb, kde se dá aplikovat opakovaná výroba jako třeba ve strojírenství. Tomu musí být přizpůsobena i výzkumná činnost. Problémy výzkumu jsou tedy dvojí, zaprvé pomoci při stavbě unikátních velkých projektů a zadruhé vývoj a inovace opakovaně využívaných výrobků a technologií.

Zejména u unikátních staveb vznikají originální řešení, která však jsou opakovatelná jen v malé míře. Při hodnocení výzkumných projektů jsou tato řešení málo oceňována, protože je velmi obtížné vyčíslit jejich ekonomický přínos. Přínosem totiž je, že se unikátní konstrukce postaví a nelze ji srovnávat s jinou, která postavena vůbec nebyla.

  • Jaký vliv na výslednou stavbu má kvalita projektu? Vždyť každá stavba je výsledkem mnohých vlivů a vztahů i mezi teorií a praxí.

Projekt popisuje stavební konstrukci a tím určuje kvalitu celé konstrukce. Protože projekt musí splňovat řadu podmínek, měl by být týmovým dílem. Projektanti (architekti a inženýři v různém poměru dle charakteru díla) by měli zahrnout do projektu představy investora, definované pokud možno přesnými požadavky, a další omezující podmínky. Výběr projektanta dle nejnižší ceny je proto zcela chybný.

Dopad malého ušetření na projektu může vyústit ve velké ztráty při realizaci nebo při provozu stavby, které je pak nutné nákladně napravovat. Projekt úzce souvisí s bezpečností stavby. Měl by být kontrolován, jak to je běžné v řadě vyspělých zemí. Náš systém je založen na zodpovědnosti autorizovaných inženýrů, kteří prakticky nepodléhají další kontrole. Protože každý může udělat chybu, nezávislá kontrola ji může odhalit.

Zejména u rozsáhlejších projektů by ji mnozí projektanti vítali. Někteří osvícení investoři nebo i dodavatelé si dělají kontrolu na své náklady i nyní. Systém kontroly projektů by měl být stanoven zákonnou úpravou nebo alespoň resortními předpisy. Pokud tomu tak není, pak zejména státní investoři nemají zdůvodnění, proč by měli nezávislou kontrolu financovat.

  • Jaký význam bude mít systém BIM?

BIM je nový přístup k organizaci projektové činnosti. Často vzniká mylný dojem, že projektováním v BIM budou vyřešeny všechny problémy. BIM může zlepšit komunikaci, přispět k lepší organizaci, ale návrh konstrukce bude vždy individuální tvůrčí proces, který nelze nahradit žádným digitálním systémem.

Na počátku musí stát vždy projektant, který na základě požadavků investora a dalších souvisejících okolností navrhne konstrukci. Problémy s jejím návrhem a postupem výstavby opět bude řešit projektant ve spolupráci s dalšími subjekty. Systém BIM jim umožní pouze rychlé předávání informací, aby jejich činnost byla efektivnější než dnes.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*