Technologie

Zateplení fasád podle požární bezpečnosti

Bytový dům s izolací z kamenné vlny ROCKWOOL

Pro zajištění komfortního bydlení je nutné, aby obvodový plášť splňoval požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťoval požární bezpečnost. Používání nehořlavých izolací je klíčové při zateplování fasád výškových budov i bytových domů, jejich přednosti však ocení i majitelé rodinných domů. Ideálním řešením je zateplení nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL, která je klasifikována v nejvyšší třídě reakce na oheň A1. Odolává teplotám při požáru, nepřispívá k jeho rozvoji a šíření, nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic.

Volba správného zateplení fasády patří ke stěžejním rozhodnutím při stavbě nebo rekonstrukci domu. Zateplení musí být navrženo a provedeno tak, aby v případě požáru byla po stanovenou dobu zachována nosnost konstrukce a omezil se vznik a šíření ohně i kouře. Cílem požární ochrany je rovněž zabránit nebo omezit šíření požáru po fasádě a na sousední budovy. Lidé musí mít při požáru čas na opuštění domu, záchranáři dostatek času na záchranu lidských životů.

Hodnocení požární bezpečnosti stavby začíná posouzením stavebních materiálů. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají významný vliv materiály, které jsou součástí stavebních systémů a technologií. Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení.

Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede i ke zvětšování tloušťky izolací. To však přináší zvýšené nebezpečí v případě použití hořlavých materiálů. Větší tloušťka použitých nehořlavých izolací může mít naopak zásadní vliv na omezení rizika vzniku a šíření požáru.

Požadavky požární normy

Revize normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb z roku 2016 podstatným způsobem změnila požadavky na zateplování budov. Byly sjednoceny některé požadavky týkající se dodatečného zateplení a zateplení novostaveb, zároveň došlo i ke sjednocení výškových úrovní pro požadavky.

Budovy s požární výškou nad 22,5 m se zateplují certifikovaným zateplovacím systémem výhradně s nehořlavou izolací, která má třídu reakce na oheň A1 nebo A2. Celá fasáda výškové budovy musí tedy být povinně zateplena minerální nehořlavou vlnou.

Zateplení budov s požární výškou od 12 do 22,5 m: Do této skupiny spadají vyšší bytové domy a některé administrativní budovy. Norma u nich předepisuje používání protipožárních pruhů minimální šířky 900 mm, které musí být provedeny z nehořlavých izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto pruhy, které tvoří protipožární bariéru, se aplikují nad každým podlažím včetně nejvyššího podlaží (u atiky) z důvodu eliminace rizika vzplanutí střechy, a po celém obvodu budovy.

Norma uvádí také požadavky na specifické detaily, jako je zateplení únikových cest, založení systému, zateplení podhledových částí horizontálních konstrukcí nebo zateplení kolem vyústění technologických zařízení, které je rovněž třeba zabezpečit proti požáru. I zde musí být použita nehořlavá minerální vlna.

Zbývající plocha fasády může být zateplena kontaktním zateplovacím systémem, který má jako celek třídu reakce na oheň nejhůře B, index šíření plamene is = 0,0 mm/min. Systém může obsahovat jakoukoli izolaci s třídou reakce na oheň nejhůře E.

V praxi to znamená, že se často kombinují dva různé izolační materiály s rozdílnými vlastnostmi a rozměry. Střídání odlišných izolací v podobě nehořlavých protipožárních pruhů s jiným druhem izolantu však může komplikovat samotnou realizaci zateplení.

Legislativa umožňuje nahradit protipožární pruhy nebo založení ETICS systémem, který splní požadavky zkoušky dle ČSN ISO 13785-1, Zkoušky reakce na oheň pro fasády – Část 1: Zkouška středního rozměru, případně velkorozměrovou zkouškou podle 13785-2. Certifikovaný kontaktní zateplovací systém lze bez ohledu na třídu reakce na oheň tepelného izolantu použít v požárních pásech a také v požárně nebezpečném prostoru stejného objektu.

Doporučení: zateplení celého domu jedním systémem s nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL, která je klasifikována v nejvyšší třídě reakce na oheň A1

Ideální řešení s jedním systémem

Existuje však i další řešení, které je z hlediska projektování a realizace daleko bezpečnější, nejméně problémové a nejjednodušší – celou budovu celoplošně zateplit nehořlavou izolací s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Nehořlavé izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou ideálním řešením pro zateplení celé fasády budovy. Lze tak například využít fasádní desky pro kontaktní zateplení ROCKWOOL FRONTROCK S.

U nižších bytových domů, většinou tří až čtyřpatrových, musí být nad soklem provedeno zateplení nehořlavou izolací v podobě průběžného protipožárního pruhu minimální výšky 900 mm. U fasád rodinných domů norma nehořlavou izolaci nepožaduje, přesto její použití přináší mnoho dalších výhod. Minerální kamenná vlna zároveň vytváří akustickou a tepelnou pohodu v interiérech, šetří náklady na vytápění i chlazení, je prodyšná a vytváří zdravé klima.

Jednou z hlavních výhod izolace na bázi kamenné vlny je její nehořlavost, je jedním z nejbezpečnějších izolačních materiálů. Spadá do nejvyšší třídy reakce na oheň A1 – nehoří, nezpůsobuje vznik hořících kapek ani částic. Její vlákna odolávají teplotám až do 1000 °C, tedy teplotám požáru. Izolace z kamenné vlny jsou rovněž ideálním materiálem určeným pro zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hodí se tedy pro zateplování výškových budov a bytových domů, kde je nutné dodržovat požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. 

Zateplení budovy dle požární výšky (norma ČSN 73 0810) – použití protipožárních pruhů minimální šířky 900 mm, které musí být provedeny z nehořlavých izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto pruhy, které tvoří protipožární bariéru, se aplikují nad každým podlažím včetně nejvyššího podlaží (u atiky) z důvodu eliminace rizika vzplanutí střechy, a po celém obvodu budovy. Alternativní bariéry jsou možné, pokud se jejich funkčnost prokáže fasádní požární zkouškou ČSN ISO 13785-1 nebo -2.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*