Zajímavé stavby

Suchá nádrž jelení ochrání před stoletou vodou

Masivní konstrukce nádrže vyžadovala speciální typ betonové směsi s pomalým vývinem hydratačního tepla a nízkým smrštěním, proto byla nutná neustálá spolupráce betonárny s ostravskou laboratoří Betotech

Území, kterým protéká horní tok řeky Opavy, často ohrožují povodně. Několik desetiletí se uvažovalo o opatřeních, která by je ochránila před devastující silou povodňových vln. Místní obyvatelé si mohou oddechnout, realizace suché nádrže Jelení je v plném proudu. Součástí ochrany před povodněmi bude i suchá nádrž Jelení spolu s dalšími třemi poldry – jeden byl vybudován v Lichnově u Bruntálu, dva u Opavy. Na všechny stavby dodávala beton společnost Českomoravský beton z betonáren Opava, Krnov a Bruntál. Nejdůležitějším protipovodňovým opatřením na horním toku Opavy bude přehrada Nové Heřminovy. Její stavba by měla být zahájena po mnoha letech komplikovaných vyjednávání v roce 2022.

Suchá nádrž byla vytvořena přehrazením vodního toku. Za hrází se voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec, v tom případě jde o suchý poldr, nebo je objem nádrže zaplněn částečně – pak mluvíme o polosuchém poldru. Během povodní dochází v poldru k zadržování vody, povodňová vlna se v něm oplošťuje a transformuje a působí pak mnohem menší škody. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla je zatravněna, případně může mít podobu mokřadu.

Technické informace
  • Hráz je koncipována jako sypaná s těsnícím jílovým jádrem
  • Délka hráze v koruně: 273 m
  • Max. výška hráze: 16 m
  • Celkový objem nádrže: 865 000 m3
  • Investor stavby: státní podnik Povodí Odry
  • Realizace stavby: sdružení OHL ŽS, a.s., Metrostav, a.s., Pohl CZ, a.s.
Stavba byla zahájena na jaře roku 2017

Prevence i zlepšení vodního režimu

Definitivní podoba těchto ochranných opatření je ojedinělá svou systematičností a zohledněním environmentální problematiky. Zahrnuje jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak metody vedoucí ke zlepšení vodního režimu v krajině a k omezení vodní eroze.

Hlavní funkcí SN Jelení je omezení odnosu splavenin a ochrana obce Karlovice před povodňovými průtoky. Retenční prostor nádrže byl navržen tak, aby se zajistila transformace teoretické stoleté povodňové vlny na neškodný odtok. V době intenzivních srážek se voda zachytí v nádrži, ovšem průtok pod hrází zůstává stále stejný. Po povodni, kdy přítoky klesají, se nádrž pomalu vypouští.

Beton se dovážel z betonárny Bruntál, betonárna Krnov sloužila jako záložní

Speciální typ betonové směsi

Před zahájením stavby proběhl archeologický průzkum, který odhalil jednu z mnoha vstupních chodeb do zlatorudných dolů, jež byly součástí těžební lokality v okolí Zlatých Hor. Stavba byla zahájena na jaře roku 2017. Beton se dovážel z betonárny Bruntál a betonárna Krnov sloužila jako záložní. První automix přivezl beton v květnu na betonáž menších objektů v blízkém okolí budoucí hráze. Následovala betonáž podkladních betonů a konstrukce hlavního tělesa se spodní výpustí.

Masivní konstrukce vyžadovala speciální typ betonové směsi s pomalým vývinem hydratačního tepla a nízkým smrštěním, proto byla nutná neustálá spolupráce betonárny s ostravskou laboratoří BETOTECH. Na stavbu se vozily převážně 2 druhy betonu, C 25/30, XC2, S4, Dmax. 22 mm pro podkladní vrstvy a beton C 30/37, XF3, S4, Dmax. 22 mm jako konstrukční. Jednalo se o beton se zaručenými vlastnostmi pro vodonepropustné konstrukce PERMACRETE®.

Projekt stanovil nejvyšší povolenou teplotu na 45 °C; nejvyšší naměřená hodnota v průběhu stavby dosáhla 43,5 °C. Jako cement byl zvolen CEM II/B-S 32,5 R Mokrá, který v receptuře společně s popílkem zaručil nízký vývoj hydratačního tepla. Celkem bylo na hráz dodáno více než 5200 m3 betonu.

Po ukončení betonáží se začala navážet sypaná hráz, na niž se využil skrývkový materiál. Na těsnicí jílové jádro byl použit materiál z okolí Opavy. V současné době se na SN Jelení provádějí finální terénní úpravy. Stavba by měla být dokončena v dubnu 2019.

Konstrukce hlavního tělesa se spodní výpustí

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*