Zajímavé stavby

U nemocnice tančí modrobílá kostka

Areál nemocnice v Jablonci nad Nisou se rozrostl o pavilon intenzivní medicíny. Slouží pro jednotky JIP a ARO, v jeho nejvyšším podlaží se nacházejí kanceláře. V soutěži Stavba roku 2020 objekt získal cenu časopisu Stavitel za kvalitní návrh i samotnou realizaci – jeho energetický štítek spadá do kategorie C.

Pětipodlažní stavba téměř čtvercového půdorysu se mírně pootáčí vůči svému suterénu, který je částečně zapuštěný do terénu. Natočení kopírují i balkony na jižní a západní straně pavilonu. Se sousedním objektem je novostavba v 1. a 2. nadzemním podlaží propojena koridory. Striktně bezbariérová budova má vysokou energetickou kvalitu, v rámci energetického štítku je zařazena do kategorie C.

Přehledné dispozice

V podzemní části budovy se nachází technologické zázemí objektu a prostory pro lékaře, v prvním nadzemním podlaží je umístěno oddělení ARO, druhé a třetí podlaží patří oddělení JIP a v posledním, čtvrtém podlaží, jsou prostory pro vedení nemocnice. Podrobněji lze dispoziční náplň budovy popsat následovně: Prostory lékařů v podzemním podlaží tvoří lékařský pokoj, pokoj sester a pracovna primáře (vše s vlastním hygienickým zázemím), dále pak seminární místnost, spisovna a šatny.

Technologické zázemí je standardní – elektrorozvodna, náhradní zdroj, serverovna a strojovna vzduchotechniky. V prvním nadzemním podlaží je situována tzv. zelená zóna oddělení ARO (jeho bílá zóna včetně šaten se nachází v podzemním podlaží). Oddělení ARO zahrnuje šest jednolůžkových boxů, sledovací místo, přípravnu a čajovou kuchyni, dále pak pokoj lékařů, kancelář vrchní a staniční sestry a nezbytné hygienické a technické zázemí.

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou umístěny dvě shodně vybavené jednotky JIP, každá z nich má šest jednolůžkových boxů. Skladba místností je obdobná jako u oddělení ARO. Pohyb personálu mezi jednotkami JIP a ARO umožňuje vnitřní schodiště.

Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou pracovny ředitele a jeho náměstka, sekretariát, osm pracoven primářů a pracovna hlavní sestry (vše s příslušným hygienickým zázemím), kancelář administrativy, zasedací místnost, spisovna, kuchyňka a WC plus WC pro imobilní osoby.

Skeletový a stěnový systém

Základní konstrukční řešení objektu vychází z kombinace monolitického železobetonového skeletového a stěnového systému, založeného na železobetonové desce o tloušťce 300 mm, která je v místech zvýšeného lokálního zatížení zesílena na 600, případně 800 mm. Pouze příjezdová rampa byla založena na železobetonových základových patkách.

Svislé nosné konstrukce jsou monolitické z betonu třídy C25/30 s výztuží B500A a krytím 25 mm. Obvodové monolitické železobetonové stěny mají tloušťku 250, případně 300 mm, vnitřní nosné a ztužující stěny pak 200, 250, eventuálně 300 mm. Sloupy z betonu třídy C35/45 mají rozměr 400 x 400 mm, výztuž je stejné kvality jako u nosných stěn. Stropní konstrukce byly realizovány jako bodově podepřené, obousměrně vyztužené železobetonové desky o tloušťce 250 mm.

Nové koridory

Nosnou konstrukci nadzemních koridorů, propojujících nový pavilon intenzivní medicíny se stávajícím objektem B, vytváří vždy dvojice stěnových nosníků příhradového typu, svařených z ocelových dutých profilů čtvercového průřezu. Podlahovou konstrukci tvoří trapézové plechy, na kterých je železobetonová deska tloušťky 100 mm (beton C25/30, výztuž třídy B500A).

Nosná stropní konstrukce zastřešení koridorů je z válcovaných profilů IPE140, střešní plášť navazuje na konstrukci z trapézových plechů. Na objekt B se konstrukce ukládaly přes původní železobetonová obvodová ztužidla průřezu 390 x 440 mm, v místě uložení dodatečně lokálně podepřená ocelovými stojkami 150 x 150 x 4 mm, fixovanými mezi jednotlivá ztužidla od místa kotvení až do konstrukce základů soustavou rektifikačních šroubů.

Interiér koridorů rytmizuje konstrukce velkoplošného prosklení s hliníkovými profily

Fasády a zelená střecha

Obvodový plášť budovy tvoří železobetonové stěny s vnějším kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken s tloušťkou 160 mm a silikonovou omítkou zrnitosti 1,5. Plášť suterénní části budovy má na vnějším líci obklad kamennými pásky o tloušťce 50 mm, uložený do ocelových lišt.

Část fasády v rozsahu prvního až třetího podlaží je obložena cementovláknitými fasádními deskami, kotvenými do ocelového roštu. Identickými deskami jsou obloženy i spojovací koridory a podhledy balkonů. Okenní konstrukce jsou z hliníkových profilů, s tepelně izolačním dvojsklem a systémem vnitřních žaluzií.

Na budově je vegetační střecha s tepelně izolační vrstvou z minerální vlny s celkovou tloušťkou 260 mm (z téhož materiálu jsou i spádové klíny střešního souvrství), hydroizolační fólií z měkčeného PVC a tloušťkou pěstebního substrátu 80 až 150 mm. Na spojovacích koridorech je aplikována klasická jednoplášťová skladba, tepelně izolační i hydroizolační vrstva je materiálově shodná s vegetační střechou.

Výtahy a rampa

Systém vertikálních komunikací v budově tvoří hlavní a provozní schodiště plus jeden osobní a dva lůžkové výtahy. Vnější vertikální komunikací je i příjezdová rampa. Hlavní schodiště tvoří třikrát lomená deska s nabetonovanými stupni, provozní schodiště má desku dvakrát zalomenou. V obou případech je použit beton třídy C30/37 a ocel B500A. Ve výtahových šachtách jsou umístěny lanové výtahy včetně výtahového soustrojí. Lůžkové výtahy slouží i jako výtahy evakuační.

Pro vyrovnání výškového rozdílu mezi úrovní příjezdové komunikace a úrovní podlahy v prostoru příjmu pacientů, situovaného ve zvýšeném přízemí, je použita půdorysně zalomená příjezdová rampa. Její konstrukce je ocelová. Jedenáct sloupů z ocelových trubek, založených na železobetonových patkách, podporuje obvodové nosníky z profilů U240. Podlahu rampy tvoří rošty pro vysoká zatížení.

Základní údaje o stavbě
 • Název stavby: Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou
 • Místo: Nemocniční 4446/15, Jablonec nad Nisou
 • Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou
 • Autor: Tereza Jirásková, Hradec Králové
 • Projektant: Atelier H1 & Atelier Hájek, s.r.o, Hradec Králové
 • Dodavatel: Metrostav, a.s.; stavbyvedoucí Ing. Ondřej Matoušek
 • Plocha pozemku: 49 290 m2
 • Zastavěná plocha: 693 m2
 • Obestavěný prostor: 15 707 m3
 • Celkové náklady stavby bez DPH: 130 286 249 Kč (průměrná cena za m3 8295 Kč)
 • Způsob financování: veřejné prostředky

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*