Zajímavé stavby

V nové hale mají sólo klavíry

Petrof Hall v Hradci Králové nabízí kulturní zážitky, hudební kavárna příjemnou atmosféru, Petrof Gallery se stala místem pro setkávání lidí. A nový showroom poskytuje ideální podmínky pro představení klavírů a pianin zákazníkům. Všechny prostory mají vysoké estetické a uživatelské vlastnosti včetně vynikající akustiky. Podařilo se tak vybudovat jeden z největších a nejmodernějších pianosalonů ve střední Evropě.

Firma Petrof se pod vedením Zuzany Ceralové Petrofové stala největším výrobcem akustických pian v Evropě, které vyváží do 65 zemí světa. Nedávno si splnila další ze svých cílů – podpořit kulturní rozvoj širokého regionu a otevřít firmu široké veřejnosti. Myšlenka vybudování nového obchodního a kulturního centra vznikla v roce 2014, sto padesát let od založení firmy.

V nové budově měly být salon s vystavenými klavíry a pianiny, hudební kavárna a multifunkční hala. K tomuto účelu byla vybrána severní loď výrobní a skladové haly, postavené v sedmdesátých letech minulého století. Původně sloužila pro montáž pianin, její součástí byly intonérské kabiny, kromě toho tu byly také sklady. Záměr se podařilo realizovat za necelé tři roky od zahájení projektových příprav.

Základní údaje o stavbě
  • Investor: PETROF, spol. s r.o.
  • Autor projektu: ADONIS PROJEKT, spol. s r.o. – Ing. Janis Vlachopulos, Ing. arch. Vladimír Lavrík; spolupráce Ing. Petr Vrba (stavební část), Bc. Marina Steklá; Ing. Marcel Vojanec (konstrukce). Projektový tým úzce spolupracoval se Zuzanou Ceralovou Petrofovou, prezidentkou firmy PETROF, spol. s r.o.
  • Technika prostředí stavby: Ing. Pavel Kuch, Ing. Zdeněk Mádle
  • Prostorová akustika: AVETON s.r.o. – Ing. arch. Vít Domkář, Ing. Tomáš Hrádek
  • Technický dozor investora: FORENTA s.r.o. – Ing. Zdeněk Šeda a Martin Buben
  • Generální dodavatel: STATING s.r.o., Tomáš Hudec, David Antoš
  • Příprava stavby: Zbyněk Černý, Roman David, Ing. Eva Hurychová, Ing. Markéta Dostálová
  • Rozhodující subdodávky: THERMONT spol. s r.o. – specifikace konstrukcí; KASTT, spol. s r.o. – kompletní provedení vzduchotechniky a chlazení; BAIRO s.r.o. – dekorativní povrchy podlah a stěn; AG COM, a.s. – slaboproudé elektroinstalace; AVETON s.r.o. – akustické podhledy a obklady včetně projekční činnosti a akustických měření; Frajt s.r.o. – odvětrávaná fasáda; KV2 Audio – ozvučení koncertního sálu; PETROF, spol. s r.o. – balkon ve tvaru křídla

Rekonstrukce industriální haly

Prostor, který byl přestavěn pro nové účely, má rozměr 84 x 18 m (je součástí celku o rozměrech 84 x 72 m). Konstrukce čtyřlodní haly tvořil systém montovaného skeletu z typových železobetonových prefabrikovaných prvků včetně prefabrikovaných základových patek a obvodového pláště.

Svislé konstrukce: železobetonové sloupy 60 x 50 cm, železobetonové stěnové panely obvodového pláště a výplňové cihelné zdivo. Vodorovná nosná konstrukce: předpjaté průvlaky a sedlové vazníky, na nichž jsou žebírkové SZD panely. Ty tvoří nosnou podkladní konstrukci pro střešní plášť, který doplňoval podélný sedlový světlík z ocelových tenkostěnných profilů a s výplní drátoskla.

Betonové podlahy byly vybourány, odstranily se také technické instalace, ale konstrukce byly z velké části ponechány. V prodejních a výstavních prostorách a v kavárně se na nový podklad aplikovala ochranná a dekorační stěrka s vysokou zátěžovou odolností. Stropní žebírkové panely byly pro závěsy nové technologie nepoužitelné z důvodu nulové nosnosti, proto byla realizována pomocná ocelová konstrukce, podsazená pod střešními panely a vetknutá do sedlových vazníků.

Na tuto konstrukci se upevňovaly rozvody silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací, svítidel, prostorového ozvučení, evakuačního rozhlasu, elektronického požárního systému, vzduchotechniky, klimatizačních jednotek, sálavého vytápění a svislých akustických stropních prvků.

Rekonstrukcí prošel i sedlový světlík, který prochází celou lodí haly. Bylo třeba redukovat přímé oslunění z exponované jižní strany, tepelné zisky byly v letním období obrovské. Novou hliníkovou konstrukci světlíku na severní straně doplňuje zdvojená skleněná výplň, jižní strana byla opláštěna sendvičovým panelem.

Dvojsklo oproti běžně používaným polykarbonátovým výplním pomohlo i se snížením zvukového přenosu případného hluku z produkcí do venkovního prostoru. Výsledek předčil očekávání, zůstal dostatek přirozeného denního světla a tepelné zisky se eliminovaly na minimum.

Prostory kavárny, administrativní části, hygienického a technického zázemí byly navrženy formou vestavby do stávající haly s železobetonovým zastropením. Pro prezentaci koncertních klavírních křídel Ant. Petrof byla zvolena přístavba u hlavního showroomu na místě původního plechového přístřešku. Přístavbě dominuje celoprosklená plocha severního a východního fasádního pláště. Má pultovou střechu z lepených dřevěných průvlaků osazovaných na zhlaví původních ocelových sloupů.

Průvlaky byly doplněny o pomocné dřevěné lepené prvky tak, aby vytvořily podhled pro osazení akustických pohltivých a rezonančních prvků. Umožnily také umístění rozvodů technologie včetně akustických a osvětlovacích prvků. Vznikl tak rastrový podhled, který nedominuje, ale upoutá pozornost. Do jeho těžiště bylo umístěno dominantní svítidlo.

Propojení obou vestaveb bylo vyřešeno novou konstrukcí skleněné podlahy. Také multifunkční sál pro 500 diváků realizovali jako vestavbu do prostoru haly. Slouží pro koncerty vážné komorní hudby, přednášky a studiové nahrávky, hudební produkce a divadla. Vybaven je pódiovou technikou (stage), pódiovým osvětlením a profesionálním ozvučením.

Nová fasáda je systémová provětrávaná s exteriérovou deskou z vysokotlakého laminátu HPL. Šedý strukturovaný dekor se přibližuje původnímu průmyslovému vzhledu. Do severní fronty fasády byl umístěn hlavní vstup s výplněmi z tenkostěnných hliníkových profilů zasklených bezpečnostními skly. Přístavba s prosklenou fasádou navazuje na opláštění původní haly, doplňuje ji černá atika s prosvětleným logem firmy.

Vysoká kvalita prostředí

Zadání stavby bylo sestaveno dle požadavků investora na provoz nových prostor a jejich vazby, na akustickou kvalitu a dokonalé prostředí. Měl vzniknout pěkný a nevšední interiér, který dá vyniknout výrobkům Petrof s propojením prodejních, výstavních a kulturních prostor do jednoho celku.

Jako dominantní prvek bylo do úrovně 2. NP navrženo vykonzolované balkonové těleso ve tvaru těla klavírního křídla. Zaujme hned při vstupu krásným tvarem i řemeslným provedením ohýbaného dřevěného obložení. Firma Petrof je vyrobila stejnou technikou, jakou používá při výrobě klavírů.

Požadavek na kvalitní a stabilní prostředí bez výkyvů teplot, s konstantní teplotou a vlhkostí znamenal osadit do všech prostor zařízení pro výměnu vzduchu s rekuperací tepla a vlhčením přívodního vzduchu. Do prodejen, galerií a kavárny bylo umístěno autonomní klimatizační zařízení pro eliminaci zvýšených tepelných zisků. Strojovny jsou návštěvníkům skryty a umístěny tak, aby svým provozním hlukem nemohly ovlivnit předváděcí zkoušky nástrojů nebo hudební produkce.

Interiéry byly vybaveny více než patnácti druhy svítidel s LED technologií. Na všechny prostory se prováděly výpočty intenzit osvětlení, většina osvětlení je vybavena stmívacím zařízením. Velká část je věnována nasvícení exponátů ze zavěšených horizontálních ramp, ostatní funkce osvětlení jsou prostorová závěsnými svítidly pro dosažení normových intenzit, a dále osvětlení provozní a lokální.

Zdrojem vytápění je topná voda z výměníku CZT v areálu firmy. Jako správná volba otopného systému se ukázalo použití sálavých teplovodních panelů, zavěšených pět metrů nad podlahou v prostoru mezi vazníky. O bezobslužný chod energetických zařízení se stará systém měření a regulace – snímané údaje jsou přenášeny do energetického centra.

Audiovizuální systémy

Hlavní prostory byly vybaveny velkorysým prostorovým ozvučovacím systémem doplněným velkoplošnými audiovizuálními LCD panely s rozlišením 4K. Interiéry jsou plošně ozvučeny a rozděleny do několika zón, každá z nich se dá samostatně nastavit (hlasitost, zdroj zvuku). Pro ovládání všech vstupů a zón je systém opatřen digitálním mixážním pultem, nastavení lze provádět také přes tablet.

Systém dokáže přenášet hudební produkci z datových úložišť, mikrofonovým přenosem snímaných nástrojů, reprodukci hlasu a obrazu přednášejících, přenos hudby mluveného slova nebo hudby a obrazu při prezentacích a reprodukci zvuku a obrazu z internetové sítě.

Prezentační prostory jsou vybaveny zařízením pro přenos video a audio signálu, který lze šířit do celého systému, případně jeho částí separátně. Výhodou je také možnost rychlého připojení audiovizuálních vstupů přímo do minicomputerů, které jsou umístěny za monitory.

Koncertní hala je vybavena dataprojektorem a plátnem. Kromě běžného vizuálního obsahu se může prezentovat také živé video a znovu ho přenášet do ostatních prvků celého systému. Jednací místnost v 2. NP má autonomní AV systém s dvěma monitory.

Připojení k těmto panelům je možné z přípojných míst HDMI, která jsou instalována v jednacích stolech. Obsah lze zobrazovat na obou dvou panelech zároveň, nebo na každém panelu jiný obsah z každého přípojného místa. Ozvučení místnosti bylo řešeno aktivními reproduktory.

Akustika prostoru

Na stropě jsou dva typy širokopásmových absorbérů: kontaktně lepené absorpční panely a vertikální absorpční prvky byly zavěšené mezi vazníky. Stěnové akustické obklady z heraklitových desek v kombinaci s vrstvou z minerální vlny zajišťují významnou míru pohltivosti ve vertikální rovině prostoru. Na celé ploše stěny dělicí části haly jsou textilní akustické závěsy, které se při zvukové produkci roztáhnou.

Eliminuje se tak tvrdý zpožděný odraz zvuku zpět na pódium, který by vytvořil rušivou ozvěnu. Součástí realizace prostorové akustiky byla měření v průběhu prací. Měřil se činitel zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti, probíhala také etapová měření doby dozvuku v jednotlivých částech PETROF Gallery. Vyhodnocení deklarovalo, že konstrukce prvků byly provedeny správně a není potřeba je korigovat.

Krása skrytá v šedivém kabátě

Petrof – rovná se klavír. Klavír = rovná se koncertní síň. Krásná, v našich podmínkách obvykle historická, taková, která umocní krásu hudby na krásném nástroji provozované. Klavír je noblesní, veliký nástroj, který vyžaduje prostředí, jež jeho noblesu zdůrazňuje. A samozřejmě prostředí, které má noblesní akustiku, bez toho to prostě nejde.

Klavír je obvykle nedostupný na koncertním pódiu. Pro domácnost je to poněkud drahý předmět (oprávněně), ale kde si ho má ten, kdo na něm chce hrát, prohlédnout a vyzkoušet. Jistě, pro špičkové umělce a proslulé koncertní sály je potřebný servis připraven. Ale co ti, kteří se špičkovými umělci, nebo aspoň umělci nebo aspoň těmi, co si na klavír rádi zahrají, hodlají stát? Už vědí, že jim to jde, už vědí, že se tomu, ať zcela nebo jen tak pro svou radost, chtějí věnovat? Snad ještě v paměti je film Once, kde si mladá hudebnice chodí cvičit do prodejny klavírů. Není to tak neobvyklý jev, ale přece jen – obchod je prostředí zaměřené přece jen na něco jiného.

Napadlo by vás, že to daleko lepší bude v bývalé skladové tovární hale? Jistě, některé z těch, co už něco pamatují, svou původní funkci dávno opustily a zůstaly stát jako krásní svědkově minulosti, už na koncertní síně byly proměněny. To však není ten nejlepší případ pro zájemce o klavír… Jedna z hal Petrofu už nebyla potřeba, byla to ovšem hala z doby montovaných skeletů, z doby, kdy firma Petrof byla národním podnikem, hala, která vlastními estetickými hodnotami příliš neoplývala. Ale byla, sice už nepotřebná, ale dostatečně veliká a přece jen zachovalá.

Možná to byl bláznivý nápad, ale byl to nápad proměnit halu v koncertní síň (nejen pro klavíry), zároveň ve vzorkovnu, kde si lze klavír nejen prohlédnout očima, ale také si vyzkoušet, jak zní, a třeba i na něj chodit cvičit pro „lidušku“, když doma odpovídající nástroj není… A přesto právě taková hala se proměnila v ojedinělý nejen firemní, ale městský kulturní stánek. Tedy – kus jí byl ubourán a kus jí byl přistavěn.

Zbytek byl vlastně jen velmi šetrně zrekonstruován, protože montovaný skelet výrobní, respektive skladové haly ukázal ve své čistotě ojedinělou estetickou hodnotu univerzálního prostoru, který lze upravit podle aktuálních potřeb. Lze ho rozdělit závěsy na menší či několik, lze ho doplnit rekvizitami i promítacím plátnem, lze v něm vytvořit nejen koncertní pódium, ale i divadelní scénu.

Snad jediné bylo potřeba dodat navíc – akustické panely, které tu neznalé oko téměř nenajde, jak skvěle byly použity jako svébytné architektonické prvky. Bílá a černá, světlo, stín a tma, jediné dané prvky, ale i ty jsou proměnlivé, jak je potřeba. A kus se proměnil v kavárnu, ale také muzeum hudebních nástrojů, protože sólový klavír je úchvatný, ale s orchestrem je dechberoucí. A tak ve střední části kolem kavárny jsou vystaveny nejen klavíry, ale i další hudební nástroje, také výtvarná díla s hudbou spojená, sama kavárna má patro na jakoby vestavěném klavíru, takto napsáno to možná působí třeba i divně, ale přímo na místě je to samozřejmé, vždyť o klavíry tu jde především.

A nad tím vším bělostné příhradové vazníky, ano přesně ty montované, jež v továrních halách byly tak obvyklé, tady jim hrubý bílý nástřik dodal nečekanou teplost a jemnost, a mezi nimi jsou zavěšeny lampy, s odpovídajícím průmyslovým výrazem… Až na konci – nebo spíš na začátku je vše jiné. Je to zcela nová část, ze dvou stran plně prosklená, napsat vzorkovna klavírů zní skoro svatokrádežně, ale je to tak.

Vskutku tu stojí různé druhy těchto nástrojů i s cenovkami, ale v celkovém výsledku je to jedno. Stačí jen, aby přišel kdokoli, třeba klouček s rodiči, a usedl a začal hrát. Najednou nečekaně je zřejmé, že tahle tolik prosklená kostka má nádhernou akustiku, že klavíry (to když si klouček postupně vyzkouší všechny) tu znějí naprosto dokonale.

Pak už jen s podivením si lze uvědomit schopnosti akustických panelů tentokrát plastických na stěnách (evokujících – co jiného než tvar klavíru) a také umístěných ve stropě, jenž tady je kazetový, doplněný velkým křišťálovým lustrem (a sadou bodových svítidel).

A přitom zvenku je to jednoduchý, šedivý a ničím nezdobený objekt… Ovšem ta noblesa kousek vedle vyráběných a zde představovaných hudebních nástrojů proniká až sem. Možná to byl trochu bláznivý nápad – ale s báječným výsledkem.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*